АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 04.06.2014

Особлива інформація на 02.06.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПризначеноЧлен Правлiння, директор по капiтальному будiвництвуЛавренко Станiслав ВасильовичВС, 506572, 03.11.2000, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.0
Зміст інформації:
Члена Правлiння, директора по капiтальному будiвництву Лавренко Станiслава Васильовича (паспорт: серiя ВС номер 506572 виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 03.11.2000) призначено 02.06.2014 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - на 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний iнженер ЗАТ " Гарант" м.Часiв-Яр, начальник проектно- конструкторського вiддiлу ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат", головний iнженер вiддiлу капiтального будiвництва ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат". Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства (Протокол № 6 вiд 02.06.2014 р.).

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.