ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правлiння - генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Третьяков Костянтин Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 024708, 25.09.1997, Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження** 1960
5) освіта** вища, Українська інженерно-педагогічна академія, хімічна технологія тугоплавких неметалевих сілікатних матеріалів
6) стаж керівної роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", перший заступник голови правлiння, директор технiчний
8) дата обрання та термін, на який обрано 05.04.2011, Обрано рішенням Наглядової Ради терміном на 5 років
9) опис Генеральний директор - голова правління обирається Наглядовою радою ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат". Генеральний директор - голова правління може бути звільнений з посади до закінчення строку його повноважень тільки рішенням Наглядової ради. Генеральний директор-голова правління ПАТ визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства. Визначає напрямки розвитку підприємства у формуванні фінансової, цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньо-економічної діяльності. Забеспечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління ПАТ. Змін за звітний період не відбулося. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання своїх обов'язків посадова особа отримує винагороду згідно контракту, складеному з генеральним директором. Перелік попередніх посад: - учень токаря механічного цеху, мастильник букс 2-го розряду, машиніст електролафету 4-го розряду, майстер ділянки випалу, випалювач на печах 6-го розряду, начальник цеху, заступник начальника технічного відділу, начальник технічного відділу, перший заступник голови правління - директор технічний. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член правління - директор з загальних питань
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коннов Олександр Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 670878, 22.12.1998, Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження** 1950
5) освіта** вища, Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, хімічна технологія кераміки та вогнетривів, хімік-технолог
6) стаж керівної роботи (років)** 29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", провідний фахівець по методам розширення ринків збуту служби маркетинга відділу збуту
8) дата обрання та термін, на який обрано 05.04.2011, Обрано рішенням Наглядової ради терміном на 5 років
9) опис Основними задачами директора з загальних питань є: - забеспечення підприємства кадрами різних професійних груп; - організація роботи по підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів; - забеспечення нормальних умов на робочих місцях, в гуртожитках та ін. - розвиток торгівельної мережи та громадського харчування. Директор з загальних питаннь призначається та звільняється від посади Наглядовою Радою Товариства за пропозицією Голови правління або самостійно Наглядовою Радою. Директор з загальних питаннь підпорядковується беспосередньо генеральному директору. Директор з загальних питаннь в своїй роботі керується Статутом ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", Законами України та іншими нормативними актами, посадовою інструкцією, внутрішними нормативними документами товариства. Директору з загальних питаннь підпорядковуються наступні підрозділи: - відділ кадрів, відділ підготовки кадрів, побутовий комбінат, редакція газети та радіомовлення, ДОЦ "Часівоярець", Палац культури, музей, відділ робочого постачання, клуби цехів № 2 та № 4, санаторій - профілакторій "Восход". Змін за звітний період не відбулося. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.За виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад: - слюсар 5-го розряду, електрослюсар 6-го розряду, інженер ссектора устаткування відділу головного механіка, інженер по устаткуванню відділу головного енергетика, майстер помольно-дробильного цеху, начальник цеху, заступник головного інженера, в.о. начальника дослідницької групи центральної заводської лабораторії, заступник начальника цеху, начальник цеху, начальник групи СПЛВ (санітарно-промислової лабораторії), начальник цеху, провідний фахівець. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член правлiння, перший заступник голови правлiння, директор технiчний
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Герцовський Iгор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 472901, 15.07.1998, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження** 1973
5) освіта** вища, УІПА м.Слов'янськ, обладнання хімічних виробництв та підприємств будывельних матеріалів
6) стаж керівної роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат", заступник директора технiчного по новой техницi та технiчного переозброєння.
8) дата обрання та термін, на який обрано 05.04.2011, Обрано рішенням Наглядової ради терміном на 5 років
9) опис Основними задачами директора технічного є: - розробка та проведення технічної політики, яка забезпечує розвиток науково-технічного прогресу; - впровадження нових, більш прогресивних видів устаткування та технологічних процесів, передового досвіду з метою виконання ПАТ затвердженого плану по всім якісним та кількісним показникам; - розробка перспективних та річних планів капітального будівництва, реконструції та розширення підприємства, підвищення ефективності капітальних вложеннь, своєчасний ввод в дію основних фондів та виробничих потужностей; - запровадження та забезпечення ефективного функціювання автоматизованої системи управління вировництвом; - впровадження автоматизованої системи управління технологічними процесами; - ефективне використання основних фондів. Директор технічний призначається та звільняється від посади Наглядовою Радою Товариства за пропозицією Голови правління. Директор технічний підпорядковується беспосередньо Генеральному директору. Директор технічний в своїй роботі керується Статутом ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", Законами України та іншими нормативними актами, посадовою інструкцією, внутрішними нормативними документами товариства. Директору технічному підпорядковуються наступні підрозділи: - технічний відділ, проектно-конструкторський відділ, відділ головного енергетіка, відділ головного механіка, відділ охорони навколишнього середовища, служба нагляду за безпечною експлуатацією будівель та споруд, група АСУТП, ділянка електрозв'язку; центральна лабораторія, центральна лабораторія метрології. Виконує службові обов'язки Генерального директора під час його відсутності. Змін за звітний період не відбулося. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад: - слюсар-ремонтник 5-го розряду, слюсар-ремонтник 3-го розряду, студент Артемівського індустріального технікуму, машиніст млина 4-го розряду, майстер помольної ділянки, заступник начальника цеху, начальник цеху, заступник директора технічного по новій техніці і технології. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член правління, директор по підсобному господарству
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бударєв Павло Савелiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА, 077072, 06.08.1996, Костянтинівським РВ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження** 1949
5) освіта** вища, Харківський зооветеринарний інститут, зоотехнік
6) стаж керівної роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "Дружба", Костянтинівський міський центр зайнятості
8) дата обрання та термін, на який обрано 05.04.2011, Обрано рішенням Наглядової ради терміном на 5 років
9) опис Основною задачею директора по підсобному господарству є організація високопродуктивної та беззбиткової роботи підсобного господарства по виробництву продукції тваринництва та рослинництва з метою забеспечення працівників ПАТ продуктами харчування. Директор по підсобному господарству призначається та звільняється з посади Наглядовою Радою товариства по представленню Голови правління - Генерального директора. Директор по підсобному господарству в своїй роботі керується Статутом ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", Законами України та іншими нормативними актами, посадовою інструкцією, внутрішними нормативними документами товариства. Директор по підсобному господарству підпорядковується Голові правління - Генеральному директору. Змін за звітний період не відбулося. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.За виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад: - зоотехнік, головний зоотехнік, голова колгоспу, директор ТОВ "Дружба", міський центр зайнятості м.Костянтинівка. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член правління, директор по гірничому виробництву
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дзеба Анатолiй Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВС, 435708, 15.09.2000, Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження** 1954
5) освіта** вища, Всесоюзний заочний політехнічний інститут, технологія та комплексна механізація .
6) стаж керівної роботи (років)** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", головний iнженер гiрничного управлiння.
8) дата обрання та термін, на який обрано 05.04.2011, Обрано рішенням Наглядової ради терміном на 5 років
9) опис Основною задачею директора по гірничому виробництву є забеспечення виробництва та реалізація конкурентноспроможної рентабельної продукції з прийняттям заходів по зниженню її собівартості та поліпшення якості з метою отримання максимального об'єму прибутку. Директор по гірничому виробництву призначається та звільняється від посади Наглядовою Радою товариства по представленню Голови правління - Генерального директора або самостійно Наглядовою радою. Директор по гірничому виробництву підпорядковується особливо Голові правління - Генеральному директору ПАТ. Директор по гірничому виробництву в своїй роботі керується Статутом ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", Законами України та іншими нормативними актами, посадовою інструкцією, внутрішними нормативними документами товариства. Директор по гірничому виробництву керує: - кар'єрами "Північний-Формовочний", "Південно-Східний", "Блок-9"; - ділянкою "Рекультивація"; - Електромеханічним цехом № 2; - інженерно-технічними працівниками гірничного управління (контора). Змін за звітний період не відбулося. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад: - лопаточник, помiчник машинiста екскаватора, гiрний майстер, начальник виробничо-технiчного вiддiлу, головний iнженер ВКБ. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член правління, директор по охороні праці
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мілютін Леонід Вікторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 394049, 08.04.1998, Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження** 1950
5) освіта** вища, Харківський інженерно-будівельний інститут, промислове та громадянське будівництво
6) стаж керівної роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", головний інженер відділу капітального будівництва
8) дата обрання та термін, на який обрано 05.04.2011, Обрано рішенням Наглядової ради терміном на 5 років
9) опис Директор з охорони праці виконує наступні обов'язки: - розробляє спільно з іншими підрозділами підприємства комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, пожарної безпеки, планів, програм, поліпшення умов праці, попередження виробничого травматизма, професійних захворювань, надає організаційно-методичну допомогу у виконанні запланованих заходів по поліпшенню умов праці. Директор з охорони праці призначається та звільняється від посади Наглядовою Радою Товариства за пропозицією Голови правління або самостійно Наглядовою Радою. Директор з охорони праці підпорядковується беспосередньо Генеральному директору. Директор з охорони праці в своїй роботі керується Статутом ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", Законами України та іншими нормативними актами, посадовою інструкцією, внутрішними нормативними документами товариства. Змін за звітний період не відбулося. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад: - учень токаря, токар 3-го розряду, машиніст на молотах 5-го розряду, слюсар з ремонту бурових верстатів, помічник машиніста екскаватора, тесля по виготовленню шухляд 2-го розряду,тесля по виготовленню шухляд 3-го розряду, учень гірника, гірник підземний, тесля 4-го розряду відділу капітального будівництва, тесля 3-го розряду ремонтно-будівельного цеху, майстер відділу капітального будівництва, технік-будівельник виробничої інженерно-технічної групи військової частини, інженер виробничої інженерно-технічної групи військової частини, начальник виробничої інженерно-технічної служби військової частини, головний інженер відділу капітального будівництва, головний інженер відділу капітального будівництва (технічного переозброєння). Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член правління, директор по капітальному будівництву
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Козирєв Віктор Євгенійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВС, 581525, 17.11.2000, Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження** 1957
5) освіта** вища, Комунарський гірничо-металургійний інститут,промислове та громадянське будівництво
6) стаж керівної роботи (років)** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний інженер відділа капітального будівництва (технічного переобладнання) ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"
8) дата обрання та термін, на який обрано 05.04.2011, Обрано рішенням Наглядової ради терміном на 5 років
9) опис Основною задачею директора по капітальному будівництву є підвищення ефективності капітальних вложеннь, своєчасний ввод в дію основних фондів та виробничих потужностей, концентрація капітальних вложень і матеріальних ресурсів, скорочення термінів будівництва, зниження його собівартості, зниження до встановлених нормативів об'єктів незавершеного будівництва та запасів неустановленого будівництва. Директор по капітальному будівництву призначається та звільняється від посади Наглядовою Радою товариства по представленню Генерального директора або самостійно Наглядовою Радою. Директор по капітальному будівництву в своїй роботі керується Статутом ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", Законами України та іншими нормативними актами, посадовою інструкцією, внутрішними нормативними документами товариства. Директор по капітальному будівництву керує дільницею ЖКГ, ділянкого РС та МР, ВКБ. Змін за звітний період не відбулося. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад: - майстер будівельного керування, виконроб цеху № 1 будівельного керування, керівник НВП середнього професійно-технічного училища, старший виконавець робіт, головний інженер відділу капітального будівництва (технічного переозброєння). Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член правління, директор по якості
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Русанова Вiкторiя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СВ, 795457, 26.06.2002, Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження** 1976
5) освіта** вища, УІПА , рік закінчення 2004, спеціальність- хімічна технологія неорганічних речовин.
6) стаж керівної роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", начальник відділу технічного контролю
8) дата обрання та термін, на який обрано 28.04.2012, Обрано рішенням Наглядової ради та Наказом голови правління терміном на 5 років
9) опис Директор з якості организовує проведення робот по контролю за якістю та комплектністю виробляємої продукції у відповідності вимогами чинного законодавства та нормативних актів. Организовує планування підвищення якості продукції , забеспечує перевірку матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів), які поступають на підприємство. Проводить вибірковий контроль готової продукції, виконання технології виробництва, відгрузки виробляємої продукції. Проводить роботи по стандартизації та сертифікації системи управління якості виробляємої продукції у відповідності міжнародним стандартам якості серії 9000. Директор з якості призначається та звільняється від посади Наглядовою Радою Товариства за пропозицією Голови правління або самостійно Наглядовою Радою. Директор по якості підпорядковується беспосередньо генеральному директору. Директор по якості в своїй роботі керується Статутом ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", Законами України та іншими нормативними актами, посадовою інструкцією, внутрішними нормативними документами товариства. Зміни відбулися 03.05.2012 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад: - контролер в виробництвi чорних металiв, майстер, заступник начальника цеха, начальник вiддiлу технiчного контролю. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член правління, директор по вогнетривкому виробництву
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дем'яненко Олександр Вікторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВЕ, 738002, 03.04.2002, Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження** 1954
5) освіта** середньо-спеціальне, технологія вогнетривких виробів
6) стаж керівної роботи (років)** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", начальник виробничого відділу
8) дата обрання та термін, на який обрано 05.04.2011, Обрано рішенням Наглядової ради терміном на 5 років
9) опис Головною задачею директора по вогнетривкому виробництву є організація ритмічної роботи вогнетривких цехів та підприємства у цілому, мобілізація резервів росту вогнетривкого виробництва, підвищення продуктивності праці, виконання заказів згідно укладених угод, поліпшення використання основних та оборотних засобів. Директор по вогнетривкому виробництву призначається та звільняється від посади Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови правління або самостійно Наглядовою радою. Директор по вогнетривкому виробництву підпорядковується беспосередньо Генеральному директору, керує начальниками провідних цехів, начальником виробничого відділу. Директор по вогнетривкому виробництву в своїй роботі керується Статутом ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", Законами України та іншими нормативними актами, посадовою інструкцією, внутрішними нормативними документами товариства. Змін за звітний період не відбулося. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад: - пресувальник 7-го розряду, пресувальник 5-го розряду, садчик на тунельні вагони 4-го розряду, майстер помольно-формовочного відділення, майстер ділянки дроблення і випалу глини на шамот, заступник начальника цеху за технологією, в.о. начальника цеху, майстер помоло-формовочної ділянки пресового переділу, заступник начальника цеху за технологією, інженер по підготовці виробництва II-й категорії виробничого відділу, начальник виробничого відділу. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член правління, директор комерційний
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костенецький Iгор Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СВ, 795402, 26.07.2002, Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження** 1963
5) освіта** вища, Донбаська національна академія будівництва та архітектури, промислове та громадянське будівництво
6) стаж керівної роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", начальник вiддiлу матерiально-технiчного постачання.
8) дата обрання та термін, на який обрано 05.04.2011, Обрано рішенням Наглядової ради терміном на 5 років
9) опис Основною задачею директора комерційного є забеспечення постійного підвищення прибутковості та рентабельності виробництва на підставі планомірного забеспечення ПАТ та ефективного використання матеріальних засобів. Директор комерційний призначається та звільняється від посади Наглядовою Радою Товариства за пропозицією Голови правління або самостійно Наглядовою радою. Директор комерційний підпорядковується беспосередньо Генеральному директору. Директор комерційний в своїй роботі керується Статутом ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", Законами України та іншими нормативними актами, посадовою інструкцією, внутрішними нормативними документами товариства. Директору комерційному підпорядковуються наступні підрозділи: - відділ матеріально-технічного забеспечення (відділ, склади: № 71(центральний), № 72(паливний), № 73(госзерв), цех безрельсового транспорту, залізничний цех. Основні завдання та обов'язки директора комерційного: - здійснює керування всіми видами виробничо-господарської діяльності по своїм структурним підрозділам; - забеспечує виробництво необхідними матеріальними ресурсами (сировиною, напівфабрикатами, паливом та ін.); - щомісячно займається складанням бюджету по своїм структурним підрозділам; - щомісячно затверджує плани робіт по своїм структурним підрозділам; - приймає міри по своєчасному заключенню договорів з постачальниками та споживачами; - керує роботою по оперативному регулюванню ходу виробництва; - забеспечує контроль за виконанням плану матеріально-технічного забеспечення; - контролює склад дебіторської та кредиторської заборгованності; - забеспечує виконання фінансової дисципліни. ЗмІн за звітний період не відбулося. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад: - черговий стрiлочного посту, помiчник складача потягiв, черговий по станцiї, iнженер по обладнанню вiддiлу капiтального будiвництва, начальник вiддiлу матерiально-технiчного постачання. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член правління, директор по економікі
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дмитрук Василь Сергійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 716953, 02.04.1999, Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження** 1954
5) освіта** вища, Український заочний політехнічний інститут, економіка та організація металургійної промисловості
6) стаж керівної роботи (років)** 29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", член правління - директор коммерційний
8) дата обрання та термін, на який обрано 05.04.2011, Обрано рішенням Наглядової ради терміном на 5 років
9) опис Головною задачею директора з економіки є організація та систематичне удосконалення економічної діяльності підприємства, яке направлене на підвищення продуктивності праці, ефективності та рентабельності виробництва, якості випускаємої продукції, зниження її собівартості, забеспечення правильних співвідношень темпів роста виробництва праці та заробітної плати, досягнення найвищих результатів при найменших затратах матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Директор з економіки призначається та звільняється від посади Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови правління або самостійно Наглядовою радою. Директор по економікі підпорядковується беспосередньо Генеральному директору. Директор з економіки в своїй роботі керується Статутом ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", Законами України та іншими нормативними актами, посадовою інструкцією, внутрішними нормативними документами товариства. Директору по економікі підпорядковуються наступні підрозділи: - відділ організації труда та заробітної праці; - планово-економічний відділ; - фінансовий відділ;головна бухгалтерія; - юридичний відділ; - відділ інформаційних технологій. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Змін за звітний період не відбулося. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад: - учень пакетировщика, пакетировщик 5-го розряду, пресувальник 4-го розряду, пресувальник 5-го розряду, машиніст электролафета, наладчик по контрольно-вимірювальних приладах і автоматизації центральної лабораторії метрології, інженер по нормуванню відділу наукової організації праці і керування, в.о. заступника начальника планово-економічного відділу, начальник відділу наукової організації праці і керування, заступник директора з економіки, головний економіст, заступник голови правління по економіці, директор з економіки, заступник начальника фінансового відділу (по реалізації продукції), член правління, директор коммерційний. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Каптьонкова Галина Євгенівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВС, 505336, 18.10.2000, Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження** 1955
5) освіта** вища, Слав'янський педагогічний інститут, бухоблік та аудит
6) стаж керівної роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", заступник головного бухгалтера
8) дата обрання та термін, на який обрано 15.03.2001, безстроково
9) опис Головним завданням головного бухгалтера ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" є забеспечення правильного, своєчасного та достовірного бухгалтерського обліку. Головний бухгалтер підпорядковується беспосередньо директору з економіки. Призначення, переміщення та звільнення від посади проводиться генеральним директором за представленням директора з економіки в встановленому порядку. В своїй роботі головний бухгалтер керується Законами України, чинними нормативними актами, посадовою інструкцією. Змін за звітний період не відбулося. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад: - бухгалтер, заступник головного бухгалтера. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лукьянов Валентин Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 047110, 21.10.1997, Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження** 1941
5) освіта** вища, Український заочний політехнічний інститут, машини та апарати хімічної технології
6) стаж керівної роботи (років)** 51
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", генеральний директор - голова правління
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.03.2011, Обрано згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства терміном на 3 роки
9) опис Наглядова Рада Товариства здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариcтва. Членом Наглядової Ради може бути акцiонер Товариства або його представник (якщо акцiонером є юридична особа). Наглядовій Радi надано наступних повноважень: а) затверджувати рішення Голови Правління, прийняті відповідно до чинного законодавства, про призначення на посаду або звільнення з посади члена Правління, за винятком Голови Правління; б) затверджувати рiшення Правлiння про створення юридичних осiб з участю Товариства; в) затверджувати висновки експертної комiсiї з оцiнки майна, яке внесено засновниками та акцiонерами в натуральнiй формi; г) розглядати i затверджувати звiти Правлiння за квартал, попередньо розглядати звiти Правлiння i надавати висновки по ним, надавати пропозицiї з розподiлу прибутку та покриттю збиткiв; д) попередньо розглядати порядок денний та всi питання, якi винесено на Загальнi збори; е) розглядати умови приєднання до iншiх товариств, об`єднань i асоцiацiй; є) розробляти Положення про розмежування повноважень по управлiнню майном Товариства; ж) затверджувати Положення про оплату працi та соцiальне забезпечення членiв Правлiння; з) затверджувати купiвлю паїв або акцiй iншiх товариств у разі перевищення суми купiвлi, розміру наявних коштів інвестиційного фонду Товариства за рахунок тимчасово вільних коштів і інших фондів за умови, що буде своєчасно забезпечено відшкодування тимчасово запозичених коштів; и) узгоджувати кандидатури керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; i) щоквартально розглядати та затверджувати фiнансовi операцiї i угоди на купiвлю i продаж майна та цiнних паперiв, при укладеннi їх з членами Правлiння, Ради акцiонерiв та Ревiзiйної комiсiї або з фiрмами, у складi посадових осiб яких є згаданi особи; ї) виконувати контроль за веденням реєстру акцiонерiв; к) виносити на Збори питання про притягнення до матерiальної вiдповiдальностi осiб Товариства та порушення позовiв до них; л) вимагати позачергових перевiрок дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю; м) виконувати iншi функцiї у зв'язку з виконанням своїх обов`язкiв, а також наданих прав згiдно з цим Статутом, за винятком тих, що вiднесенi до виняткових повноважень Загальних зборiв; До обов`язкiв Наглядовій Ради належить: а) здiйснення контролю за дотриманням Статуту Товариства; б) контроль за дотриманням прав акцiонерiв, визначених Статутом та дiючим законодавством; в) звiтнiсть та вiдповiдальнiсть перед Загальними зборами акцiонерiв в межах своїх повноважень; г) сприяння успiшної дiяльностi Товариства та залученню акцiонерiв при нових емiсiях цiнних паперiв; д) вiдповiдальнiсть за дотримання ними комерцiйних таємниць Товариства, перелiк яких встановлюється Головою Правлiння; Наглядова Рада має такi права: а) отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Правлiння Товариства, приймати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого голосу; б) заслуховувати звiти Правлiння i посадових осiб Товариства; в) припиняти повноваження членів Правління в зв'язку з припиненням ним трудових відносин з товариством згідно з діючим законодавством; г) призначати позачергову аудиторську перевiрку фiнансової дiяльностi Товариства i розглядати її результати; д) розглядати та виносити на розгляд Зборiв пропозицiї про змiни в Статутi Товариства; е) розглядати акти Ревiзiйної комiсiї. Наглядова Рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Правлiння Товариства. Кiлькiсний та персональний склад Наглядової Ради визначається Загальними зборами. Положення про Наглядову Раду затверджується Загальними зборами. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень. За виконання обов`язкiв Голови та членiв Наглядової Ради виплачується винагорода, що визначається Положенням про Наглядову Раду. Голова та члени Наглядової Ради не можуть бути членами Правлiння або Ревiзiйної комiсiї Товариства. Наглядова Рада пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв про свою роботу за рiк. Змін за звітний період не відбулося. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно контракту, укладеному з Головою Наглядової ради. Перелік попередніх посад: - слюсар, майстер, механік, слюсар з ремонту, майстер ділянки, начальник формувального відділення, заступник начальника за технологією, заступник начальника по устаткуванню, директор Христофоровського заводу вогнетривких блоків і бетонів, директор Красногорівського вогнетривкого заводу, директор Червоноармійського динасового заводу, директор Часівоярського державного вогнетривкого комбінату, генеральний директор ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", голова правління - генеральний директор ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат". Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чорний Олександр Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВС, 658817, 05.12.2000, Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження** 1954
5) освіта** вища, Український заочний політехнічний інститут, електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства
6) стаж керівної роботи (років)** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", директор по економікі
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.03.2011, Обрано згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства терміном на 3 роки
9) опис Наглядова Рада Товариства здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариcтва. Членом Наглядової Ради може бути акцiонер Товариства або його представник (якщо акцiонером є юридична особа). Наглядовій Радi надано наступних повноважень: а) затверджувати рішення Голови Правління, прийняті відповідно до чинного законодавства, про призначення на посаду або звільнення з посади члена Правління, за винятком Голови Правління; б) затверджувати рiшення Правлiння про створення юридичних осiб з участю Товариства; в) затверджувати висновки експертної комiсiї з оцiнки майна, яке внесено засновниками та акцiонерами в натуральнiй формi; г) розглядати i затверджувати звiти Правлiння за квартал, попередньо розглядати звiти Правлiння i надавати висновки по ним, надавати пропозицiї з розподiлу прибутку та покриттю збиткiв; д) попередньо розглядати порядок денний та всi питання, якi винесено на Загальнi збори; е) розглядати умови приєднання до iншiх товариств, об`єднань i асоцiацiй; є) розробляти Положення про розмежування повноважень по управлiнню майном Товариства; ж) затверджувати Положення про оплату працi та соцiальне забезпечення членiв Правлiння; з) затверджувати купiвлю паїв або акцiй iншiх товариств у разі перевищення суми купiвлi, розміру наявних коштів інвестиційного фонду Товариства за рахунок тимчасово вільних коштів і інших фондів за умови, що буде своєчасно забезпечено відшкодування тимчасово запозичених коштів; и) узгоджувати кандидатури керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; i) щоквартально розглядати та затверджувати фiнансовi операцiї i угоди на купiвлю i продаж майна та цiнних паперiв, при укладеннi їх з членами Правлiння, Ради акцiонерiв та Ревiзiйної комiсiї або з фiрмами, у складi посадових осiб яких є згаданi особи; ї) виконувати контроль за веденням реєстру акцiонерiв; к) виносити на Збори питання про притягнення до матерiальної вiдповiдальностi осiб Товариства та порушення позовiв до них; л) вимагати позачергових перевiрок дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю; м) виконувати iншi функцiї у зв'язку з виконанням своїх обов`язкiв, а також наданих прав згiдно з цим Статутом, за винятком тих, що вiднесенi до виняткових повноважень Загальних зборiв; До обов`язкiв Наглядовій Ради належить: а) здiйснення контролю за дотриманням Статуту Товариства; б) контроль за дотриманням прав акцiонерiв, визначених Статутом та дiючим законодавством; в) звiтнiсть та вiдповiдальнiсть перед Загальними зборами акцiонерiв в межах своїх повноважень; г) сприяння успiшної дiяльностi Товариства та залученню акцiонерiв при нових емiсiях цiнних паперiв; д) вiдповiдальнiсть за дотримання ними комерцiйних таємниць Товариства, перелiк яких встановлюється Головою Правлiння; Наглядова Рада має такi права: а) отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Правлiння Товариства, приймати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого голосу; б) заслуховувати звiти Правлiння i посадових осiб Товариства; в) припиняти повноваження членів Правління в зв'язку з припиненням ним трудових відносин з товариством згідно з діючим законодавством; г) призначати позачергову аудиторську перевiрку фiнансової дiяльностi Товариства i розглядати її результати; д) розглядати та виносити на розгляд Зборiв пропозицiї про змiни в Статутi Товариства; е) розглядати акти Ревiзiйної комiсiї. Наглядова Рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Правлiння Товариства. Кiлькiсний та персональний склад Наглядової Ради визначається Загальними зборами. Положення про Наглядову Раду затверджується Загальними зборами. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень. За виконання обов`язкiв Голови та членiв Наглядової Ради виплачується винагорода, що визначається Положенням про Наглядову Раду. Голова та члени Наглядової Ради не можуть бути членами Правлiння або Ревiзiйної комiсiї Товариства. Наглядова Рада пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв про свою роботу за рiк. Зміни відбулися 25.03.2011 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад: - електрослюсар 4-го розряду, електрослюсар 6-го розряду, електрослюсар 5-го розряду, електрослюсар - електромонтажник по автоматиці, старший майстер, старший інженер по ремонту, в.о. начальника планово-виробничого відділу, інженер з підготовки виробництва 1-ої категорії, начальник планово-економічного відділу, директор по економікі. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Курас Лев Валерійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВЕ, 537970, 11.01.2002, Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку
4) рік народження** 1965
5) освіта** вища, Донецький державний університет, прикладна математіка
6) стаж керівної роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТЗТ "ІК "ФінФорт", директор бек-офіса
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.03.2011, Обрано згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства терміном на 3 роки
9) опис Наглядова Рада Товариства здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариcтва. Членом Наглядової Ради може бути акцiонер Товариства або його представник (якщо акцiонером є юридична особа). Наглядовій Радi надано наступних повноважень: а) затверджувати рішення Голови Правління, прийняті відповідно до чинного законодавства, про призначення на посаду або звільнення з посади члена Правління, за винятком Голови Правління; б) затверджувати рiшення Правлiння про створення юридичних осiб з участю Товариства; в) затверджувати висновки експертної комiсiї з оцiнки майна, яке внесено засновниками та акцiонерами в натуральнiй формi; г) розглядати i затверджувати звiти Правлiння за квартал, попередньо розглядати звiти Правлiння i надавати висновки по ним, надавати пропозицiї з розподiлу прибутку та покриттю збиткiв; д) попередньо розглядати порядок денний та всi питання, якi винесено на Загальнi збори; е) розглядати умови приєднання до iншiх товариств, об`єднань i асоцiацiй; є) розробляти Положення про розмежування повноважень по управлiнню майном Товариства; ж) затверджувати Положення про оплату працi та соцiальне забезпечення членiв Правлiння; з) затверджувати купiвлю паїв або акцiй iншiх товариств у разі перевищення суми купiвлi, розміру наявних коштів інвестиційного фонду Товариства за рахунок тимчасово вільних коштів і інших фондів за умови, що буде своєчасно забезпечено відшкодування тимчасово запозичених коштів; и) узгоджувати кандидатури керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; i) щоквартально розглядати та затверджувати фiнансовi операцiї i угоди на купiвлю i продаж майна та цiнних паперiв, при укладеннi їх з членами Правлiння, Ради акцiонерiв та Ревiзiйної комiсiї або з фiрмами, у складi посадових осiб яких є згаданi особи; ї) виконувати контроль за веденням реєстру акцiонерiв; к) виносити на Збори питання про притягнення до матерiальної вiдповiдальностi осiб Товариства та порушення позовiв до них; л) вимагати позачергових перевiрок дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю; м) виконувати iншi функцiї у зв'язку з виконанням своїх обов`язкiв, а також наданих прав згiдно з цим Статутом, за винятком тих, що вiднесенi до виняткових повноважень Загальних зборiв; До обов`язкiв Наглядовій Ради належить: а) здiйснення контролю за дотриманням Статуту Товариства; б) контроль за дотриманням прав акцiонерiв, визначених Статутом та дiючим законодавством; в) звiтнiсть та вiдповiдальнiсть перед Загальними зборами акцiонерiв в межах своїх повноважень; г) сприяння успiшної дiяльностi Товариства та залученню акцiонерiв при нових емiсiях цiнних паперiв; д) вiдповiдальнiсть за дотримання ними комерцiйних таємниць Товариства, перелiк яких встановлюється Головою Правлiння; Наглядова Рада має такi права: а) отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Правлiння Товариства, приймати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого голосу; б) заслуховувати звiти Правлiння i посадових осiб Товариства; в) припиняти повноваження членів Правління в зв'язку з припиненням ним трудових відносин з товариством згідно з діючим законодавством; г) призначати позачергову аудиторську перевiрку фiнансової дiяльностi Товариства i розглядати її результати; д) розглядати та виносити на розгляд Зборiв пропозицiї про змiни в Статутi Товариства; е) розглядати акти Ревiзiйної комiсiї. Наглядова Рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Правлiння Товариства. Кiлькiсний та персональний склад Наглядової Ради визначається Загальними зборами. Положення про Наглядову Раду затверджується Загальними зборами. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень. За виконання обов`язкiв Голови та членiв Наглядової Ради виплачується винагорода, що визначається Положенням про Наглядову Раду. Голова та члени Наглядової Ради не можуть бути членами Правлiння або Ревiзiйної комiсiї Товариства. Наглядова Рада пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв про свою роботу за рiк. Змін за звітний період не відбулося. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.За виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад: - стажор-дослідник науково-дослідного сектора кафедри прикладної математики, аспірант, асистент кафедри прикладної математики, фахівець відділу приватизації та акционірованія, директор фнформаціонно-аналітичного центру, в.о. віце-президента з інвестицій, начальник управління, начальник фонда АОЗТ "Фінансова Фортеця", директор ТОВ "ФінФорт-Реєстр", директор Back-Office АОЗТ "Фінансова Фортеця", директор ВЗФ "ФінФорт", головний економіст ВАТ "Рутченківський завод "ГОРМАШ", директор Back-Office АОЗТ "Фінансова Фортеця", голова ревізійної комісії ВАТ "Промтелеком", член спостережної ради ВАТ "Промтелеком". На дату складання звіту окрім посади члена Наглядової ради ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" також обіймає посаду голови ревізійної комісії ПАТ "Промтелеком" (м.Донецьк, вул. Хірургічна, 4), ревізора ПрАТ "Донецькбудтранспостач" (м.Донецьк, вул. Овнатаняна, 4) та ревізора ПрАТ "РЕАЛ" (м.Донецьк, вул. Ахтирська, 8а)


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лук'янов Володимир Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВС, 239375, 21.04.2000, Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження** 1966
5) освіта** вища, Дніпропетровський металургійний інститут, інженер-механік
6) стаж керівної роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ФінФорт-Трейдинг", комерційний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.03.2011, Обрано згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства терміном на 3 роки
9) опис Наглядова Рада Товариства здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариcтва. Членом Наглядової Ради може бути акцiонер Товариства або його представник (якщо акцiонером є юридична особа). Наглядовій Радi надано наступних повноважень: а) затверджувати рішення Голови Правління, прийняті відповідно до чинного законодавства, про призначення на посаду або звільнення з посади члена Правління, за винятком Голови Правління; б) затверджувати рiшення Правлiння про створення юридичних осiб з участю Товариства; в) затверджувати висновки експертної комiсiї з оцiнки майна, яке внесено засновниками та акцiонерами в натуральнiй формi; г) розглядати i затверджувати звiти Правлiння за квартал, попередньо розглядати звiти Правлiння i надавати висновки по ним, надавати пропозицiї з розподiлу прибутку та покриттю збиткiв; д) попередньо розглядати порядок денний та всi питання, якi винесено на Загальнi збори; е) розглядати умови приєднання до iншiх товариств, об`єднань i асоцiацiй; є) розробляти Положення про розмежування повноважень по управлiнню майном Товариства; ж) затверджувати Положення про оплату працi та соцiальне забезпечення членiв Правлiння; з) затверджувати купiвлю паїв або акцiй iншiх товариств у разі перевищення суми купiвлi, розміру наявних коштів інвестиційного фонду Товариства за рахунок тимчасово вільних коштів і інших фондів за умови, що буде своєчасно забезпечено відшкодування тимчасово запозичених коштів; и) узгоджувати кандидатури керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; i) щоквартально розглядати та затверджувати фiнансовi операцiї i угоди на купiвлю i продаж майна та цiнних паперiв, при укладеннi їх з членами Правлiння, Ради акцiонерiв та Ревiзiйної комiсiї або з фiрмами, у складi посадових осiб яких є згаданi особи; ї) виконувати контроль за веденням реєстру акцiонерiв; к) виносити на Збори питання про притягнення до матерiальної вiдповiдальностi осiб Товариства та порушення позовiв до них; л) вимагати позачергових перевiрок дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю; м) виконувати iншi функцiї у зв'язку з виконанням своїх обов`язкiв, а також наданих прав згiдно з цим Статутом, за винятком тих, що вiднесенi до виняткових повноважень Загальних зборiв; До обов`язкiв Наглядовій Ради належить: а) здiйснення контролю за дотриманням Статуту Товариства; б) контроль за дотриманням прав акцiонерiв, визначених Статутом та дiючим законодавством; в) звiтнiсть та вiдповiдальнiсть перед Загальними зборами акцiонерiв в межах своїх повноважень; г) сприяння успiшної дiяльностi Товариства та залученню акцiонерiв при нових емiсiях цiнних паперiв; д) вiдповiдальнiсть за дотримання ними комерцiйних таємниць Товариства, перелiк яких встановлюється Головою Правлiння; Наглядова Рада має такi права: а) отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Правлiння Товариства, приймати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого голосу; б) заслуховувати звiти Правлiння i посадових осiб Товариства; в) припиняти повноваження членів Правління в зв'язку з припиненням ним трудових відносин з товариством згідно з діючим законодавством; г) призначати позачергову аудиторську перевiрку фiнансової дiяльностi Товариства i розглядати її результати; д) розглядати та виносити на розгляд Зборiв пропозицiї про змiни в Статутi Товариства; е) розглядати акти Ревiзiйної комiсiї. Наглядова Рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Правлiння Товариства. Кiлькiсний та персональний склад Наглядової Ради визначається Загальними зборами. Положення про Наглядову Раду затверджується Загальними зборами. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень. За виконання обов`язкiв Голови та членiв Наглядової Ради виплачується винагорода, що визначається Положенням про Наглядову Раду. Голова та члени Наглядової Ради не можуть бути членами Правлiння або Ревiзiйної комiсiї Товариства. Наглядова Рада пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв про свою роботу за рiк. Змін за звітний період не відбулося. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не дала згоди на оприлюднення розміра виплаченої винагороди за звітний період. Перелік попередніх посад: - слюсар з ремонту, електрослюсар 4-го розряду, слюсар КІПіА 4-го розряду, майстер з ремонту устаткування, економіст відділу МТЗ, економіст бюро зовнішньо-економічних звязків, заступник директора з виробництва, комерційний директор. На дату складання звіту окрім посади члена Наглядової ради ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" також обіймає посаду заступника директора ТОВ" ФінФорт-Маркет" (м.Донецьк, вул. Овнатаняна, 4),


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сажин Володимир Георгійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА, 265945, 14.06.1996, Центрально-Міським РВ УМВС України в м.Горлівка
4) рік народження** 1969
5) освіта** вища, Донецький політехнічний інститут, гірничий інженер-будівельник, Донецький національний університет, юрист
6) стаж керівної роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Часівоярский вогнетривкий комбінат", директор по звiтностi та облiку
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.03.2011, Обрано згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства терміном на 3 роки.
9) опис Наглядова Рада Товариства здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариcтва. Членом Наглядової Ради може бути акцiонер Товариства або його представник (якщо акцiонером є юридична особа). Наглядовій Радi надано наступних повноважень: а) затверджувати рішення Голови Правління, прийняті відповідно до чинного законодавства, про призначення на посаду або звільнення з посади члена Правління, за винятком Голови Правління; б) затверджувати рiшення Правлiння про створення юридичних осiб з участю Товариства; в) затверджувати висновки експертної комiсiї з оцiнки майна, яке внесено засновниками та акцiонерами в натуральнiй формi; г) розглядати i затверджувати звiти Правлiння за квартал, попередньо розглядати звiти Правлiння i надавати висновки по ним, надавати пропозицiї з розподiлу прибутку та покриттю збиткiв; д) попередньо розглядати порядок денний та всi питання, якi винесено на Загальнi збори; е) розглядати умови приєднання до iншiх товариств, об`єднань i асоцiацiй; є) розробляти Положення про розмежування повноважень по управлiнню майном Товариства; ж) затверджувати Положення про оплату працi та соцiальне забезпечення членiв Правлiння; з) затверджувати купiвлю паїв або акцiй iншiх товариств у разі перевищення суми купiвлi, розміру наявних коштів інвестиційного фонду Товариства за рахунок тимчасово вільних коштів і інших фондів за умови, що буде своєчасно забезпечено відшкодування тимчасово запозичених коштів; и) узгоджувати кандидатури керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; i) щоквартально розглядати та затверджувати фiнансовi операцiї i угоди на купiвлю i продаж майна та цiнних паперiв, при укладеннi їх з членами Правлiння, Ради акцiонерiв та Ревiзiйної комiсiї або з фiрмами, у складi посадових осiб яких є згаданi особи; ї) виконувати контроль за веденням реєстру акцiонерiв; к) виносити на Збори питання про притягнення до матерiальної вiдповiдальностi осiб Товариства та порушення позовiв до них; л) вимагати позачергових перевiрок дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю; м) виконувати iншi функцiї у зв'язку з виконанням своїх обов`язкiв, а також наданих прав згiдно з цим Статутом, за винятком тих, що вiднесенi до виняткових повноважень Загальних зборiв; До обов`язкiв Наглядовій Ради належить: а) здiйснення контролю за дотриманням Статуту Товариства; б) контроль за дотриманням прав акцiонерiв, визначених Статутом та дiючим законодавством; в) звiтнiсть та вiдповiдальнiсть перед Загальними зборами акцiонерiв в межах своїх повноважень; г) сприяння успiшної дiяльностi Товариства та залученню акцiонерiв при нових емiсiях цiнних паперiв; д) вiдповiдальнiсть за дотримання ними комерцiйних таємниць Товариства, перелiк яких встановлюється Головою Правлiння; Наглядова Рада має такi права: а) отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Правлiння Товариства, приймати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого голосу; б) заслуховувати звiти Правлiння i посадових осiб Товариства; в) припиняти повноваження членів Правління в зв'язку з припиненням ним трудових відносин з товариством згідно з діючим законодавством; г) призначати позачергову аудиторську перевiрку фiнансової дiяльностi Товариства i розглядати її результати; д) розглядати та виносити на розгляд Зборiв пропозицiї про змiни в Статутi Товариства; е) розглядати акти Ревiзiйної комiсiї. Наглядова Рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Правлiння Товариства. Кiлькiсний та персональний склад Наглядової Ради визначається Загальними зборами. Положення про Наглядову Раду затверджується Загальними зборами. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень. За виконання обов`язкiв Голови та членiв Наглядової Ради виплачується винагорода, що визначається Положенням про Наглядову Раду. Голова та члени Наглядової Ради не можуть бути членами Правлiння або Ревiзiйної комiсiї Товариства. Наглядова Рада пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв про свою роботу за рiк. Змін за звітний період не відбулося. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад: - бухгалтер, гірничий майстер, директор брокерської контори "Юніон", економіст з цінних паперів, керуючий ТОВ "Стіролхімінвест", директор брокерської контори "Юніон", фінансовий директор, директор по фiнансам та перспективному розвитку, заступник генерального директора, член правлiння, директор по облiку та звiтностi. На дату складання звіту, окрім посади члена Наглядової ради ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", також обіймає посаду голови Наглядової рад ПрАТ "Донецькбудтранспостач" (м.Донецьк, вул. Овнатаняна, 4), Голови Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛ" (м.Донецьк, вул. Ахтирська, 8а) та генерального директора ПАТ "Промтелеком" (м.Донецьк, вул. Хірургічна, 4).


1) посада Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лук'янова Неля Валеріївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 047015, 14.10.1997, Артемівським МВ УМВС України у Донецькій області
4) рік народження** 1967
5) освіта** вища, Донецький нацiональний технiчний унiверситет, економiчний факультет, бухгалтерський облiк та аудит
6) стаж керівної роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора ТОВ "ФiнФорт-Трейдiнг
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.03.2011, Обрано згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства терміном на 5 років
9) опис опис Контроль та перевiрка фiнансово - господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка обирається з числа акцiонерiв в кiлькостi, визначеною Загальними зборами. Порядок дiяльностi Ревiзiйної комiсiї, крiм предбаченого в Статутi, визначається Положенням про Ревiзiйну комiсiю, що затверджується Загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння Товариства: - за дорученням Загальних зборiв; - за дорученням Спостережної Ради; - за власної iнiцiативи; - на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш, як 10 вiдсотками голосiв. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства повиннi бути наданi всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення службових осiб на її вимогу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по рiчних звiтах та балансах Товариства. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати звiт та баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов`язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлених зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревiзiйна комiсiя звiтує лише перед Загальними зборами акцiонерiв. Матерiали про результати перевiрок комiсiя направляє Загальним зборам акцiонерiв Товариства. Змін за звітний період не відбулося. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад: - член колгоспу, секретар-машиністка, інженер теплотехнічної лабораторії, економіст бюро зовнішньо-економічних звязків, менеджер, аудитор, головний бухгалтер. На дату складання звіту окрім посади голови Ревізійної комісії ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" також обіймає посаду директора ТОВ АФ "Український корпоративний аудит" (м.Донецьк, вул. Овнатаняна, 4), члена Наглядової ради ПАТ "Промтелеком" (м.Донецьк, вул.Хірургічна,4), голови ревізійної комісії ВАТ "Нова Строй" (Донецька, область, м.Артемівськ, пров. Першотравневий, 150) NF члена Наглядової ради ПрАТ "Донецькбудтранспостач" (м.Донецьк, вул.Овнатаняна,4).


1) посада Член правлiння, директор по маркетiнгу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кадочников Дмитро Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВЕ, 206926, 10.10.2001, Артемiвським МВ УМВС України в Дон.обл.
4) рік народження** 1967
5) освіта** вища, Українська інженерно-педагогічна академія
6) стаж керівної роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника цеха № 5 ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"
8) дата обрання та термін, на який обрано 05.04.2011, Обрано рішенням Наглядової ради терміном на 5 років
9) опис Директор по маркетингу керує дiяльнiстю пiдроздiлiв пiдприємства по: - збiльшення росту продаж за рахунок досягнення переваг над конкурентами; - задоволення вимог покупцiв; - орiєнтацiя та пристосування пiдприємства к вимогам ринка випускаємої продукцiї; - зниження затрат на розробку та виробництво нової продукцiї за рахунок рацiонального використання потенцiалу пiдприємства; - досягнення встановлених показникiв прибутку; - впровадження концепцiї маркетинга в дiяльнiсть усiх пiдроздiлiв пiдприємства. Директор по маркетингу призначається та звiльняється з роботи Наглядовою Радою товариства по представленню Голови правлiння - генеральним директором або самостiйно Наглядовою Радою. Директор по маркетингу пiдпорядковується беспесередньо Головi правлiння - генеральному директору. Директор по маркетингу в своїй роботi керується Статутом ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат", Законами України та iншими нормативними актами, посадовою iнструкцiєю, внутрiшними нормативними документами товариства. Директор по маркетингу керує вiддiдом збуту та службою маркетингу. За звітний період зміни не відбулися. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання своїх обов'язкiв посадова особа отримала винагороду згiдно штатного розкладу. Перелiк попереднiх посад: - пресувальник цеху теплоізоляційих вкладеннь, лаборант фізико-механічних випробувань 2-го розряду, пресувальник 5-го розряду, водій автомобіля, слюсар-сантехнік 1-го розряду, водій ел.кара-грузчик, прийомосдатчик грузів, товаровед, інженер 2-ї категорії відділу маркетинга, економіст з збуту, начальник ВМТЗ та збуту, заст. директора з комерційних питань (по постачанню та збуту), заступник начальника технічного відділу, заступник начальника (по технології). Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


1) посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Савченко Iгор Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА, 779027, 30.06.1997, Ц.Мiським РУ УМВС України у м.Горлiвка Донецької обл.
4) рік народження** 1969
5) освіта** вища, Донецький державний університет, фінанси та кредит
6) стаж керівної роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Торговий дім "Часівоярский вогнетривкий комбінат", фінансовий директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.03.2011, Обрано згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства терміном на 5 років
9) опис Контроль та перевiрка фiнансово - господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка обирається з числа акцiонерiв в кiлькостi, визначеною Загальними зборами. Порядок дiяльностi Ревiзiйної комiсiї, крiм предбаченого в Статутi, визначається Положенням про Ревiзiйну комiсiю, що затверджується Загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння Товариства: - за дорученням Загальних зборiв; - за дорученням Спостережної Ради; - за власної iнiцiативи; - на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш, як 10 вiдсотками голосiв. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства повиннi бути наданi всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення службових осiб на її вимогу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по рiчних звiтах та балансах Товариства. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати звiт та баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов`язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлених зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревiзiйна комiсiя звiтує лише перед Загальними зборами акцiонерiв. Матерiали про результати перевiрок комiсiя направляє Загальним зборам акцiонерiв Товариства. За звітний період зміни не відбулися. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад: - учень токаря, токар 3-го розряду, економіст, провідний фахівець сектора зовнішньоекономічної діяльності бухгалтерії, головний бухгалтер, директор ТОВ ТД "Слов'янка", директор з коммерційних питань, фінансовий директор, головний менеджер ТОВ "Новохім Груп", директор ТОВ "Новохім Груп", фінансовий директор. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кремiнська Людмила Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВС, 505550, 19.10.2000, Артемiвським МВ УМВС України у Донецькiй обл.
4) рік народження** 1957
5) освіта** вища, Харківський інститут інженеров комунального господарства, економіка та організація міського господарства
6) стаж керівної роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** начальник фінансового відділу ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.03.2011, Обрано згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства терміном на 5 років
9) опис опис Контроль та перевiрка фiнансово - господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка обирається з числа акцiонерiв в кiлькостi, визначеною Загальними зборами. Порядок дiяльностi Ревiзiйної комiсiї, крiм предбаченого в Статутi, визначається Положенням про Ревiзiйну комiсiю, що затверджується Загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння Товариства: - за дорученням Загальних зборiв; - за дорученням Наглядової Ради; - за власної iнiцiативи; - на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш, як 10 вiдсотками голосiв. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства повиннi бути наданi всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення службових осiб на її вимогу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по рiчних звiтах та балансах Товариства. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати звiт та баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов`язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлених зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревiзiйна комiсiя звiтує лише перед Загальними зборами акцiонерiв. Матерiали про результати перевiрок комiсiя направляє Загальним зборам акцiонерiв Товариства. За звітний період зміни не відбулися. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад: - няня дитячого сада, бухгалтер централізованої бухгалтерії, економіст фінансового відділу, економіст 2-ї категорії, заступник начальника фінансового відділу, начальник фінансового відділу. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах


1) посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Самарченко Нiна Митрофанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВС, 298854, 26.04.2000, Артемiвським МВ УМВС України у Донецькiй обл.
4) рік народження** 1953
5) освіта** вища, Харківський сільськогосподарський інститут, бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності
6) стаж керівної роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник відділу організації труда та заробітної плати ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.03.2011, Обрано згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства терміном на 5 років
9) опис Контроль та перевiрка фiнансово - господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка обирається з числа акцiонерiв в кiлькостi, визначеною Загальними зборами. Порядок дiяльностi Ревiзiйної комiсiї, крiм предбаченого в Статутi, визначається Положенням про Ревiзiйну комiсiю, що затверджується Загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння Товариства: - за дорученням Загальних зборiв; - за дорученням Спостережної Ради; - за власної iнiцiативи; - на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш, як 10 вiдсотками голосiв. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства повиннi бути наданi всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення службових осiб на її вимогу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по рiчних звiтах та балансах Товариства. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати звiт та баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов`язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлених зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревiзiйна комiсiя звiтує лише перед Загальними зборами акцiонерiв. Матерiали про результати перевiрок комiсiя направляє Загальним зборам акцiонерiв Товариства. За звітний період зміни не відбулися. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад: - учень формировщика красильної ділянки, бухгалтер, касир-рахівник, - робоча будцеху, бухгалтер розрахункового відділу, заступник начальника відділу НОТ, начальник відділу организації труда и заробітної плати. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дудник Тамара Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА, 061585, 17.02.1996, Артемiвським МВ УМВС України в Донецкiiй областi
4) рік народження** 1970
5) освіта** вища, Донецький національний університет, облік та аудит
6) стаж керівної роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** заступник головного бухгалтера ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.03.2011, Обрано згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства терміном на 5 років
9) опис опис Контроль та перевiрка фiнансово - господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка обирається з числа акцiонерiв в кiлькостi, визначеною Загальними зборами. Порядок дiяльностi Ревiзiйної комiсiї, крiм предбаченого в Статутi, визначається Положенням про Ревiзiйну комiсiю, що затверджується Загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння Товариства: - за дорученням Загальних зборiв; - за дорученням Спостережної Ради; - за власної iнiцiативи; - на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш, як 10 вiдсотками голосiв. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства повиннi бути наданi всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення службових осiб на її вимогу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по рiчних звiтах та балансах Товариства. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати звiт та баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов`язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлених зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревiзiйна комiсiя звiтує лише перед Загальними зборами акцiонерiв. Матерiали про результати перевiрок комiсiя направляє Загальним зборам акцiонерiв Товариства. За звітний період змн не відбулося. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання своїх обов'язків посадова особа отримала винагороду згідно штатного розкладу. Перелік попередніх посад: - відповідальний секретар редакції газети, начальник мікологічної лабораторії підсобного господарства та ділянки по вирощуванню грибів, бухгалтер бюро по підсобному господарству, бухгалтер сектора обліку витрат по калькуванню собівартості продукції бухгалтерії, бухгалтер 2-ї категорії сектора матеріального обліку бухгалтерії, заступник головного бухгалтера. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiння - генеральний директорТретьяков Костянтин МихайловичВВ, 024708, 25.09.1997, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi16140.003232371614000
Член правлiння - директор з загальних питаньКоннов Олександр IвановичВВ, 670878, 22.12.1998, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi15750.003154261575000
Член правлiння, перший заступник голови правлiння, директор технiчнийГерцовський Iгор МиколайовичВВ, 472901, 15.07.1998, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi106050.0212386910605000
Член правлiння, директор по пiдсобному господарствуБударєв Павло СавелiйовичВА, 077072, 06.08.1996, Костянтинiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi000000
Член правлiння, директор по гiрничому виробництвуДзеба Анатолiй ГригоровичВС, 435708, 15.09.2000, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi10500.002102841050000
Член правлiння, директор по охоронi працiМiлютiн Леонiд ВiкторовичВВ, 394049, 08.04.1998, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi10500.002102841050000
Член правлiння, директор по капiтальному будiвництвуКозирєв Вiктор ЄвгенiйовичВС, 581525, 17.11.2000, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi000000
Член правлiння, директор по якостiРусанова Вiкторiя ВолодимирiвнаСВ, 795457, 26.06.2002, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi000000
Член правлiння, директор по вогнетривкому виробництвуДем'яненко Олександр ВiкторовичВЕ, 738002, 03.04.2002, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi000000
Член правлiння, директор комерцiйнийКостенецький Iгор ВiкторовичСВ, 795402, 26.07.2002, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi75750.015170497575000
Член правлiння, директор по економiкiДмитрук Василь СергiйовичВВ, 716953, 02.04.1999, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi1365680.27350549136568000
Головний бухгалтерКаптьонкова Галина ЄвгенiвнаВС, 505336, 18.10.2000, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi10500.002102841050000
Голова Наглядової РадиЛукьянов Валентин БорисовичВВ, 047110, 21.10.1997, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi15082243.020528551508224000
Член Наглядової радиЧорний Олександр IвановичВС, 658817, 05.12.2000, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi15750.003154261575000
Член Наглядової радиКурас Лев ВалерiйовичВЕ, 537970, 11.01.2002, Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку6660.0013338666000
Член Наглядової радиЛук'янов Володимир ВалентиновичВС, 239375, 21.04.2000, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi1143436522.8996660711434365000
Член Наглядової радиСажин Володимир ГеоргiйовичВА, 265945, 14.06.1996, Центрально-Мiським РВ УМВС України в м.Горлiвка500.0001001450000
Голова Ревiзiйної комiсiїЛук'янова Неля ВалерiївнаВВ, 047015, 14.10.1997, Артемiвським МВ УМВС України у Донецькiй областi1005440.20136003100544000
Член правлiння, директор по маркетiнгуКадочников Дмитро ВiкторовичВЕ, 206926, 10.10.2001, Артемiвським МВ УМВС України в Дон.обл.000000
Член Ревiзiйної комiсiїСавченко Iгор ВасильовичВА, 779027, 30.06.1997, Ц.Мiським РУ УМВС України у м.Горлiвка Донецької обл.500.0001001450000
Член Ревiзiйної комiсiїКремiнська Людмила IванiвнаВС, 505550, 19.10.2000, Артемiвським МВ УМВС України у Донецькiй обл.10500.002102841050000
Член Ревiзiйної комiсiїСамарченко Нiна МитрофанiвнаВС, 298854, 26.04.2000, Артемiвським МВ УМВС України у Донецькiй обл.13380.002679621338000
Член Ревiзiйної комiсiїДудник Тамара ВолодимирiвнаВА, 061585, 17.02.1996, Артемiвським МВ УМВС України в Донецкiiй областi000000
Усього 13208949 26.45363527 13208949 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.