ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00191773
Територія   за КОАТУУ 1410370600
Орган державного управління   за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво вогнетривких виробів за КВЕД 23.20
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 176234 287386
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 125110 ) ( 195441 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
51124 91945
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 4356 5152
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 28607 ) ( 32981 )
Витрати на збут 2150 ( 27789 ) ( 50644 )
Інші операційні витрати 2180 ( 6431 ) ( 9985 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 3487
 збиток 2195 ( 7347 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 118 0
Інші доходи 2240 228 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 37 ) ( 38 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 1261 ) ( 647 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 2802
 збиток 2295 ( 8299 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1526 -2440
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 362
 збиток 2355 ( 9825 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -9825 362

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 68138 135138
Витрати на оплату праці 2505 44903 54742
Відрахування на соціальні заходи 2510 16715 20114
Амортизація 2515 6385 5194
Інші операційні витрати 2520 41340 57066
Разом 2550 177481 272254

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 49932453 49932453
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 49932453 49932453
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.1967658 0.00725
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.1967658 0.00725
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Примiтки (опис) до форми наведенi у формi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi"


Керівник

 

(підпис)

Третьяков Костянтин Михайлович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Каптьонкова Галина Євгенiвна