АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: office@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 15.12.2016

Особлива інформація на 14.12.2016

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Тимчасово виконуючий обов'язки голови правлiння - генерального директора

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Бречко Володимир Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

20.12.2016

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 84551, Донецька обл., м.Часiв Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
4. Код за ЄДРПОУ 00191773
5. Міжміський код та телефон, факс (06274) 7 23 02, (062) 206-79-52
6. Електронна поштова адреса yurist@chok.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

15.12.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 237, Бюлетень "Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

16.12.2016

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.chok.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

15.12.2016

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}