ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 2119 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 6545 X X
Усього зобов'язань X 8664 X X
Опис Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi на суму погашення, яка, як очiкується, буде виплачена в процесi звичайної дiяльностi пiдприємства без дисконтування. Сума поточних зобов'язань на 31.12.2013 р. становить 8 664 тис. грн., яка пiдтвердилась результатами рiчної iнвентаризацiї (на 31.12.2013 р.) склад її слiдуючий: - Короткостроковi кредити банкiв (в нацiональнiй валютi) - 0,0 тис.грн.; - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 2 569 тис.грн., - Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 330 тис.грн.; - з бюджетом - 1647 тис.грн.; - зi страхування - 472 тис.грн; - з оплати працi - 1061 тис.грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 2585 тис.грн.