АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: office@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 27.10.2016

Особлива інформація на 26.10.2016

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння - генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Герцовський Iгор Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 84551, Донецька обл. Артемiвський р-н м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
4. Код за ЄДРПОУ 00191773
5. Міжміський код та телефон, факс (06274) 7 23 02, (062) 206-79-52
6. Електронна поштова адреса yurist@chok.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

27.10.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.chok.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.10.2016

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}