ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фірма у формі ТОВ «Крат-Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23413650
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 83001, Україна, м.Донецьк, вул. Щорса 20/3
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №0718, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** № 63, П, 000063, 19.03.2013, 04112015
Текст аудиторського висновку (звіту) Аудиторська фірма ТОВ "Крат-Аудит" 83001, м. Донецьк, вул. Щорса, 20/3, розрахунковий рахунок N 26000185708001 в Донецькій філії КБ "Приватбанк" м. Донецька, МФО 335496, код ЄДРПОУ 23413650 тел.: (062) 335-62-58, тел./факс: (062) 335-91-61 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" станом на 31 грудня 2013 року м. Донецьк 2014 рік 1. Адресат. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для власників цінних паперів та керівництва публічного акціонерного товариства "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ", фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом. 2. Вступний параграф: 2.1 Основні відомості про емітента: Повне найменування Публічне акціонерне товариство "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (далі - Емітент) Код за ЕДРПОУ 00191773 Місцезнаходження: 84551, Донецька область, Артемівський район, м. Часів ЯР, вул. Комсомольська, буд. 1 Дата державної реєстрації 16.03.1994р. 2.2 Опис аудиторської перевірки та описання важливих аспектів облікової політики Аудитор здійснив вибіркову перевірку фінансової звітності публічного акціонерного товариства "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ", яка складає комплект фінансової звітності та включає: - Баланс( Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013р. (Форма №1), - Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід) за 2013р. (Форма №2), - Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом) за 2013р. (Форма №3), - Звіт про власний капітал за 2013р. (Форма №4), -Примітки до річної фінансової звітності за 2013р., стислий виклад основних принципів облікової політики та інших приміток і іншої пояснювальної інформації. Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". При складанні висновку (звіту) Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011р. №1360. Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки. У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінки відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки. Вибір процедур залежав від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. При підготовці фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності Емітентом була розроблена облікова політика за МСФЗ. Прийнятою обліковою політикою Емітента встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань: - амортизація об'єктів основних засобів нараховується прямолінійним методом. Термін корисного використання об'єктів основних засобів, ліквідаційна вартість встановлюються постійно діючою інвентаризаційною комісією; - амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом; - методом оцінки вибуття запасів є метод середньозважений. Одиницею запасів вважається їх найменування; - готова продукція та незавершене виробництво оцінюються за фактичною собівартістю; - резерв сумнівних боргів розраховується методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості; - до складу грошових коштів включати грошові кошти в касі, на поточних рахунках, які не обмежені у використанні; - визнання та відображення в обліку доходів здійснюється на підставі принципу нарахування; - визнання та відображення в обліку витрат здійснюється на підставі принципу нарахування та відповідності доходам; - нараховується резерв на виплату майбутніх відпусток працівникам. Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є висловлення думки стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Емітента за станом на кінець останнього дня звітного року, але фінансова звітність публічного акціонерного товариства "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" підготовлена з проведеною трансформацією, але без виконання всіх вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. 3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансовій звітності протягом звітного періоду. 4. Відповідальність аудитора щодо висловлення думки про фінансову звітність Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Аудитор здійснив аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, Аудитор не виключає, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для висловлення модифікованої аудиторської думки. 5. Аудиторська думка щодо повного комплекту фінансової звітності Складання аудиторського висновку (звіту) щодо повного комплекту фінансової звітності регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора". У зв'язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки даний аудиторський висновок складено відповідно до МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора". 5.1. Підстави для висловлення модифікованої думки Емітент прийняв МСФЗ в якості основи для підготовки своєї фінансової звітності і вперше готував повну річну фінансову звітність у відповідності до МСФЗ. Датою переходу на підготовку річної фінансової звітності була визначена дата 01.01.2012р. Емітенту належало готувати вступний Баланс на 01.01.2012р. у відповідності з МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності". Фінансову звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, можна розглядати у рамках переходу Емітента на звітування відповідно до МСФЗ як першу фінансову звітність. При підготовці фінансової звітності Емітент не виконав вимоги МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності": - п.10 - не списав основні засоби та запаси, які не відповідають визначенню активу; - -п.30 не використав справедливу вартість у своєму Балансі за МСФЗ як доцільну собівартість основних засобів, нематеріальних активів. На балансі рахується повністю амортизовані основні засоби первісною вартістю 26145 тис. грн.; -Емітентом не проведений розрахунок пенсійних забезпечень персоналу, не розраховані актуарні прибутки та збитки згідно положень МСФО 19 "Виплати працівникам"; -Емітентом не проведений тест на знецінення своїх генеруючих одиниць згідно МСФО 36 "Зменшення корисності активів". Аудитор не зміг отримати достатні та прийнятні аудиторські докази, щоб дійти висновку про вплив вищевказаних невідповідностей на фінансову звітність в цілому. Управлінський персонал не визнав запаси за меншою з двох вартостей: за собівартістю або за чистою вартістю реалізації, а визнав їх лише за собівартістю, що є відхиленням від МСФО "Запаси". Емітент не відобразив у фінансовій звітності результати інвентаризації резерва відпусток, а саме не збільшив поточні забезпечення на 630,5 тис. грн. за рахунок нерозподіленого прибутку згідно МСФО 19 "Виплати працівникам". Облікові записи Емітента свідчать про те, що якби управлінський персонал визнав запаси за меншою з двох вартостей - за собівартістю або за чистою вартістю реалізації, відобразив би резерв відпусток потрібно було б провести уцінку запасів на 5659 тис. грн. до їх чистої вартості реалізації та збільшити зобов'язання за рахунок витрат. Відповідно витрати збільшилися б на 6289,5 тис. грн., а витрати з податку на прибуток та власний капітал акціонерів зменшився б відповідно на 1132 тис. грн., 5157 тис. грн. Аудитор не приймав участі у спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення. На підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно вимог МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявні. 5.2. Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний) Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора". Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, які вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності. Модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу про ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу під час складання остаточного вхідного балансу за МСФЗ . Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", та є суттєвим, але не всеохоплюючим, фінансова звітність надає достовірну інформацію про фінансовий стан публічного акціонерного товариства "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" станом на 31.12.2013р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до МСФЗ. В ході перевірки Аудитор оцінював прийнятність використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності відповідно МСА 570 "Безперервність". 6. Інша допоміжна інформація 6.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства Вартість чистих активів Емітента визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартості чистих активів Емітента здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004р. №485 з метою реалізації положень статті 155 Цивільного кодексу України "Статутний капітал акціонерного товариства", зокрема п.3. Розрахункова вартість чистих активів Емітента на кінець звітного періоду складає 176174 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 499 тис. грн. Вартість чистих активів станом на 31.12.2013р. більше суми статутного капіталу на 175675 тис. грн, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України. 6.3. Виконання значних правочинів Публічне акціонерне товариство "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" у 2013 році мало виконання правочинів, які відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" визнано значними (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). За даними останньої річної фінансової звітності Емітента вартість активів на початок року складає 197175 тис. грн. Мінімальна сума правочину, яка підлягає дослідженню Аудитором складає 19717 тис. грн. Аудитором були виконані процедури щодо перевірки дотримання Емітентом вимог законодавства стосовно виконання значних правочинів. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Емітент дотримувався вимог законодавства щодо виконання значних правочинів. 6.4 Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту. Станом на 31.12.2013р. акціями Емітента володіло акціонери: 17 юридичних та 8419 фізичних осіб. Формування складу органів корпоративного управління Емітента здійснюється відповідно до Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" протоколом №16 від 25.03.2011р. Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: - Загальні збори акціонерів - вищий орган, - Наглядова рада; - Правління - виконавчий орган, - Ревізійна комісія - контролюючий орган. Щорічні загальні збори акціонерів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2013 рік передбачається провести 25 квітня 2014р. Термін проведення відповідає терміну, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня. У Статуті Емітента не передбачено обрання корпоративного секретаря, тому у 2013 році Товариство не обирало корпоративного секретаря. В Статуті Емітента не передбачено запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора. Затвердження зовнішнього аудитора - АФ ТОВ "Крат-аудит" відбувалось у відповідності до вимог Статуту Емітента рішенням Правління (протокол Наглядової ради № 46 від 24.12.13р.). Протягом звітного періоду не відбувалось змін зовнішнього аудитора. Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю Емітента, вважає за необхідне зазначити наступне: - система внутрішнього контролю включає адміністративний та бухгалтерський контроль; - адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками Емітента таким чином, щоб жоден працівник не мав змоги зосередити у своїх руках усі необхідні для повної операції повноваження; - бухгалтерський контроль включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль; - керівництво в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що система корпоративного управління створена, але вимагає подальшого удосконалення. Система внутрішнього контролю Емітента, створена та діє. 6.5 Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу щодо наявності ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності в наслідок шахрайства або помилки. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. 7. Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування аудиторської фірми: АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАТ-АУДИТ" Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги: Свідоцтво № 0718 видане Аудиторською палатою України 26. 01.2001 р. термін дії: до 04.11.2015р. Місцезнаходження юридичної особи: 83001, м. Донецьк, вул. Щорса, 20/3 Телефон (факс): 062) 3356258 Дата і номер договору на проведення аудиту: № 01 від 10.01.2014 р. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: Дата початку перевірки: 10.03.2014 р., дата закінчення перевірки 21.03.2014 р. Виконавець Сертифікат аудитора серії А № 002017 рішення Аудиторської палати України № 27 від 02.03.1995 року Продовження строку дії до 02.03.2019р. - рішення Аудиторської палати України № 288/2 від 30012.2014 р. ______________ Кратт О.М. 21.03.2014 р.
д/н
д/н
д/н