АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 28.12.2018

Особлива інформація на 28.12.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.12.2018ЗвільненоЧлен правлiння, директор з економiкиГуков Сергй Вiкторовичд/н0
Зміст інформації:
Члена правлiння, директора з економiки Гукова Сергiя Вiкторовича (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) звiльнено з 29.12.2018 р. (дата вчинення дiї 28.12.2018) згiдно поданої заяви за власним бажанням. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 08.12.2014 р., Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 70 вiд 28.12.2018 р.). На дату складання звiту замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.