ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 62990 58454 0 0 62990 58454
будівлі та споруди 39445 38372 0 0 39445 38372
машини та обладнання 12172 10146 0 0 12172 10146
транспортні засоби 8131 6834 0 0 8131 6834
інші 3242 3102 0 0 3242 3102
2. Невиробничого призначення: 621 1506 0 0 1506 621
будівлі та споруди 424 1327 0 0 424 1327
машини та обладнання 62 79 0 0 62 79
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 135 100 0 0 135 100
Усього 63611 59960 0 0 63611 59960
Опис Облiк основних засобiв за звiтний перiод здiйснювався у вiдповiдностi до чинного законодавства та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку (П(с)БО) 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку вважається окремий об'єкт основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв. Основнi засоби оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу. Вартiсть придбання включає витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, створених за рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв, заробiтну плату основних працiвникiв та iншi витрати, що безпосередньо вiдносяться до приведення активу у робочий стан для його цiльового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на вiдновлення земель, на яких цi активи були розмiщенi. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв не розраховується та з метою амортизацiї приймається її нульове значення. У статтi "Основнi засоби" Балансу крiм саме основних засобiв вiдображається i вартiсть iнших необоротних матерiальних активiв. (Рахунки 10 "Основнi засоби" та 11 "Iншi необоротнi матерiальнi активи"). При передачi малоцiнних та швидкозношуючих предметiв в експлуатацiю, облiк яких ведеться на рахунку 112, нараховувався знос в розмiрi 100 % вiд їх вартостi та вiдображається на рахунку 132 "Знос iнших необоротнiх матерiальних активiв". Залишкова вартiсть основних засобiв публiчного акцiонерного товариства станом на 31.12.2013 р. дорiвнює 59960 тис.грн. (первiсна вартiсть - 206661 тис.грн., знос - 146701тис.грн.) Рух основних засобiв за 2013 рiк. --------------------------------------------------------------------- : : Первiсна : Придбано, : Вибуло, : Первiсна : : : вартiсть на : тис.грн. : тис.грн.: вартiсть на : : :31.12.2013р.,: (первiсна : (первiсна :31.12.2014р.,: : : тис.грн. : вартiсть) : вартiсть) : тис.грн. : :-------------------------------------------------------------------: :Будiвлi та : : : : : :споруди : 89 298 : 2 503 : 2 094 89 707 :-------------------------------------------------------------------: :Машини та : : : : : :обладнання : 83 359 : 375 : 157 : 83 577 : :-------------------------------------------------------------------: :Транспортнi : : : : : :засоби : 23 231 : 491 : - : 23 722 : :-------------------------------------------------------------------: :Iншi основнi : : : : : :засоби : 9 391 : 265 : 1 : 9 655 : :-------------------------------------------------------------------: : В С Ь О Г О : 205 279 : 3 634 : 2 252 : 206 661 : --------------------------------------------------------------------- На пiдприємствi амортизацiя основних засобiв нараховується на протязi термiну їх використання. Норми та методи нарахування амортизацiї основних засобiв проводяться прямолiнейним методом нарахування амортизацiї згiдно Податкового кодекса України. За звiтний перiод амортизацiя склала 6 374 тис. грн. За звiтний перiод на пiдприємствi вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю на 2252 тис.грн.: - будинкiв, споруд та передавальних пристроїв - 2 094 тис.грн.; - машин та обладнання - 157 тис.грн. - iнструментiв, приладiв та iнвентаря - 1 тис.грн., - транспортнi засоби - 0 тис.грн., - МНМА - 0 тис.грн. За звiтнiй перiод на пiдприємство надiйшло основних засобiв первiсною вартiстю 3 634 тис.грн., в тому числi: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 2 503 тис.грн; - машини та обладнання - 375 тис.грн. - транспортнi засоби - 491 тис.грн. - iнструменти, прилади та iнвентар - 231 тис.грн.; - комп'ютерна технiка - 34 тис. грн..; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 0 тис.грн. За звiтнiй перiод пiдприємство придбало за грошовi кошти необоротних активiв на суму 5845 тис.грн., витрачено грошових коштiв на капiтальнi ремонти основних засобiв 2 264 тис.грн. На пiдприємствi немає безкоштовно отриманих основних засобiв, також немає основних засобiв, вiдносно яких iснує обмеження володiння, користування та розпорядження. На пiдприємствi немає основних засобiв, що переданi в заставу. На пiдприємствi немає основних засобiв, якi тимчасово не використовуються. На пiдприємствi є основнi засоби, що повнiстю амортизованi, але продовжують експлуатуватися. Первiсна вартiсть таких основних засобiв складає 26 145 тис.грн. На пiдприємствi немає основних засобiв, якi вилученi з використання та експлуатацiї для продажу. На пiдприємствi немає основних засобiв, що отриманi за рахунок цiльового фiнансування. На пiдприємствi є основнi засоби, шо переданi в оперативну аренду первiсною вартiстю 464 тис.грн., в тому числi: - будинки та споруди - 283 тис.грн.; - машини та обладнання - 67,0 тис.грн.; - транспортнi засоби - 102 тис.грн.; - багаторiчнi насадження - 4 тис.грн.; - iнструменти, прилади та iнвентар - 8 тис. грн.; - МНМА - 0 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2013р. за групами становить: -------------------------------------------------------------- : Найменування основних засобiв :Власнi основнi засоби, : : : тис.грн. : : :------------------------: : : на початок : на кiнець : : : перiоду : перiоду : :---------------------------------------------------------: :1.Виробничого призначення : 62991 : 58454 : : Будинки та споруди : 39445 : 38372 : :---------------------------------------------------------: : Машини та обладнання : 12172 : 10146 : :---------------------------------------------------------: :Транспортнi засоби : 8131 : 6834 : :---------------------------------------------------------: :Iншi основнi засоби : 3243 : 3102 : :---------------------------------------------------------: :2. Невиробничого призначення : 620 : 1506 : : Будинки та споруди : 424 : 1327 : :---------------------------------------------------------: :Машини та обладнання : 66 : 79 : :---------------------------------------------------------: :Транспортнi засоби : - : - : :---------------------------------------------------------: :Iншi основнi засоби : 178 : 100 : :---------------------------------------------------------: :В С Ь О Г О : 63611 : 59960 ----------------------------------------------------------- Ступiнь зносу основних засобiв на 31.12.2013р. склала: - виробничого призначення: - будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 52,8%; - машин та обладнання - 87,8%; - транспортнi засоби - 71,0%; - iнструменти, прилади та iнвентар - 87,0%; - iншi основнi засоби - 92,9%. - невиробничого призначення: - будiвлi та споруди - 73,9%; - машини та обладнання - 82,3%; - транспортнi засоби - 99,9%. - iншi основнi засоби - 88,9%. Ступiнь використання основних засобiв на 31.12.2013 року склала: - виробничого призначення: - будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 45,3%; - машин та обладнання - 12,2%; - транспортнi засоби - 29,0%; - невиробничого призначення: - будiвлi та споруди - 26,1%; - машини та обладнання - 17,7%; - транспортнi засоби - 0,08%. Взагалi основнi засоби зношенi на пiдприємствi на 70,99%. Вцiлому виробничi потужностi пiдприємства на протязi звiтного року були завантаженi на 29,25%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 176174 186276
Статутний капітал (тис.грн.) 499 499
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 499 499
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(176174.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(499.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.