АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: office@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 25.11.2019

Особлива інформація на 22.11.2019

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

25.11.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

11/2019

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правлiння - генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

Бречко Володимир Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

 Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження Донецька область, 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв Яр, вул.Центральна, буд.1
4. Код за ЄДРПОУ 00191773
5. Міжміський код та телефон, факс (06274) 7 23 02, (06274) 7 23 02
6. Електронна поштова адреса (06274)7-23- 59 (050)142-95-63
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.  


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.chok.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.11.2019

(дата)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}