АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 05.12.2016

Особлива інформація на 02.12.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

02.12.2016Припинено повноваженняЧлен Правлiння, директор технiчнийБречко Володимир ВолодимировичВА, 061333, 26.09.1995, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.0
Зміст інформації:
Повноваження члена правлiння, директора технiчного Бречка Володимира Володимировича (паспорт: серiя ВА номер 061333 виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 26.09.1995) буде припинено з 13.12.2016 р. (дата вчинення дiї 02.12.2016 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 03.11.2015 р. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 44 вiд 02.12.2016 р.). На дату складання звiту посада члена правлiння, директора технiчного вакантна.
02.12.2016Припинено повноваженняГолова Правлiння - генеральний директорГерцовський Iгор МиколайовичВВ, 472901, 15.07.1998, Артемiвським МВ УМВСУкраiни в Донецькiй обл.0.0212
Зміст інформації:
Повноваження голови правлiння - генерального директора Герцовського Iгоря Миколайовича (паспорт: серiя ВВ номер 472901 виданий Артемiвським МВ УМВСУкраiни в Донецькiй обл. 15.07.1998) буде припинено з 13.12.2016 р. (дата вчинення дiї 02.12.2016 р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02120% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 24.06.2014 р. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 44 вiд 02.12.2016 р.).
02.12.2016ОбраноТимчасово виконуючий обов'язки голови правлiння - генерального директораБречко Володимир ВолодимировичВА, 061333, 26.09.1995, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.0
Зміст інформації:
Тимчасово виконуючого обов'язки голови правлiння - генерального директора Бречка Володимира Володимировича (паспорт: серiя ВА номер 061333 виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 26.09.1995) обрано на посаду з 13.12.2016 р. (дата вчинення дiї 02.12.2016 р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до остаточного затвердження Наглядовою радою Товариства, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор з виробництва ТОВ "Крусеш" м. Краматорськ, директор технiчний ТОВ " Крусеш" м.Краматорськ, начальник дробiльно-сортувальної дiльницi ТОВ "Дмитрiвський гранiтний кар'єр "Астор" м. Донецьк, майстер гiрничий кар'єра "Пiвнiчний- Формувальний" ПАТ " Часiвоярський вогнетривкий комбiнат", директор з вогнетривкого виробництва ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат", директор технiчний ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат". Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 44 вiд 02.12.2016 р. ).

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.