АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 23.01.2014

Особлива інформація на 22.01.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоЧлен Правлiння, директор з загальних питаньКоннов Олександр IвановичВВ, 670877, 22.12.1998, Артемiський МВ УМВС України в Донецькiй областi0.0032
Зміст інформації:
Члена Правлiння, директора з загальних питань Коннова Олександра Iвановича (паспорт: серiя ВВ номер 670877 виданий Артемiський МВ УМВС України в Донецькiй областi 22.12.1998) звiльнено згiдно Наказу Генерального директора № 28-ОК вiд 22.01.2014 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0032 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На цiй посадi перебував з 27.01.2005 р.
д/нПризначеноЧлен Правлiння, директор з загальних питаньОнищук Андрiй ВiкторовичВС, 419368, 05.09.2000, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi0
Зміст інформації:
Члена Правлiння, директора з загальних питань Онищука Андрiя Вiкторовича (паспорт: серiя ВС номер 419368 виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 05.09.2000) призначено згiдно Наказу Генерального директора № 28-ОК вiд 22.01.2014 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на 5 (п'ять) рокiв , iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник вiддiлу робiтничого постачання ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" м.Часiв-Яр.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.