АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 25.07.2014

Особлива інформація на 25.07.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоЧлен Правлiння, директор по пiдсобному господарствуБударєв Павло СавелiйовичВА, 077072, 06.08.1996, Костянтинiвським РВ УМВС України в Донецькiй обл.0
Зміст інформації:
Члена Правлiння, директора по пiдсобному господарству Бударєва Павла Савелiйовича (паспорт: серiя ВА номер 077072 виданий Костянтинiвським РВ УМВС України в Донецькiй обл. 06.08.1996) звiльнено 25.07.2014 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 13.12.2006 р. Рiшення прийнято Наглядовою ради Товариства ( Протокол №11 вiд 25.07.2014р.).
д/нПризначеноЧлен Правлiння, директор по пiдсобному господарствуЄрмакова Людмила МиколаївнаВА, 578592, 11.01.1997, Костянтинiвським РО УМВС України в Донецькiй обл.0
Зміст інформації:
Члена Правлiння, директора по пiдсобному господарству Єрмакову Людмилу Миколаївну (паспорт: серiя ВА номер 578592 виданий Костянтинiвським РО УМВС України в Донецькiй обл. 11.01.1997) призначено 25.07.2014 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 5 ( п'ять) рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний агроном пiдсобного господарства ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат", майстер дiлянки №2 ( рослинництво) ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат", головний агроном пiдсобного господарства ПАТ "Часовоярский вогнетривкий комбинат". Рiшення прийнято Наглядовою ради Товариства ( Протокол №11 вiд 25.07.2014р.).

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.