АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: office@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 27.06.2014

Особлива інформація на 25.06.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння - генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Герцовський Iгор Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

27.06.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 84551, Донецька обл. Артемiвський р-н м.Часiв-Яр, вул. Комсомольска, 1
4. Код за ЄДРПОУ 00191773
5. Міжміський код та телефон, факс (06274) 7 23 02, (062) 206-79-52
6. Електронна поштова адреса yurist@chok.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

26.06.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

№ 120, Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

27.06.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.chok.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.06.2014

(дата)