ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.03.2013
Кворум зборів** 93.28
Опис Рiчнi загальнi збори проводяться у очнiй формi. Голова Загальних зборiв - Лук'янов Валентин Борисович. Секретар загальних зборiв - Чорний Олександр Iванович. Перелiк акцiонерiв складений станом на 25 березня 2013 року. На момент складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, статутний капiтал Товариства складає 499 324,53 грн., який роздiлений на 49 932 453 шт. простих iменних акцiй. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах - 8440 (вiсiм тисяч чотириста сорок). Акцiонери, включенi в перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, володiють 49 932 453 (сорок дев'ять мiльйонiв дев'ятсот тридцять двi тисячi чотириста п'ятдесят три) голосуючими акцiями Товариства, якi надають право голосу по всiм питанням компетенцiї Загальних зборiв. До визначення кворуму прийнято - 49 932 453 штук голосуючих акцiй Товариства, якi надають право голосу по всiм питанням компетенцiї Загальних зборiв. Для участi в Загальних зборах зареєструвались 44 (сорок чотири) акцiонерiв (їх представникiв), якi володiють 46 578 476 (сорок шiсть мiльйонiв п'ятсот сiмдесят вiсiм тисяч чотириста сiмдесят шiсть) голосуючими акцiями, що складає 93,28 % вiд числа голосуючих акцiй, прийнятих до визначення кворуму (перелiк акцiонерiв додається - Додаток №1 до Протоколу). На пiдставi Протоколу про реєстрацiю акцiонерiв, прийнявших участь у Загальних зборах, Загальнi збори признано правомочними. Кворум є за всiма питаннями Порядку денного. Порядок голосування - вiдкрите, iз застосуванням бюлетенiв для голосування. Склад лiчильної комiсiї: Лiсова Тетяна Iванiвна - голова комiсiї; член комiсiї: Зубенко Надiя Сергiївна, Алтунiна Iрина Володимирiвна, Кулакова Тетяна Миколаївна, Свекленко Наталя Василiвна, Ракитська Олена Анатолiївна. Оголошення про проведення чергових Загальних зборiв i Порядок денний були опублiкованi в газетi "Вiдомостi нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №39 вiд 26.02.2013р. та "За огнеупоры" №8 от 20.02.2013р. Крiм того, кожен акцiонер у вiдповiдностi до дiючої редакцiї Статуту товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства", був сповiщений у письмовiй формi персонально про проведення Загальних зборiв. В термiни, передбаченi чинним законодавством до Порядку денного додатковi питання внесенi не були. Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" 1. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 2. Звiт Ревiзiйної комiсiї. 3. Звiт Наглядової ради. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк та розподiлу чистого прибутку Товариства за 2012 рiк. 6. Затвердження плану розподiлу чистого прибутку на 2013 рiк. 7. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. 8. Затвердження кошторису Наглядової ради. 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi господарської дiяльностi в перiод до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. По питанню №1 Порядку денного "Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Слухали: Голову Правлiння ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Третьякова Костянтина Михайловича, який доповiв про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк та довiв до вiдома акцiонерiв, що за пiдсумками роботи за 2012 рiк Товариством було отримано чистий прибуток у сумi 362871 грн. (Додаток 3). По питанню №2 Порядку денного "Звiт Ревiзiйної комiсiї." Слухали: Голову Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Лук'янову Нелю Валерiївну, яка доповiла про висновки Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк. В своєму виступi зазначила, що фiнансова звiтнiсть Товариства за пiдсумками роботи за 2012 р. складена за реальними облiковими даними з використанням концептуальної основи фiнансової звiтностi згiдно Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку в Українi, та в iстотних аспектах достовiрно та в повному обсязi вiдображає iнформацiю про фактичний фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2012 року, а також результати його дiяльностi за 2012 рiк згiдно з встановленими вимогами дiючого законодавства України. Запропонувала: Правлiнню Товариства посилити роботу зi збереження майна акцiонерного товариства, повернення дебiторської заборгованостi, реалiзацiї готової продукцiї зi складiв Товариства, зниженню та впорядкуванню залишкiв товарно-матерiальних цiнностей на складах Товариства, а також розширення ринкiв збуту; фiнансовий та майновий стан Товариства визнати задовiльним; роботу Правлiння Товариства за 2012 рiк визнати задовольною; рекомендувати Загальним зборам пiдтвердити достовiрнiсть та повноту фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк, затвердити рiчний звiт Товариства та його рiчний баланс. (Додаток №4). По питанню №3 Порядку денного "Звiт Наглядової ради." Слухали: Голову Наглядової ради товариства Лук'янова Валентина Борисовича, який доповiв про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства, в тому числi: про проведенi засiдання та питання, якi на них розглядалися; постiйну роботу з контролю за цiновою полiтикою Товариства, контроль за розробкою плану капiтального будiвництва; про пiдготовку матерiалiв та роботу з органами мiсцевого самоврядування (м.Часiв Яр, м.Артемiвськ, м.Донецьк) щодо розвитку гiрничого виробництва з метою забезпечення високосортними глинами виробництва вогнетривiв; пiдготовка матерiалiв для забезпечення безперебiйного електропостачання товариства; iншi питання. (Додаток №5). При обговореннi доповiдей, слухали: 1) Директора технiчного ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Герцовського Iгора Миколайовича, який охарактеризував роботу технiчних служб Товариства у 2012 роцi, а саме: проведення капiтальних ремонтiв вiддiлом головного механiка; розробку та впровадження нових видiв вогнетривiв та замiни сировини технiчним вiддiлом спiльно з центральною лабораторiєю; запровадження заходiв з енергозбереження з метою економного та рацiонального використання енергоносiїв вiддiлом головного енергетика; проведення робiт з винахiдництва та рацiоналiзацiї та iнше. Запропонував: Затвердити звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Роботу Правлiння визнати задовiльною. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, роботу Ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 рiк визнати задовiльною. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк. Фiнансовий та майновий стан Товариства визнати задовiльним. Затвердити звiт Наглядової ради, роботу Наглядової ради товариства за 2012 рiк з захисту прав акцiонерiв Товариства, контролю та регулюванню дiяльностi Товариства визнати задовiльною. 2) Директора з вогнетривкого виробництва Дем'яненко Олександра Вiкторовича, який охарактеризував роботу Товариства з виробництва вогнетривiв у 2012 роцi, зазначив, що у 2013 роцi колектив товариства має можливостi для збiльшення об'єму виробництва продукцiї та запропонував: - Затвердити звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Роботу Правлiння визнати задовiльною. - Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк визнати задовiльною. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк. Фiнансовий та майновий стан Товариства визнати задовiльним. - Затвердити звiт Наглядової ради, роботу Наглядової ради Товариства за 2012 рiк з захисту прав акцiонерiв Товариства, контролю та регулюванню дiяльностi Товариства визнати задовiльною. 3) Директора з пiдсобного господарства Бударєва Павла Савелiйовича, який охарактеризував роботу пiдсобного господарства у 2012 роцi з вирощування зернових культур, заготiвлi кормiв для тваринництва пiдсобного господарства, виробництва та реалiзацiї молочної продукцiї та м'яса, придбання сiльськогосподарської технiки та запропонував: Затвердити звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Роботу Правлiння визнати задовiльною. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк визнати задовiльною. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк. Фiнансовий та майновий стан Товариства визнати задовiльним. Затвердити звiт Наглядової ради, роботу Наглядової ради Товариства за 2012 рiк з захисту прав акцiонерiв Товариства, контролю та регулюванню дiяльностi Товариства визнати задовiльною. 4) Директора з гiрничого виробництва Дзебу Анатолiя Григоровича, який охарактеризував роботу гiрничого управлiння з видобутку вогнетривких глин та формувальних пiскiв. Зазначив, що у 2012 роцi спецiалiстами гiрничого управлiння була розроблена програма з перспективного розвитку гiрничого виробництва, намiчена послiдовнiсть вiдробки дiлянок родовища, якi знаходяться пiд промисловими об'єктами та забудованою частиною мiста; виконано розрахунок сортового складу балансових запасiв глин по площах, на яких планується добування. Вказана програма повинна стати основою генерального плану розвитку мiста Часiв Яр. Запропонував: Затвердити звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк. Роботу Правлiння визнати задовiльною. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк визнати задовiльною. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк. Фiнансовий та майновий стан Товариства визнати задовiльним. Затвердити звiт Наглядової ради, роботу Наглядової ради Товариства за 2012 рiк з захисту прав акцiонерiв Товариства, контролю та регулюванню дiяльностi Товариства визнати задовiльною. По питанню №4 Порядку денного "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї. ." По першому питанню Порядку денного: У процесi голосування отримано 42 бюлетеня, з них визнаних недiйсними - немає, не голосували 2 (два) бюлетеня, кiлькiсть голосiв у яких становить 1656 (одна тисяча шiстсот п'ятдесят шiсть) голосiв, що складає 0,0036 % вiд кiлькостi голосуючих акцiй по даному питанню. Голосували: "за"- 38 акцiонери, якi в сукупностi володiють 34013429 (тридцять чотири мiльйони тринадцять тисяч чотириста двадцять дев'ять) голосами, що становить 73,0239 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 2 (два) акцiонери, якi в сукупностi володiють 12563154 (дванадцять мiльйонiв п'ятсот шiстдесят три тисячi сто п'ятдесят чотири) голосами, що становить 26,9720% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"- 2 (два) акцiонери, якi в сукупностi володiють 237 (двiстi тридцять сiм) голосами, що становить 0,0005% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили:Затвердити звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк. Роботу Правлiння визнати задовiльною. По другому питанню Порядку денного: У процесi голосування отримано 43 бюлетенi, з них визнаних недiйсними - немає, не голосували 1 (один) бюлетень, кiлькiсть голосiв у якому становить 1575 (одна тисяча п'ятсот сiмдесят п'ять) голосiв, що складає 0,00338% вiд кiлькостi голосуючих акцiй по даному питанню. Голосували: "за"- 38 акцiонери, якi в сукупностi володiють 34013429 (тридцять чотири мiльйони тринадцять тисяч чотириста двадцять дев'ять) голосами, що становить 73,0273% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 2 акцiонери, якi в сукупностi володiють 12563154 (дванадцять мiльйонiв п'ятсот шiстдесят три тисячi сто п'ятдесят чотири) голосами, що становить 26,9720 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"- 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 318 (триста вiсiмнадцять) голосами, що становить 0,0007% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, роботу Ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 рiк визнати задовiльною. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк. Фiнансовий та майновий стан Товариства визнати задовiльним. По третьому питанню Порядку денного: У процесi голосування отримано 43 бюлетенi, з них визнаних недiйсними - немає, не голосували 1 (один) бюлетень, кiлькiсть голосiв у якому становить 1575 (одна тисяча п'ятсот сiмдесят п'ять) голосiв, що складає 0,00338% вiд кiлькостi голосуючих акцiй по даному питанню. Голосували: "за"- 38 акцiонери, якi в сукупностi володiють 34013429 (тридцять чотири мiльйони тринадцять тисяч чотириста двадцять дев'ять) голосами, що становить 73,0273% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 2 акцiонери, якi в сукупностi володiють 12563154 (дванадцять мiльйонiв п'ятсот шiстдесят три тисячi сто п'ятдесят чотири) голосами, що становить 26,9720 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"- 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 318 (триста вiсiмнадцять) голосами, що становить 0,0007% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради, роботу Наглядової ради товариства за 2012 рiк з захисту прав акцiонерiв Товариства, контролю та регулюванню дiяльностi Товариства визнати задовiльною. По питанню №5 Порядку денного "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк та розподiлу чистого прибутку Товариства за 2012 рiк". Слухали: Директора з економiки ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Дмитрука Василя Сергiйовича, який доповiв, що в результатi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства отриманий прибуток в сумi 362871 грн. Запропонував: затвердити рiчний звiт товариства, направити чистий прибуток за 2012 рiк у розмiрi 100 % на капiтальне будiвництво, освоєння нових вiдiв продукцiї та поповнення власних обiгових коштiв. Дивiденди не виплачувати. При обговореннi доповiдi, слухали: 1) В.о.директора з капiтального будiвництва Лавренко Станислава Васильовича, який охарактеризував роботу вiддiлу капiтального будiвництва з освоєння капiтальних iнвестицiй, введення об'єктiв в експлуатацiю, виконанi капiтальнi ремонти та запропонував: Затвердити рiчний звiт Товариства. Затвердити розподiлення чистого прибутку за 2012 рiк, а саме: направити чистий прибуток за 2012 рiк в розмiрi 100% на капiтальне будiвництво, освоєння нових видiв продукцiї i поповнення власних обiгових коштiв. Дiвiденди не виплачувати. 2) Заступника головного механiка Карманова Вiталiя Валерiйовича, який охарактеризував роботу вiддiлу головного механiка з виконання 37 капiтальних ремонтiв в пiдроздiлах Товариства та запропонував: Затвердити рiчний звiт Товариства. Затвердити розподiлення чистого прибутку за 2012 рiк, а саме: направити чистий прибуток за 2012 рiк в розмiрi 100% на капiтальне будiвництво, освоєння нових видiв продукцiї i поповнення власних обiгових коштiв. Дiвiденди не виплачувати. У процесi голосування отримано 43 бюлетенi, з них визнаних недiйсними - немає, не голосували 1 (один) бюлетень, кiлькiсть голосiв у якому становить 1575 (одна тисяча п'ятсот сiмдесят п'ять) голосiв, що складає 0,00338% вiд кiлькостi голосуючих акцiй по даному питанню. Голосували: "за"- 35 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 34012640 (тридцять чотири мiльйони дванадцять тисяч шiстсот сорок) голосами, що становить 73,0222 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 6 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 12563994 (дванадцять мiльйонiв п'ятсот шiстдесят три тисячi дев'ятсот дев'яносто чотири) голосами, що становить 26,9738 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"- 2 акцiонери, якi в сукупностi володiють 267 (двiстi шiстдесят сiм) голосами, що становлять 0,0006% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства. Затвердити розподiлення чистого прибутку за 2012 рiк, а саме: направити чистий прибуток за 2012 рiк в розмiрi 100% на капiтальне будiвництво, освоєння нових видiв продукцiї i поповнення власних обiгових коштiв. Дiвiденди не виплачувати. По питанню №6 Порядку денного "Затвердження плану розподiлу чистого прибутку на 2013 рiк". Слухали: Дирекора з економiки ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Дмитрука Василя Сергiйовича, який доповiв про запланованi об'єми виробництва продукцiї, очiкуваний чистий прибуток, необхiднi iнвестiцiї та поповнення власних обiгових коштiв. Запропонувати затвердити норматив використання чистого прибутку на 2013 рiк, отриманий чистий прибуток в 2013 роцi направити на капiтальне будiвництво, освоєння нових видiв продукцiї та поповнення власних обiгових коштiв. При обговореннi доповiдi, слухали: 1) Головного маркшейдера маркшейдерської служби гiрничого управлiння Томiлiна Вiталiя Олександровича, який зазначив, що з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мiнерально-сировинної бази України до 2030 року" вiд 21.04.2011р.за №3268-VI та забезпечення виробництва вогнетривiв високосортними глинами, необхiдно розробити проектно-кошторисну документацiю з будiвництва нових кар'єрiв та запропонував: Затвердити нормативи розподiлення чистого прибутку на 2013 рiк: норматив на виплату дивiдендiв не передбачати, направити 100% чистого прибутку, отриманого в 2013 роцi на капiтальне будiвництво, освоєння нових видiв продукцiї та поповнення власних обiгових коштiв. 2) Начальника дiльницi зв'язку Бєлiкова Леонiда Iвановича, який зазначив про необхiднiсть замiни застарiлих АТС на сучасну цифрову станцiю та запропонував: Затвердити нормативи розподiлення чистого прибутку на 2013 рiк: норматив на виплату дивiдендiв не передбачати, направити 100% чистого прибутку, отриманого в 2013 роцi на капiтальне будiвництво, освоєння нових видiв продукцiї та поповнення власних обiгових коштiв. У процесi голосування отримано 43 бюлетенi, з них визнаних недiйсними - немає, не голосували 1 (один ) бюлетень, кiлькiсть голосiв у яких становить 1575 (одна тисяча п'ятсот сiмдесят п'ять) голосiв, що складає 0,00338% вiд кiлькостi голосуючих акцiй по даному питанню. Голосували: "за"- 37 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 34012952 (тридцять чотири мiльйони дванадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят два) голосами, що становить 73,0229 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 5 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 12563913 (дванадцять мiльйонiв п'ятсот шiстдесят три тисячi дев'ятсот тринадцять) голосами, що становить 26,9736 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"- 1 акцiонер, який в сукупностi володiє 36 (тридцять шiсть) голосами, що становить 0,0001 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити нормативи розподiлення чистого прибутку на 2013 рiк: норматив на виплату дивiдендiв не передбачати, направити 100% чистого прибутку, отриманого в 2013 роцi на капiтальне будiвництво, освоєння нових видiв продукцiї та поповнення власних обiгових коштiв. По питанню №7 Порядку денного "Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї" Слухали: начальника юридичного вiддiлу Абдулiну Марину Георгiївну, яка зазначила про необхiднiсть внесення змiн до Статуту Товариства, в тому числi щодо вiрного викладення найменування товариства англiйською мовою; викладення видiв економiчної дiяльностi у вiдповiдностi до НАЦIОНАЛЬНОГО КЛАСИФIКАТОРА УКРАЇНИ "КЛАСИФIКАЦIЯ ВИДIВ ЕКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ДК 009:2010, затвердженого Наказом Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики №457 вiд 11.10.2010р., та iншi змiни, викладенi в проектi нової редакцiї Статуту товариства, з яким акцiонери мали можливiсть ознайомитись до проведення Загальних зборiв. Запропонувала: Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї, надати Головi Правлiння - генеральному директору ПАТ "ЧВК" Третьякову К.М. право пiдпису Статуту товариства та усiх документiв, що пов'язанi з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту та право залучати до проведення державної реєстрацiї третiх осiб. У процесi голосування отримано 43 бюлетеня, з них визнаних недiйсними - немає, не голосували 1 (один) бюлетень, кiлькiсть голосiв у якому становить 1575 (одна тисяча п'ятсот сiмдесят п'ять) голосiв, що складає 0,00338% вiд кiлькостi голосуючих акцiй по даному питанню. Голосували: "за"- 36 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 34013165 (тридцять чотири мiльйони тринадцять тисяч сто шiстдесят п'ять) голосами, що становить 73,0233% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 4 (чотири) акцiонери, якi в сукупностi володiють 12563388 (дванадцять мiльйонiв п'ятсот шiстдесят три тисячi триста вiсiмдесят вiсiм) голосами, що становить 26,9725% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"-3( три) акцiонери, якi в сукупностi володiють 348 (триста сорок вiсiм) голосами, що становить 0,0007 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах Рiшення не прийнято. По питанню №8 Порядку денного "Затвердження кошторису Наглядової ради" Слухали: начальника вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати Самарченко Нiну Митрофанiвну, яка в своєму виступi запропонувала до уваги акцiонерiв кошторис на утримання Наглядової ради у сумi 2332,37 тис.грн. У процесi голосування отримано 43 бюлетенi, з них визнаних недiйсними - немає, не голосували 1 (один) бюлетень, кiлькiсть голосiв у якому становить 1575 (одна тисяча п'ятсот сiмдесят п'ять) голосiв, що складає 0,00338% вiд кiлькостi голосуючих акцiй по даному питанню. Голосували: "за"- 37 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 34013396 (тридцять чотири мiльйони тринадцять тисяч триста дев'яносто шiсть) голосами, що становить 73,0238 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 5 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 12563469 (дванадцять мiльйонiв п'ятсот шiстдесят три тисячi чотириста шiстдесят дев'ять) голосами, що становить 26,9727% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"- 1 акцiонер, який володiє 36 (тридцять шiсть ) голосами, що становить 0,0001 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: Затвердити кошторис Наглядової ради у сумi 2332,37 тис.грн. По питанню №9 Порядку денного "Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi господарської дiяльностi в перiод до наступних Загальних зборiв акцiонерiв". Слухали: начальника юридичного вiддiлу Абдулiну Марину Георгiївну, яка зазначила, що згiдно дiючого законодавства, рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. При обговореннi доповiдей, слухали: 1)Директора комерцiйного Костенецького Iгора Вiкторовича, який зазначив, що в зв'язку зi збiльшенням виробництва вогнетривiв у 2013 роцi, обсяг сировини, що закуповується, може значно зрости та запропонував: 1.Узгодити укладання Товариством в перiод не бiльш одного року значних правочинiв з постачання Товариством вогнетривкої глини на експорт, вартiсть яких перевищує 50505,0 тис.грн. 2.Узгодити укладання Товариством в перiод не бiльш одного року значних правочинiв з постачання Товариством продукцiї та послуг власного виробництва, а також придбання енергоносiїв та сировини, вартiсть яких складає вiд 50505,0тис.грн. до 101010 тис. грн.; 3. Контроль за укладенням i виконанням правочинiв, що вказанi у п.1 та п.2 даного рiшення, доручити Наглядовiй радi Товариства; 4. Зобов'язати Правлiння Товариства укладати договори, що стосуються правочинiв, вказаних у п.1 та п.2 даного рiшення на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства про вiдповiднiсть запланованих правочинiв рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв. 5.Доручити Наглядовiй радi Товариства на рiчних Загальних зборах акцiонерiв доповiсти про виконання даного рiшення. 2)Менеджера зовнiшньо-економiчної дiяльностi вiддiлу маркетiнгу Нагiнаєву Катерину Олександрiвну, яка зазначила, що у 2013 роцi планується збiльшення обсягу реалiзацiї вогнетривкої глини на експорт на суму, що перевищує 101010 тис.грн.та запропонувала: 1.Узгодити укладання Товариством в перiод не бiльш одного року значних правочинiв з постачання Товариством вогнетривкої глини на експорт, вартiсть яких перевищує 50505,0 тис.грн. 2.Узгодити укладання Товариством в перiод не бiльш одного року значних правочинiв з постачання Товариством продукцiї та послуг власного виробництва, а також придбання енергоносiїв та сировини, вартiсть яких складає вiд 50505,0 тис.грн. до 101010 тис. грн.; 3. Контроль за укладенням i виконанням правочинiв, що вказанi у п.1 та п.2 даного рiшення, доручити Наглядовiй радi Товариства; 4. Зобов'язати Правлiння Товариства укладати договори, що стосуються правочинiв, вказаних у п.1 та п.2 даного рiшення на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства про вiдповiднiсть запланованих правочинiв рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв. 5.Доручити Наглядовiй радi Товариства на рiчних Загальних зборах акцiонерiв доповiсти про виконання даного рiшення. 3)Начальника бюро з енергозбереження вiддiлу головного енергетика Корицьку Надiю Федорiвну, яка зазначила, що у 2013 роцi, в зв'язку з можливим збiльшенням виробництва вогнетривiв, добування вогнетривкої глини та формувального пiску, а також проведення вскривних робiт, можливо збiльшення споживання енергоресурсiв, вартiсть яких може перевищити 50505,0 тис.грн. та запропонувала: 1.Узгодити укладання Товариством в перiод не бiльш одного року значних правочинiв з постачання Товариством вогнетривкої глини на експорт, вартiсть яких перевищує 50505,0 тис.грн. 2.Узгодити укладання Товариством в перiод не бiльш одного року значних правочинiв з постачання Товариством продукцiї та послуг власного виробництва, а також придбання енергоносiїв та сировини, вартiсть яких складає вiд 50505,0 тис.грн. до 101010 тис. грн.; 3. Контроль за укладенням i виконанням правочинiв, що вказанi у п.1 та п.2 даного рiшення, доручити Наглядовiй радi Товариства; 4. Зобов'язати Правлiння Товариства укладати договори, що стосуються правочинiв, вказаних у п.1 та п.2 даного рiшення на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства про вiдповiднiсть запланованих правочинiв рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв. 5.Доручити Наглядовiй радi Товариства на рiчних Загальних зборах акцiонерiв доповiсти про виконання даного рiшення. У процесi голосування отримано 43 бюлетенi, з них визнаних недiйсними - немає, не голосували 1 (один) бюлетень, кiлькiсть голосiв у якому становить 1575 (одна тисяча п'ятсот сiмдесят п'ять) голосiв, що складає 0,00338 % вiд кiлькостi голосуючих акцiй по даному питанню. Голосували: "за"- 36 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 34013165 (тридцять чотири мiльйони тринадцять тисяч сто шiстдесят п'ять) голосами, що становить 73,0234% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 4 акцiонери, якi в сукупностi володiють 12563388 (дванадцять мiльйонiв п'ятсот шiстдесят три тисячi триста вiсiмдесят вiсiм) голосами, що становить 26,9725% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"- 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 348 (триста сорок вiсiм) голосами, що становить 0,0007% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. Вирiшили: 1.Узгодити укладання Товариством в перiод не бiльш одного року значних правочинiв з постачання Товариством вогнетривкої глини на експорт, вартiсть яких перевищує 50505,0 тис.грн. 2.Узгодити укладання Товариством в перiод не бiльш одного року значних правочинiв з постачання Товариством продукцiї та послуг власного виробництва, а також придбання енергоносiїв та сировини, вартiсть яких складає вiд 50505,0 тис.грн. до 101010 тис. грн.; 3. Контроль за укладенням i виконанням правочинiв, що вказанi у п.1 та п.2 даного рiшення, доручити Наглядовiй радi Товариства; 4. Зобов'язати Правлiння Товариства укладати договори, що стосуються правочинiв, вказаних у п.1 та п.2 даного рiшення на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства про вiдповiднiсть запланованих правочинiв рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв. 5.Доручити Наглядовiй радi Товариства на рiчних Загальних зборах акцiонерiв доповiсти про виконання даного рiшення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.