ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Мiжнароднi Стандарти Фiнансової Звiтностi Фiнансова звiтнiсть та Висновок незалежних аудиторiв 31 грудня 2013р. ЗМIСТ Висновок незалежних аудиторiв 4 Звiт про фiнансовий стан 6 Звiт про сукупний прибуток 7 Звiт про змiни у власному капiталi 8 Звiт про рух грошових коштiв 9 ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 1 Органiзацiйна структура 9 2 Умови здiйснення дiяльностi в Українi 9 3 Основнi положення облiкової политики 9 4 Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження у застосуваннi облiкової полiтики 13 5 Застосування нових або змiнених стандартiв i iнтерпретацiй 14 6 Новi положення бухгалтерського облiку 7 Операцiї iз зв'язаними сторонами. 18 8 Основнi засоби 9 Нематерiальнi активи 21 10 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 11 Запаси 12 Аванси виданi 22 13 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 22 14 Грошовi кошти та їх еквiваленти 22 15 Статутний капiтал 24 16 Векселi виданi 24 17 Iншi забезпечення 18 Виплати працiвникам та пенсiйни зобов'язання 19 Аванси отриманi 25 20 Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 25 21 Податки до сплати, крiм податку на прибуток 25 22 Доходи вiд основної дiяльностi 25 23 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 26 24 Витрати на реалiзацiю i доставку 27 25 Адмiнiстративнi витрати 27 26 Iншi доходи та витрати 27 27 Фiнансовi доходи та витрати 28 28 Податок на прибуток 28 29 Умовнi i договiрнi зобов'язання, операцiйний ризик 28 30 Управлiння фiнансовими рисками 29 31 Управлiння капiталом 30 32 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 31 33 Представлення фiнансових iнструментiв по категорiях оцiнки 32 34 Подiї пiсля звiтної дати. Перше застосування МСФЗ 33 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 АКТИВИ Довгостроковi активи Основнi засоби (залишкова вартiсть) 62172 63611 53386 Нематерiальнi активи 5 16 Довгостроковi бiологiчнi активи 2732 2552 1747 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 344 549 606 Вiдстроченi податковi активи 771 2250 3583 Усього довгострокових активiв 66024 68978 59322 Поточнi активи Запаси 27885 32359 34806 Поточнi бiологiчнi активи 2613 2488 2991 Незавершене виробництво 9776 10504 11372 Готова продукцiя 62827 56546 55821 Товари 368 426 461 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги -чиста реалiзацiйна вартiсть 9844 15060 21903 -первiсна вартiсть 10132 15702 22476 -резерв сумнiвних боргiв 288 642 573 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: -з бюджетом 901 3806 2619 -за виданими авансами 1520 1190 1419 -iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1451 1400 1658 Грошовi кошти та їх еквiваленти 1209 3556 2505 Iншi оборотнi активи 420 862 1593 Усього поточних активiв 118814 128197 137148 УСЬОГО АКТИВIВ 184838 197175 196470 ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Статутний капiтал 499 499 499 Нерозподiлений прибуток 175675 185777 185412 УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ 176174 186276 185911 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИПЛАТ I ПЛАТЕЖIВ Забезпечення виплат персоналу Iншi забезпечення 1375 1375 418 УСЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИПЛАТ I ПЛАТЕЖIВ 1375 1375 418 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Довгостроковi зобов'язання Векселi виданi Пенсiйнi зобов'язання Вiдстроченi податковi зобов'язання Усього довгострокових зобов'язань Поточнi зобов'язання Кредити та позики Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 2569 3141 3854 Поточнi зобов'язання за розрахунками: -аванси отриманi 330 295 478 -з бюджетом 1647 1688 2279 -зi страхування 472 707 668 -з оплати працi 1061 1484 1572 Поточнi забезпечення 848 1603 787 Iншi поточнi зобовязання 362 606 503 Усього поточних зобов'язань 7289 9524 10141 УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 184838 197175 196470 Затверджено вiд iменi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ______________________________ Генеральний директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" ______________________________ Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" у тисячах гривень Примiтка 2013 2012 Доходи вiд основної дiяльностi 176234 287386 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (125110) (195441) Валовий прибуток 51124 91945 Iншi операцiйнi доходи 4356 5152 Витрати на реалiзацiю i доставку (27789) (50644) Адмiнiстративнi витрати (28607) (32981) Iншi операцiйнi витрати (6431) (9985) Прибуток вiд операцiйної дiяльностi (7347) 3487 Фiнансовi доходи 118 Iншi доходи 228 Фiнансовi витрати (37) (38) Iншi витрати (1261) (647) Прибуток до оподаткування (8299) 2802 Податок на прибуток (1526) 2440 Чистий прибуток i загальна сума сукупного прибутку (9825) 362 Чистi активи, що вiдносяться до власникiв капiталу у тисячах гривень Статутний капiтал (Примiтка 0) Нерозподiлений прибуток Усього Сальдо на 1 сiчня 2012р. 499 185412 185911 Усього сукупного прибутку - 365 365 Сальдо на 31 грудня 2012р. 499 185777 186276 Сальдо на 1 сiчня 2013р. 499 185777 186276 Усього сукупного прибутку (збитку) - (10102) (10102) Сальдо на 31 грудня 2013р. 499 175675 176174 Стаття Код За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 1 2 3 4 I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi Надходження вiд: Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3000 192099 281205 Повернення податкiв i зборiв 3005 1239 - у тому числi податку на додану вартiсть 3006 1239 - Цiльового фiнансування 3010 272 15 Надхлдження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 3015 330 478 Надходження вiд повернення авансiв 3020 226 1699 Надходження вiд операцiйної аренди 3040 172 126 Iншi надходження 3095 64582 110327 Витрачання на оплату: Товарiв (робiт, послуг) 3100 (123791) (184874) Працi 3105 (34787) (41245) Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3110 (18534) (22091) Зобов`язань з податкiв i зборiв 3115 (14700) (20164) Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (665) (1878) Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть 3117 - - Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 3118 (14035) (18286) Витрачання на оплату авансiв 3135 (1520) (1241) Витрачання на оплату повернення авансiв 3140 (3) (1) Витрачання на оплату цiльових внескiв 3145 (137) (28) Iншi витрачання 3190 (63130) (112968) Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 2318 11238 II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi Реалiзацiя: фiнансових iнвестицiй 3200 - - необоротних активiв 3205 - - Надходження вiд отриманих: вiдсоткiв 3215 - дивiдендiв 3220 - Надходження вiд погашення позик 3230 116 122 Витрачання на придбання: фiнансових iнвестицiй 3255 ( - ) необоротних активiв 3260 (4641) (10086) Витрачання на надання позик 3275 (140) (223) Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 (4665) (10187) Ш. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi Надходження вiд: власного капiталу 3300 - - Отриманi позики 3305 19027 9400 Iншi надходження 3340 - Погашення позик 3350 (19027) ( 9400 ) Сплаченi дивiденди 3355 ( - ) Iншi платежi 3390 ( - ) Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 - Чистий рух коштiв за звiтний перiод 3400 -2347 1051 Залишок коштiв на початок року 3405 3556 2505 Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410 - - Залишок коштiв на кiнець року 3415 1209 3556 1 Органiзацiйна структура Компанiя була зареєстрована i веде свою дiяльнiсть на територiї України. Компанiя є публiчним акцiонерним товариством з вiдповiдальнiстю акцiонерiв в рамках належних їм акцiй та була заснована в вiдповiдностi з законодавством України. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" не має безпосередньої материнської компанiї . Пов'язаними особами Компанiї є ТОВ "ТВК "ЧВК",ТОВ ТВК "ДРЕВКО", ВАТ "Запорiжсталь". Основними видами дiяльностi Компанiї є - Виробництво вогнетривких виробiв (Код за КВЕД - 2010 23.20); - Добування пiску, гравiю i каолiну (Код за КВЕД - 2010 08.12). Основнi виробничi потужностi Компанiї знаходяться в м.Часiв Яр Донецької областi. Юридична адреса ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат": вул. Комсомольська,1 м. Часiв Яр, Донецька область 2 Умови здiйснення дiяльностi в Українi В Українi вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали та можуть i надалi впливати на дiяльнiсть пiдприємств, що працюють у цих умовах. Внаслiдок цього здiйснення операцiй в Українi пов'язано з ризиками, якi не є характерними для iнших ринкiв. Ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ вiдображає оцiнку керiвництва щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї та фiнансовий стан Компанiї. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Вплив таких розбiжностей на операцiї та фiнансовий стан може бути суттєвим. Свiтова криза лiквiдностi призвела, зокрема, до зниження рiвня фiнансування на ринку капiталу, зниження рiвня лiквiдностi у промисловому та банкiвському секторах України, а також до пiдвищення процентних ставок за кредитами. Цi обставини можуть вплинути на спроможнiсть Компанiї рефiнансувати вже iснуючi позики на умовах, що є аналогiчними тим, якi застосовувалися до операцiй що здiйснювалися ранiше. Керiвництво не може достовiрно оцiнити вплив подальшого погiршення показникiв лiквiдностi фiнансових ринкiв i пiдвищення нестабiльностi валютних i фондових ринкiв на фiнансовий стан Компанiї. Керiвництво вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки стабiльностi бiзнесу i позицiї лiквiдностi Компанiї за обставин, що склалися. 3 Основнi положення облiкової полiтики Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. Компанiя пiдготувала свiй перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ на 31.12.2013 р. та за рiк, що закiнчився на цю дату, така фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно з МСФЗ, якi є чинними на зазначену дату. Безперервна дiяльнiсть. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi. Керiвництво вважає, що заходи, яких воно вживає дозволять Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть у близькому майбутньому. У зв'язку з цим керiвництво вважає, що принцип безперервностi дiяльностi є належним для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ. Використання оцiнок, припущень i суджень. Пiдготовка фiнансової звiтностi за МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики. Iнформацiя про основнi судження при застосуваннi облiкової полiтики, якi мають найбiльший вплив на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi. Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Компанiї та валютою, в якiй подається ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ. Уся фiнансова iнформацiя, представлена в гривнях, була округлена до тисяч. Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах на звiтну дату, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на цю дату. Курсовi рiзницi, що виникають у результатi перерахування, визнаються у прибутку або збитку. Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за iсторичною вартiстю, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Курси обмiну основних валют до гривнi, використанi при пiдготовцi фiнансової звiтностi за МСФЗ, на 31 грудня 2013р. були такими: 1 долл. США = 7,993 грн. (31 грудня 2012р.1 долл. США = 7.993 грн.); 1 євро = 11,0415 (в 2012р. євро в розрахунках не використовувалось); 1 рос.руб. = 0,245 грн. (31 грудня 2012р. 1 рос.руб.=0,2632 грн.) Основнi засоби. Основнi засоби оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу . Вартiсть придбання включає витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, створених за рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв, заробiтну плату основних працiвникiв та iншi витрати, що безпосередньо вiдносяться до приведення активу у робочий стан для його цiльового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на вiдновлення земель, на яких цi активи були розмiщенi. Якщо компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, такi компоненти облiковуються як окремi одиницi (значнi компоненти) основних засобiв. Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються у прибутку або збитку на нетто-основi. Витрати на замiну компоненту одиницi основних засобiв визнаються у складi балансової вартостi цiєї одиницi, якщо iснує вiрогiднiсть отримання Компанiєю економiчних вигод вiд цього компонента у майбутньому, та якщо його вартiсть може бути достовiрно оцiнена. При цьому вiдбувається припинення визнання балансової вартостi замiненого компонента. Витрати на повсякденне обслуговування основних засобiв визнаються у прибутку або збитку у тому перiодi, в якому вони були понесенi. Знос. Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю придбання активу. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Знос орендованих активiв не нараховується. Знос землi не нараховується. Оцiненi строки корисного використання основних засобiв у поточному та порiвняльному перiодах є такими: Строки корисного використання в роках Будiвлi , споруди та передавальнi пристрої вiд 10 Машини та обладнання вiд 5 Транспортнi засоби вiд 5 Приладдя та iнвентар вiд 4 Лiквiдацiйна вартiсть не встановлювалась. Методи нарахування зносу, строки корисного використання переглядаються на кiнець кожного фiнансового року i коригуються вiдповiдним чином. Орендованi активи. Оренда, за умовами якої Компанiя приймає практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням активами, класифiкується як операцiйна оренда. При початковому визнаннi орендований актив оцiнюється за сумою, що дорiвнює справедливiй вартостi, по якiй, згiдно акта приймання, Компанiєй орендований актив був придбаний в оренду. Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи, якi були придбанi , оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання активу . Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання нематерiальних активiв починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатацiї, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Оцiненi строки корисного використання нематерiальних активiв складають: Строки корисного використання в роках Програмне забезпечення та iншi вiд 2 У разi знецiнення балансова вартiсть нематерiальних активiв списується до найбiльшої з: вартостi, яка може бути отримана в результатi їх використання, або справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Запаси. Запаси вiдображаються за фактичною вартiстю. При вiдпустцi запасiв у виробництво i iншому вибуттi вони оцiнюються за методом середньозваженої вартостi. Собiвартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих робiтникiв i iншi прямi витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат, i не включає витрати по позикових коштах. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу запасiв у ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням оцiнених витрат на завершення виробництва та реалiзацiю. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовi активи з фiксованими платежами або з платежами, якi можуть бути визначенi, що не мають котирування на активному ринку. Початкове визнання таких активiв здiйснюється на дату їх виникнення за справедливою вартiстю плюс будь-якi витрати, що прямо вiдносяться на здiйснення операцiй. Дебiторська заборгованiсть включає торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Аванси виданi. Аванси виданi вiдображаються за початковою вартiстю. Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує фiнансовi активи в наступнi категорiї: кредити, дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть представляють собою фiнансову заборгованiсть, яка створюється Компанiєю шляхом надання грошей, товарiв чи послуг безпосередньо боржниковi. Кредити та дебiторська заборгованiсть в основному складаються з торгової та iншої дебiторської заборгованостi. Вони включаються до складу поточних оборотних активiв, за винятком тих, за якими термiн погашення бiльше 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi класифiкуються як необоротнi активи. Фiнансових активiв доступних для продажу Компанiя не має. Первiсна оцiнка фiнансових iнструментiв. Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають грошовi кошти та їх еквiваленти. Компанiя має ряд iнших фiнансових iнструментiв, таких як дебiторська та кредиторська заборгованостi, якi виникають безпосередньо у своїй дiяльностi. Фiнансовi активи та зобов'язання Компанiї пiд час первiсного визнання оцiнюються за їхньою справедливою вартiстю плюс витрати, пов'язанi з угодою. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi пiд час первiсного визнання є цiна угоди. Прибуток або збиток враховується пiд час первiсного визнання лише у тому випадку, коли мiж справедливою вартiстю та цiною угоди виникає рiзниця, яка може бути пiдтверджена iншими спостережуваними в цей час на ринку угодами з аналогiчним фiнансовим iнструментом або ж оцiнюючим методом, у якому в якостi вхiдних змiнних використовуються виключно фактичнi даннi ринкiв. Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання, фiнансовi зобов'язання i дебiторська заборгованiсть Компанiї облiковуються за справедливою вартiстю. Балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань з термiном погашення менше одного року, за вирахуванням будь-яких визначених кредитових операцiй, передбачається бути їхньою справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань визначається шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв, використовуючи поточну ринкову процентну ставку, наявну у розпорядженнi Компанiї для аналогiчних фiнансових iнструментiв, якщо дисконтування має суттєвий вплив на формування фiнансових результатiв. Резерв пiд знецiнення кредитiв та дебiторської заборгованостi створюється при наявностi об'єктивних свiдчень того, що Компанiя не зможе зiбрати всi належнi суми у попередньо зазначенi строки. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх грошових потокiв. Сума резерву вiдображається в звiтi про сукупний прибуток. Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи коли (а) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд активiв, минули, або (б) Компанiя передала фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, або (в) Компанiя не передала, анi зберегла фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, але й не зберегла контроль. Контроль зберiгається, якщо контрагент не має практичної можливостi продати актив в повному обсязi непов'язанiй третiй сторонi без додаткових обмежень на продаж. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки грошових коштiв у касi та депозити на вимогу з первiсними термiнами виплати до трьох мiсяцiв. Банкiвськi овердрафти, якi виплачуються на вимогу i є складовою частиною управлiння грошовими коштами Компанiї, включаються до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв у звiтi про рух грошових коштiв. Податок на додану вартiсть ("ПДВ"). В Українi ПДВ стягується за двома ставками: 20% вiд продажiв та iмпорту товарiв в межах країни, робiт та послуг i 0% вiд експорту товарiв i надання робiт або послуг, якi будуть використовуватися за межами України. Податковi зобов'язання з ПДВ платникiв податку дорiвнює загальнiй сумi ПДВ зiбраного протягом звiтного перiоду, i виникають на бiльш ранню дату - дату вiдвантаження товару клiєнту або дату отримання оплати вiд замовника. Податковий кредит з ПДВ це сума, яку платник податку має право на залiк своїх податкових зобов'язань з ПДВ у звiтному перiодi. Права на податковий кредит з ПДВ виникають коли податкова накладна отримана, та яка видається на бiльш ранню дату - дата оплати постачальнику або з дати отримання товарiв. ПДВ, що вiдноситься до купiвлi-продажу, вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан на валовiй основi та розкриваються окремо в якостi активiв та зобов'язань. При створенi резерву пiд зниження вартостi дебiторської заборгованостi, збитки вiд знецiнення вiдображаються на всю суму заборгованостi, включаючи ПДВ. Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання. Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат по угодi. Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання згодом облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Капiталiзацiя витрат на позики Компанiя не має. Векселi. Компанiя не випускає довгострокових векселiв та не приймає векселi вiд клiєнтiв (випущенi клiєнтами або третiми особами) в рахунок погашення дебiторської заборгованостi. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть. Заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується по факту виконання контрагентом своїх договiрних зобов'язань i оцiнюються за справедливою вартiстю. Аванси отриманi. Аванси отриманi враховуються за вартiстю фактично отриманих коштiв. Резерви майбутнiх витрат i платежiв. Резерви майбутнiх витрат i платежiв представляють собою зобов'язання нефiнансового характеру з невизначеним термiном або сумою. Вони нараховуються, якщо Компанiя внаслiдок певної подiї в минулому має юридично об'рунтованi або добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких, з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, i величину зобов'язання можна оцiнити в грошовому вираженнi з достатнiм ступенем надiйностi. Там, де iснує цiлий ряд подiбних зобов'язань, вiрогiднiсть того, що вiдтiк буде для розрахунку, визначаться шляхом розгляду класу зобов'язань у цiлому. Резерв визнається навiть в тому випадку, якщо ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв по вiдношенню до будь-якої позицiї, включеної в той же клас зобов'язань, може бути невеликою. Резерви оцiнюються за поточною вартiстю очiкуваних витрат, потрiбних для погашення зобов'язання без використання ставки дисконтування до оподаткування, в зв'язку з її несуттєвосттю. Збiльшення резерву у зв'язку з часом визнається як процентнi витрати. Умовнi активи i зобов'язання. Умовнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли цiлком iмовiрно, що вiдтiк економiчних ресурсiв буде потрiбен для погашення зобов'язання та сума зобов'язання може бути достовiрно оцiнена. Умовнi зобов'язання розкриваються, якщо iмовiрнiсть вiдтоку ресурсiв є малоймовiрною. Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податки i визнаються у прибутку або збитку за рiк, якщо тiльки вони не повиннi бути вiдображенi в складi iншого сукупного доходу або капiталу у зв'язку з тим, що вiдносяться до операцiй, що вiдбивається також у складi iншого сукупного доходу або капiталу в тому ж або в якомусь iншому звiтному перiодi. Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або вiдшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний та попереднi перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки розраховуються на пiдставi оцiнки, якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображаються у складi операцiйних витрат. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань в частинi перенесеного на майбутнi перiоди податкового збитку i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно до винятком, iснуючим для первiсного визнання, вiдстроченi податки не визнаються стосовно тимчасових рiзниць, що виникають при первiсному визнаннi активу або зобов'язання за операцiями, не пов'язаним з об'єднаннями бiзнесу, якщо такi не роблять впливу нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток. Балансова величина вiдстроченого податку розраховується за податковими ставками, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду та застосування яких очiкується в перiод сторнування тимчасових рiзниць або використання перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв. Вiдстроченi податковi активи можуть бути зарахованi проти вiдстрочених податкових зобов'язань Компанiї. Вiдстроченi податковi активи щодо тимчасових рiзниць i перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв визнаються лише в тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких вiдрахувань. Визнання виручки. Виручка вiд продажу товарiв визнається на момент переходу ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на товари, зазвичай в момент вiдвантаження товарiв. Якщо Компанiя бере на себе обов'язок доставити товари до певного мiсця, виручка визнається на момент передачi товарiв покупцевi в пунктi призначення. Реалiзацiя послуг визнається в тому облiковому перiодi, в якому данi послуги були наданi, виходячи зi ступеня завершеностi конкретної операцiї, що оцiнюється пропорцiйно частинi фактично наданих послуг у загальному обсязi послуг, якi повиннi бути наданi за договором. Виручка вiдображається за вирахуванням ПДВ i знижок. Величина виручки визначається за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню. Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає в себе закупiвельну цiну, транспортнi витрати, комiсiї, пов'язанi з забезпеченням угод та iншi вiдповiднi витрати. Виплати працiвникам: Програма з визначеними внесками. Компанiя здiйснює обов'язковий єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України щодо своїх спiвробiтникiв. Внесок розраховується як вiдсоток вiд поточних нарахованих зарплат та вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення. Виплати працiвникам: Програма пенсiйного забезпечення. Компанiя бере участь в загальнообов'язковiй державнiй програмi пенсiйного забезпечення, яка передбачає дострокове пенсiйне забезпечення для спiвробiтникiв, що працюють на робочих мiсцях з небезпечними та тяжкими умовами працi. Зобов'язання визнається у звiтi про фiнансовий стан на основi програми пенсiйного забезпечення, яке являє собою поточну вартiсть з визначеною виплатою на звiтну дату. Актуарнi розрахунки з пенсiйного зобов'язання Компанiєю не виконанi. Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовi доходи включають в себе доходи вiд позитивних курсових рiзниць. Фiнансовi витрати включають витрати на погашення процентiв за користування банкiвським кредитом та витрати вiд вiд'ємних курсових рiзниць. 4 Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження у застосуваннi облiкової полiтики Компанiя робить оцiнки та судження, якi впливають на суми активiв та зобов'язань, що будуть визнаннi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i 'рунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторiв, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi вважаються вiдповiдними в обставинах, що склалися. Керiвництво також використовує деякi судження, крiм тих якi вимагають оцiнок, в процесi застосування облiкової полiтики. Судження, якi iстотно впливають на суми, визнанi в цiй фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, якi можуть привести до iстотного коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають: Знецiнення основних засобiв. Компанiя зобов'язана виконувати тести на знецiнення своїх генеруючих одиниць. Одним з визначальних чинникiв у визначеннi генеруючої одиницi є можливiсть вимiрювати незалежнi потоки грошових коштiв для тiєї одиницi. Знецiнення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть погашення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi на основi аналiзу iндивiдуальних рахункiв. Фактори, що приймаються до уваги, включають аналiз строкiв виникнення та прострочення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi у порiвняннi з наданими покупцю термiнами сплати, а також фiнансовий стан i iсторiя розрахункiв з клiєнтом. Якщо фактичне погашення заборгованостi менше нiж у порiвняннi з очiкуваннями керiвництва, Компанiї необхiдно буде визнати додатковi витрати вiд знецiнення. Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов'язання. Компанiя бере участь в загальнообов'язковiй державнiй пенсiйнiй програмi, яка передбачає вихiд на пенсiю на пiльгових умовах працiвникiв, зайнятих на роботах з шкiдливими i важкими умовами працi. За вимогами законодавства України Компанiя зобов'язана фiнансувати виплати пiльгових пенсiй своїм спiвробiтникам. Вiдшкодування пiльгових пенсiй здiйснюється Компанiєю щомiсячно до досягнення встановленого законодавством пенсiйного вiку. Визнання вiдстроченого податкового активу. Визнаний вiдстрочений податковий актив являє собою вiдшкодування суми податку на прибуток за рахунок майбутнiх вирахувань з оподаткованого прибутку i вiдображається у звiтi про фiнансовий стан. Компанiя не має довгострокових зобов'язань. Податкове законодавство. Українське податкове, валютне та митне законодавство продовжує розвиватися. Суперечливi правила є предметом рiзних iнтерпретацiй. Керiвництво Компанiї вважає, що цi iнтерпретацiї вiдповiднi i стiйкi, але немає гарантiї того, що можуть бути наданi на виклик з боку податкових Операцiї зi зв'язаними сторонами. В ходi своєї звичайної дiяльностi Компанiя укладає угоди зi зв'язаними сторонами. Операцiї оцiнюються за справедливою вартiстю. Облiкова полiтики Компанiї полягає в тому, щоб визнавати прибутки або збитки вiд операцiй зi зв'язаними сторонами у звiтi про сукупний прибуток. Таке саме судження використовується при визначенi цiн на аналогiчнi види операцiй з непов'язаними сторонами. 5 Застосування нових або змiнених стандартiв i iнтерпретацiй Були опублiкованi окремi змiни, якi були внесенi в систему МСФЗ, i якi вступили в дiю з 01 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати - Змiни до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" (частина 1): класифiкацiя та оцiнка випущений у 2009р. Мiсiя стандарту - замiна МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Вводяться новi вимоги до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. Основнi положення стандарту: - методи оцiнки фiнансових активiв роздiляються на двi групи: активи, якi згодом оцiнюються за справедливою вартiстю, i активи, якi згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю. Вибiр методу оцiнки має бути зроблений при первiсному визнаннi. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi, яка застосовується компанiєю для управлiння своїми фiнансовими iнструментами, i вiд договiрних характеристик грошових потокiв, пов'язаних з iнструментом; - iнструмент може згодом оцiнюватися за амортизованою вартiстю, тiльки якщо вiн є борговим iнструментом, при цьому (i) метою бiзнес-моделi органiзацiї є утримання активу для отримання грошових потокiв згiдно з угодою i (ii) пов'язанi з активом грошовi потоки за договором є тiльки виплати основної суми боргу i вiдсоткiв (тобто мають тiльки основнi характеристики кредиту). Усi iншi борговi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю з вiднесенням змiн на рахунок прибуткiв i збиткiв; - усi пайовi iнструменти згодом оцiнюються за справедливою вартiстю. Пайовi iнструменти, призначенi для торгiвлi, оцiнюються за справедливою вартiстю з вiднесенням змiн на рахунок прибуткiв i збиткiв. Для усiх iнших пайових iнструментiв при первинному визнаннi iснує вибiр - визнавати нереалiзованi i реалiзованi прибутки i збитки вiд змiни справедливої вартостi у складi iншого сукупного доходу, а не у складi прибуткiв або збиткiв. Бiльшiсть вимог МСФЗ (IAS) 39 вiдносно класифiкацiї i оцiнки фiнансових зобов'язань були перенесенi в МСФЗ (IFRS) 9 без змiн. Основною вiдмiннiстю є вимога до компанiї розкривати ефект змiн власного кредитного ризику фiнансових зобов'язань, вiднесених до категорiї оцiнених за справедливою вартiстю у складi прибуткiв i збиткiв, у складi iншого сукупного доходу. Вступає в дiю з 01.01.2013р., але допускається добровiльне дострокове застосування. - Доповнення до МСБО 19 "Виплати працiвникам", вступають в дiю з 01.01.2013р. стосуються таких питань: - виключення "методу коридору" (вибiр вiдстрочення прибуткiв та збиткiв); - вiднесення переоцiнок по планам з встановленими виплатами до складу iншого сукупного прибутку; - пiдвищення вимог до розкриття iнформацiї про плани з визначеними виплатами. Дозволено дострокове застосування стандарту у новiй редакцiї. - МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", випущений у травнi 2011р., замiнює ПКI (SIC) 12 "Консолiдацiя - компанiї спецiального призначення" та МСБО (IАS) 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть". Вступає в дiю з 01.01.2013р. Дозволено дострокове застосування. В стандартi мiстяться новi алгоритми визначення контролю на основi застосування однакових критерiїв до усiх компанiй. Визначення пiдкрiплене детальним посiбником по практичному застосуванню. Стандарт змiнює МСБО (IАS) 31 "Частки у спiльних пiдприємствах" та SIC-13. МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть", випущений у травнi 2011р. Стандарт вносить єдину методологiю облiку вкладень до спiльно контрольованих суб'єктiв. Замiнює МСФЗ (IAS) 31 "Участь в спiльнiй дiяльностi" i ПКI (SIC) - 13 "Спiльно контрольованi пiдприємства - немонетарнi вклади учасникiв". Завдяки змiнам у визначеннях кiлькiсть видiв спiльної дiяльностi скоротилася до двох: спiльнi операцiї i спiльнi пiдприємства. Для спiльних пiдприємств скасована можливiсть облiку, що iснувала ранiше, за методом пропорцiйної консолiдацiї. Учасники спiльного пiдприємства зобов'язанi застосовувати метод пайової участi. Вступає в дiю з 01.01.2013р. Дозволено дострокове застосування. - МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання", випущений у травнi 2011р. Стандарт встановлює унiверсальнi вимоги до розкриття даних по будь-яким формам вкладень в iншi господарчi одиницi. Застосовується до компанiй, у яких є частка участi в дочiрнiх, асоцiйованих компанiях, спiльнiй дiяльностi або структурованих компанiях, що не консолiдуються. Стандарт замiщає вимоги до розкриття iнформацiї, якi нинi передбачаються МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства". МСФЗ (IFRS) 12 вимагає розкриття iнформацiї, яка допоможе користувачам звiтностi оцiнити характер, ризики i фiнансовi наслiдки, пов'язанi з частками участi в дочiрнiх i асоцiйованих компанiях, угодах про спiльну дiяльнiсть i структурованi компанiї, що не консолiдуються. Для вiдповiдностi новим вимогам компанiї повиннi розкривати наступне: суттєвi судження i допущення при визначеннi контролю, спiльного контролю або значного впливу на iншi компанiї, розгорнутi розкриття вiдносно частки, що не забезпечує контролю, в дiяльностi i в грошових потоках групи, узагальнена iнформацiя про дочiрнi компанiї з iстотними частками участi, що не забезпечують контролю i детальнi розкриття iнформацiї вiдносно структурованих компанiй, що не консолiдуються. Вступає в дiю з 01.01.2013р. Дозволено дострокове застосування. - МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi", випущений у травнi 2011р. Стандарт мiстить опис алгоритмiв розрахунку справедливої вартостi активiв та зобов'язань. Спрямований на полiпшення порiвнянностi i пiдвищення якостi розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть, оскiльки вимагає застосування єдиного для МСФЗ визначення справедливої вартостi, вимог до розкриття iнформацiї i джерел вимiру справедливої вартостi. Вступає в дiю з 01.01.2013р. Дозволено дострокове застосування. ПКI 20 "Витрати на розкривнi роботи на етапi добування в кар`єрi ". Тлумачення вступає в дiю з рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2013р. Тлумачить, в яких випадках виробнича розчистка може привести до визнання активу, та як такий актив повинне бути оцiнений первiсно та у майбутнiх перiодах. Заохочується дострокове застосування. Оновлений МСБО 19 "Виплати працiвникам" (випущений в червнi 2011р. i застосовується до перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати) вносить значнi змiни в порядок визнання i вимiру витрат по пенсiйному плану зi встановленими виплатами i вихiдної допомоги, а також значно мiняє вимоги до розкриття iнформацiї про усi види винагород працiвникам. Змiни торкнуться бiльшостi компанiй, МСФЗ (IAS) 19, що застосовують, i можуть привести до значної змiни ряду показникiв дiяльностi. - Поправки до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" та МСФЗ 7"Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї". Данi пояснення до взаємозалiку фiнансових активiв та фiнансових зобов`язань. Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов`язань слiд здiйснювати виключно у тих випадках, коли пiдприємство на теперiшнiй час має юридично закрiплене право на такий взаємозалiк та має намiр провести розрахунок не нетто-основi або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно. При цьому право взаємозалiку повинно бути юридично закрiпленим не тiльки в процесi звичайної дiяльностi, а також коли пiдприємство не має можливостi виконати свої зобов`язання. Цi поправки будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2013р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. Поправки до МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" Згiдно з поправками компанiї, якi вперше застосовують МСФЗ, повиннi застосовувати вимоги МСБО 20 "Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу" перспективно до наявних у них на дату переходу позик, наданих державою. Компанiї можуть прийняти рiшення про ретроспективне застосування вимог МСФЗ 9 та МСБО 20 щодо позик, наданих державою, якщо на момент первiсного облiку такої позики була наявна необхiдна iнформацiя. Завдяки даному виключенню компанiї, що вперше застосовують МСФЗ, будуть звiльненi вiд ретроспективної оцiнки ранiше наданих їм державою позик за ставкою нижче ринкової. Ця поправка набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 01.01.2013 року., або пiсля цiєї дати. Крiм цього, нижче перерахованi удосконалення МСФЗ прийнятi у травнi 2012 року. Данi удосконалення набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати: МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Удосконалення роз'яснює, що компанiя, яка припинила застосування МСФЗ в минулому i вирiшила чи зобов'язана знову складати звiтнiсть згiдно МСФЗ, має право застосовувати МСФЗ i повторно. Якщо МСФЗ 1 не застосовується повторно, компанiя повинна ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так, як якщо б вона нiколи не припиняла застосовувати МСФЗ. МСБО 16 "Основнi засоби" Удосконалення роз'яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, що задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами. МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". Удосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги щодо розкриття в промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегмента до вимог стосовно розкриття в нiй iнформацiї про зобов'язання сегмента. Згiдно цьому роз'ясненню, розкриття iнформацiї у промiжнiй фiнансовiй звiтностi також має вiдповiдати розкриттю iнформацiї в рiчних фiнансових звiтах. Новi положення бухгалтерського облiку Деякi новi стандарти, змiни до стандартiв i тлумачення, якi наберуть чинностi пiсля 31 грудня 2013 року не застосувалися при складаннi цiєї фiнансової звiтностi, Пiдприємство планує застосувати їх тодi, коли вони набудуть чинностi. - Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах" та МСБО 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть". Змiнений порядок облiку дочiрнiх пiдприємств iнвестицiйними (материнськими) органiзацiями. Материнськi компанiї, якi вiдповiдають визначенню iнвестицiйних, звiльняються вiд необхiдностi консолiдувати свої дочiрнi компанiї. Материнськi iнвестицiйнi компанiї повиннi облiковувати iнвестицiї в дочiрнi компанiї за справедливою вартiстю з вiдображенням їх переоцiнок через прибуток або збиток вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" (або МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", якщо МСФЗ 9 не використовують достроково). Iнвестицiйна органiзацiя, яка зобов`язана протягом всього поточного перiоду та всiх наданих порiвняльних перiодiв застосовувати виключення з вимог про консолiдацiю вiдносно всiх своїх дочiрнiх органiзацiй, представляє окрему фiнансову звiтнiсть як свою єдину фiнансову звiтнiсть, та розкриває цей факт у Примiтках до фiнансової звiтностi. Цi поправки будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi поправки не вплинуть на облiкову полiтику. - - Змiни до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Компанiя, яка вперше застосовує МСФЗ, та є материнською компанiєю, повинна проаналiзувати, чи є вона iнвестицiйною органiзацiєю у тлумаченнi МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" на дату переходу на МСФЗ. Органiзацiя, яка вперше застосовує МСФЗ та є iнвестицiйною органiзацiєю, може застосувати перехiднi положення МСФЗ 10 та МСФЗ 27, якщо її перша фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складена за рiчний перiод, який закiнчується 31.12.2014р. або до цiєї дати. На думку керiвництва Пiдприємства, цi змiни не вплинуть на облiкову полiтику. - - Змiни до МСФЗ 3 "Об`єднання бiзнесу". Iз сфери дiї цього МСФЗ виключенi iнвестицiї в дочiрню компанiю, якi придбаваються iнвестицiйною органiзацiєю, яку вона оцiнює за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток. Цi змiни будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi змiни не вплинуть на облiкову полiтику. - - Змiни до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї". Iз сфери дiї МСФЗ 7 виключено розкриття часток участi у дочiрнiх органiзацiях, асоцiйованих або спiльних пiдприємствах, якi облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 10, МСФЗ 27 або МСФЗ 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства". Якщо частки облiковують за справедливою вартiстю, необхiдно також враховувати вимоги МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi". Цi змiни будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi змiни не вплинуть на облiкову полiтику. - - Змiни до МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв". Iнвестицiйна органiзацiя не зобов`язана розкривати вiдносно тих iнвестицiй в дочiрнi органiзацiї, якi необхiдно оцiнювати за справедливою вартiстю через прибуток або збиток: суми грошових коштiв та їх еквiвалентiв у дочiрнiх пiдприємствах або iнших господарських одиницях, контроль над якими був отриманий або втрачений; суми активiв та зобов`язань, за виключенням грошових коштiв та їх еквiвалентiв, в дочiрнiх пiдприємствах або iнших господарських одиницях, контроль над якими був отриманий або втрачений. Грошовi кошти, якi виникають в результатi змiн частки участi в дочiрнiй органiзацiї, якi не призводять до втрати контролю, повиннi класифiкуватись як грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi, крiм випадкiв, коли даною дочiрньою органiзацiєю володiє iнвестицiйна органiзацiя та її треба оцiнювати за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Цi змiни будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi змiни не вплинуть на облiкову полiтику. - - Змiни до МСБО 12 "Податки на прибуток". Поточнi та вiдстроченi податки визнаються як дохiд чи витрати та включаються до складу прибутку або збитку за перiод, крiм випадкiв, якщо податки виникають вiд: а) операцiї чи подiї, якi визнається, в том же або iншому перiодi, не у складi прибутку або збитку або у складi iншого сукупного прибутку або безпосередньо у власному капiталi; б) об`єднання бiзнесу. Цi змiни будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi змiни не вплинуть на облiкову полiтику. - - Змiни до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони". При пiдготуваннi консолiдованої фiнансової звiтностi групи внутрiшньо груповi операцiї мiж зв'язаними сторонами та непогашенi залишки усуваються, за виключенням внутрiшньо групових операцiй та непогашених залишкiв мiж iнвестицiйною органiзацiєю та її дочiрнiми органiзацiями, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Цi змiни будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi змiни не вплинуть на облiкову полiтику. - - Змiни до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання". Iз сфери дiї МСБО 32 виключенi частки участi в дочiрнiх органiзацiях, асоцiйованих або спiльних пiдприємствах, якi облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 10, МСФЗ 27 або МСБО 28. Якщо вказанi стандарти вимагають або дозволяють пiдприємствам вiдображати вкладення в дочiрнi органiзацiї, асоцiйованi або спiльнi пiдприємства вiдповiдно до МСФЗ 9, необхiдно застосовувати вимоги МСБО 32. Цi змiни будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi змiни не вплинуть на облiкову полiтику. - - Змiни до МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". Якщо органiзацiя стає або припиняє бути iнвестицiйною, вона повинна розкрити iнформацiю про змiни її статусу як iнвестицiйної разом з причинами його змiни, також розкрити iнформацiю про вплив змiн її статусу на фiнансову звiтнiсть. Цi змiни будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi змiни не вплинуть на облiкову полiтику. - - Змiни до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Iз сфери дiї МСБО 39 виключенi частки участi в дочiрнiх органiзацiях, асоцiйованих або спiльних пiдприємствах, якi облiковуються вiдповiдно МСФЗ 10, МСБО 27 чи МСБО 28. В деяких випадках вказанi стандарти вимагають або дозволяють пiдприємствам вiдображати внески в дочiрнi органiзацiї, асоцiйованi або спiльнi пiдприємства вiдповiдно з деякими або всiма вимогами МСБО 39. Тодi вимоги МСБО 39 треба виконувати. Iз сфери дiї МСБО 39 виключенi будь-якi форварднi контракти мiж покупцем та акцiонером, який продає, на придбання або продаж органiзацiї, яка придбавається, якi призведуть на дату придбання у майбутньому до об'єднання бiзнесу, який входить до сфери застосування МСФЗ 3. Облiк хеджування може застосовуватись для операцiй мiж пiдприємствами однiєї групи тiльки в iндивiдуальнiй або окремiй фiнансовiй звiтностi цих пiдприємств, та не у консолiдованiй звiтностi групи, за виключенням консолiдованої фiнансової звiтностi iнвестицiйної органiзацiї, в разi якої операцiї мiж iнвестицiйною органiзацiєю та її дочiрнiми органiзацiями, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток, не будуть виключатись з консолiдованої фiнансової звiтностi. Цi змiни будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi змiни не вплинуть на облiкову полiтику. - - Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам". Дано пояснення надходжень з боку працiвникiв або третiх сторiн, якi йдуть на формування пенсiйних планiв. Окремi пенсiйнi плани передбачають внески працiвникiв та третiх осiб. Подiбнi внески облiковують як зменшення витрат працедавця на винагороди. Поправки передбачають розмежування внескiв працiвникiв, якi зв'язанi та не зв'язанi з наданням послуг. Вводиться розмежування мiж внесками, зв'язаними тiльки з наданням послуг в перiодi, в якому вони виникають, та внесками, зв'язаними с наданням послуг в декiлькох перiодах. Дозволяється вираховувати внески, зв'язанi с наданням послуг, якi не змiнюються у залежностi вiд тривалостi служби працiвникiв, з вартостi винагород, зароблених у тому перiодi, в якому наданi цi послуги. Цi поправки будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 липня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi поправки не вплинуть на облiкову полiтику. - - Поправки до МСБО 36 "Знецiнення активiв". Внесенi змiни вiдносно розкриття сум, якi вiдшкодовуються, для не фiнансових активiв. Поправки скасовують вимоги про необхiднiсть розкривати вартiсть, яка вiдшкодовується, за кожною одиницею, яка генерує грошовi потоки, для яких балансова вартiсть гудвiлу або нематерiального активу з невизначеним строком корисного використання, розподiленим на одиницi, якi генерують грошовi кошти, є значною у порiвняннi iз загальної балансовою вартiстю гудвiлу або нематерiального активу з невизначеним строком корисного використання, якщо знецiнення не виникло. Одночасно вводяться вимоги розкривати вартiсть, яка вiдшкодовується, окремого активу або одиницi, яка генерує грошовi кошти, у вiдношеннi до якого був визнаний або вiдновлений збиток вiд знецiнення протягом звiтного перiоду. Цi поправки будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. Вплив змiн буде розглядатись протягом наступного звiтного перiоду, Пiдприємство не має намiру використовувати цей стандарт достроково. - - Поправки до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Поправки у вiдношеннi новацiї похiдних фiнансових iнструментiв та продовження облiку хеджування. Цi поправки будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi поправки не вплинуть на облiкову полiтику. - - Роз`яснення КРМФЗ 21 "Обов`язковi платежi". Надано роз`яснення порядку облiку обов`язкових платежiв (державних зборiв) та визначення дати виникнення зобов`язань за даними платежами (виключення - податок на прибуток, який регулюється МСБО 12, а також штрафи за порушення законодавства). Подiєю, яка призводить до визнання зобов`язання зi сплати платiжа, є дiяльнiсть, внаслiдок якої виникає зобов`язання сплати такого платiжа згiдно до законодавства. Це роз'яснення буде чинним для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi поправки не вплинуть на облiкову полiтику. 7.Операцiї iз зв'язаними сторонами Зв'язанi сторони визначаються у Мiжнародному стандартi бухгалтерського облiку 24. Сторони вважаються зв'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Пiд час визначення зв'язаної сторони увага спрямована на суть цих вiдносин, а не лише на юридичну форму. Залишки Компанiї за розрахунками iз зв'язаними сторонами, з яких всi є суб'єктами господарювання пiд спiльним контролем, на 31 грудня представленi за балансовою вартiстю таким чином: ТОВ "ТВК "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" 31 грудня 2013 31 грудня 2012 31 грудня 2011 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 0 94 1282 ТОВ "ТВК "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" 2013 2012 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Доходи вiд основної дiяльностi 2604 34284 Придбання матерiалiв, компонентiв та обладнання (2682) (35223) ТОВ "ТВК "ДРЕВКО" 31 грудня 2013 31 грудня 2012 31 грудня 2011 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (93) (31) () ТОВ "ТВК "ДРЕВКО" 2013 2012 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Доходи вiд основної дiяльностi 121 9 Придбання матерiалiв, компонентiв та обладнання (1681) (2538) ВАТ "Запорiжсталь" 31 грудня 2013 31 грудня 2012 31 грудня 2011 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 145 83 90 ВАТ "Запорiжсталь" 2013 2012 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Доходи вiд основної дiяльностi 1943 3186 Реалiзацiя, торгова ( дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) та iнша дебiторська заборгованiсть Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31 груднi 2013, 2012 та 2011 року складається з балансiв, якi виникли в наслiдок операцiї з пiдприємствами пiд загальним контролем та iншими зв'язаними сторонами не мiстить вiдсоткових доходiв. Несплаченi баланси станом на 31 грудня 2013,2012 та 2011 року, якi виникли вiд операцiї iз зв'язаними сторонами, являються незабезпеченими та очiкуються бути сплаченими у безготiвковiй формi. Компанiя не створила резерву знецiнення щодо балансiв, якi виникли вiд операцiї iз зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2013 , 2012 та 2011рр. Закупiвля, торгова ( кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть станом на 31 груднi 2013 , 2012 та 2011 року складається з балансiв, якi виникли в наслiдок операцiй iз зв'язаними сторонами щодо закупiвлi сировини, матерiалiв, готової продукцiї та товарiв. Цi баланси не мiстять вiдсоткових доходiв i пiдлягають сплатi протягом звичайної господарської дiяльностi. Компенсацiї провiдному управлiнському персоналу Провiдний управлiнський персонал складається з 12 топ - менеджерiв. У 2013 роцi компенсацiя провiдному управлiнському персоналу, яка включена до адмiнiстративних витрат, дорiвнює 1770 тис. грн. Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу головним чином складається iз заробiтної плати та вiдповiдних нарахувань. 8.Основнi засоби ( рядки 1010-1012 Балансу) Рух основних засобiв представлений таким чином: у тисячах гривень Земельнi дiлянки Капiтальнi витрати на полiпшення земель будiвлi споруди та передавльнi пристрої Машини та облад-нання Транспортнi засоби Прилади та iнвентар Iншi Усього Сальдо на 31 грудня 2011 Вартiсть 1110 419 85909 79767 16524 5672 1028 190429 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (48141) (69237) (14175) (4464) (1026) (137043) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2011 1110 419 37768 10530 2349 1208 2 53386 Надходження 1375 3561 3982 6707 153 74 15852 Вибуття (419) (172) (390) - (18) (3) (1002) Вибуття зносу 169 375 18 2 564 Нарахований знос (1457) (2261) (924) (547) - (5189) Знецiнення - - - - - - Передачi () - Курсовi рiзницi - - - - - - Сальдо на 31 грудня 2012 Вартiсть 1110 1375 89298 83359 23231 5807 1099 205279 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (49429) (71123) (15099) (4918) (1099) (141668) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2012 1110 1375 39869 12236 8132 889 0 63611 Надходження 3268 1802 511 254 10 5845 Вибуття (1782) (468) - (1) () (2251) Вибуття зносу 873 467 1 1341 Нарахований знос (1451) (2696) (1789) (428) (10) (6374) Знецiнення - - - - - - Передачi () - Курсовi рiзницi - - - - - - Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2013 1110 1375 90784 84693 23742 6060 1109 208873 Сальдо на 31 грудня 2013 Вартiсть 1110 1375 90784 84693 23742 6060 1109 208873 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (50007) (73352) (16888) (5345) (1109) (146701) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2013 1110 1375 40777 11341 6854 715 0 62172 Станом на 31 грудня 2013 основних засобiв у заставi не має. Рух довгострокових бiологiчних активiв ( рядки 1020-1022 Балансу) представлений таким чином: у тисячах гривень Усього Сальдо на 31 грудня 2011 Вартiсть 1747 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi 0 Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2011 1747 Надходження 1561 Вибуття (756) Сальдо на 31 грудня 2012 Вартiсть 2552 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi 0 Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2012 2552 Надходження 907 Вибуття (727) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2013 2732 Сальдо на 31 грудня 2013 Вартiсть 2732 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi 0 Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2013 2732 9.Нематерiальнi активи ( рядки 1000-1001 Балансу) Рух нематерiальних активiв, програмного забезпечення , протягом року, що закiнчився 31 грудня 2013 р., представлений таким чином: у тисячах гривень Вартiсть Накопичена амортизацiя Чиста балансова вартiсть Сальдо на 31 грудня 2011 () Нарахована амортизацiя (5) () Сальдо на 31 грудня 2012 21 (5) 16 Надходження - Нарахована амортизацiя (11) () Сальдо на 31 грудня 2013 21 (16) 5 У 2012 та 2013 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 11 тис. грн. були включенi до складу адмiнiстративних витрат. 10.Довгострокова дебiторська заборгованiсть ( рядок 1040 Балансу) у тисячах гривень Усього Сальдо на 31 грудня 2011 606 Надходження 135 Вибуття (192) Сальдо на 31 грудня 2012 549 Надходження 60 Вибуття (265) Сальдо на 31 грудня 2013 344 Дисконтування довгострокової дебiторської заборгованостi, а саме наданих позичок робiтникам не проводилось у зв'язку з вiдсутнiстю економiчного об'рунтування. 11.Запаси ( рядок 1100, 1110 Балансу) у тисячах гривень 31 грудня 2013 31 грудня 2012 31 грудня 2011 Сировина та матерiали 20448 23866 26902 Готова продукцiя 62827 56546 55821 Незавершене виробництво 9776 10504 11372 Товари для перепродажу 368 426 461 Запаснi частини 7437 8493 7904 Поточнi бiологiчнi активи 2613 2488 2991 Усього запасiв 103469 102323 105451 Сума запасiв, яка була списана у 2013 роцi як витрати поточного перiоду складає 68138 тис. грн. Станом на 31 грудня 2013 року, сировини та матерiалiв у заставi не має. Станом на 31 грудня 2013 року. у заставi пiд вiдновлювану кредитну лiнiю в ПАТ "ПРОФIНБАНК" знаходится готова продукцiя на суму 7000тис.грн. за цiнами реалiзацiї.. 12. Аванси виданi ( рядок 1130 Балансу) у тисячах гривень 31 грудня 2013 31 грудня 2012 31 грудня 2011 Аванси за сировину i матерiали та напiвфабрикати 966 107 109 Аванси за послуги 491 990 466 Аванси за газ та електропостачання 63 93 844 Усього аванси виданi 1520 1190 1419 13.Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть ( рядки Балансу 1125, 1135, 1155, 1190) у тисячах гривень 31 грудня 2013 31 грудня 2012 31 грудня 2011 Фiнансовi активи Торгова дебiторська заборгованiсть 10132 15702 22476 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi (288) (642) (573) Усього фiнансових активiв 9844 15060 21903 Не-фiнансовi активи ПДВ вiдшкодування 631 3806 2603 Аванси виданi з податку на прибуток 270 Аванси виданi на податки крiм податку на прибуток 16 Iнша дебiторська заборгованiсть 1871 2262 3251 Усього торгової та iншої дебiторської заборгованостi 12616 21128 27773 Рух резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi торгової та iншої дебiторської заборгованостi протягом року, що закiнчився 31 грудня 2013 р., представлений таким чином: у тисячах гривень 2012 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 1 сiчня 2012 (573) Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi за рiк (642) Суми, списанi протягом року як безнадiйна заборгованiсть 573 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 31 грудня 2012 (642) у тисячах гривень 2013 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 1 сiчня 2013 (642) Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi за рiк (113) Суми, списанi протягом року як безнадiйна заборгованiсть 467 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 31 грудня 2013 (288) Строки виникнення торгової та iншої фiнансової дебiторської заборгованостi представленi таким чином: 31 грудня 2013 31 грудня 2012 у тисячах гривень Торгова дебiторська заборгованiсть Торгова дебiтор-ська заборгованiсть Не прострочена та не знецiнена заборгованiсть - Великi компанiї - - - - - - - Середнi компанiї 4102 - 5323 - - Малi компанiї - - - Усього не прострочена та не знецiнена 4102 5323 Прострочена але не знецiнена - прострочена на 0-30 днiв 794 2654 - - - прострочена на 30-90 1987 5663 - - - прострочена на 90-180 1027 95 - - - прострочена на 180-360 336 - - - прострочена понад один рiк 1598 1325 - - Усього прострочена але не знецiнена 5742 9737 - - Iндивiдуально визначена як знецiнена - прострочена на 0-30 днiв - - - - - - - прострочена на 30-90 - - - - - - - прострочена на 90-180 - - - - - - - прострочена на 180-360 - - - - - - - прострочена понад один рiк 288 642 - Усього iндивiдуально визначена як знецiнена 288 642 - - Мiнус резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi (288) - - (642) - - Усього 9844 15060 Справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостi, яка буде сплачена в межах одного року, приближена до її балансової вартостi на обидвi балансовi дати. Iнша дебiторська заборгованiсть представлена таким чином: у тисячах гривень 31 грудня 2013 31 грудня 2012 31 грудня 2011 Iнша дебiторська заборгованiсть 1871 2262 3251 Розрахунки з робiтниками по виданим ссудам, кредитам 708 862 1023 Розрахунки з пiдзвiтними особами 7 Розрахунки за навчання 33 51 66 Розрахунки по пiльгам та субсидiям 147 111 251 Розрахунки по тимчасовiй непрацездатностi 95 341 247 Розрахунки з арендаторами 15 12 8 Розрахунки по нарахованим штрафам, претензiям 419 Iнша дебiторська заборгованiсть 34 15 63 ПДВ по неотриманим податковим накладним 420 863 1593 14.Грошовi кошти та їх еквiваленти ( рядки 1165-1167 Балансу) у тисячах гривень 31 грудня 2013 31 грудня 2012 31 грудня 2011 Грошовi кошти у касi 37 55 62 Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання UAH 812 1847 2442 Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання USD 55 1654 1 Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання RUB 305 Усього грошовi кошти та їх еквiваленти 1209 3556 2505 15.Статутний капiтал Станом на 31 грудня 2013 року загальна кiлькiсть звичайних акцiй складає 49932453 з номiнальною вартiстю 0,01 гривень за одну акцiю. Усi випущенi звичайнi акцiї повнiстю сплаченi. Кожна звичайна акцiя надає право одного голосу. Кiлькiсть акцiй у тисячах гривень Статутний капiтал Емiсiйний дохiд Усього Сальдо 31 грудня 2011 49932453 499 499 Випуск нових акцiй - - - - Сальдо на 31 грудня 2012 49932453 499 499 Випуск нових акцiй - - - - Сальдо на 31 грудня 2013 49932453 499 499 16.Iншi забезпечення ( рядок 1520 Балансу) До iнших грн.забезпечень вiднесенi витрати на рекультивацiю земель на кiнець перiоду 1375 тис. грн.., на початок 1375 тис. грн.. 17.Векселi виданi Векселiв виданих Компанiя не має. 18.Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов'язання Актуарнi розрахунки не виконувались. Компанiя має зобов'язання надати компенсацiю до Пенсiйного фонду України щодо пенсiй за вiком на пiльгових умовах, виплачених певним категорiям працюючих у Компанiї та колишнiм працiвникам Компанiї. Iснують також одноразовi виплати працiвникам при виходi на пенсiю, а також iншi програми виплат по закiнченню трудової дiяльностi та iншi виплати працiвникам. 19.Аванси отриманi ( рядок 1635 балансу) у тисячах гривень 31 грудня 2013 31 грудня 2012 31 грудня 2011 Аванси за готову продукцiю 278 221 469 Аванси за послуги 52 74 9 Усього аванси отриманi 330 295 478 20.Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть ( рядки 1615,1625,1630,1660,1690 Балансу) у тисячах гривень 31 грудня 2013 31 грудня 2012 Торгова кредиторська заборгованiсть 2569 3141 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 1533 2191 Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти 362 606 Усього фiнансовi зобов'язання у складi торгової та iншої кредиторської заборгованостi 4464 5938 Резерв по невикористаних вiдпустках 848 1603 Усього торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 5312 7541 Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти представленi таким чином: Кредиторська заборгованiсть за вiдсотки 1 2 Розрахунки з алiментiв 48 68 Розрахунки за стипендiї 3 6 Розрахунки за комунальнi послуги з робiтниками 81 103 Розрахунки з орендаторами 55 63 Розрахунки з пiдзвiтними особами 2 6 Розрахунки з лiкарняних 171 357 Iншi кредитори 1 1 Строки виникнення торгової та iншої фiнансової кредиторської заборгованостi представленi таким чином: 31 грудня 2013 у тисячах гривень Торгова кредиторська а боргова-нiсть Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти Аналiз майбутнiх грошових потокiв: до 3 мiсяцiв 2518 1533 362 вiд 3 до 6 мiсяцiв 13 - - - - вiд 6 до 12 мiсяцiв 38 - - - - Усього 2569 1533 362 31 грудня 2012 у тисячах гривень Торгова кредиторська а боргова-нiсть Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти Аналiз майбутнiх грошових потокiв: до 3 мiсяцiв 1987 2191 606 - вiд 3 до 6 мiсяцiв 717 - - - - вiд 6 до 12 мiсяцiв 437 - - - - Усього 3141 2191 606 - 31 грудня 2011 у тисячах гривень Торгова кредиторська а боргова-нiсть Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти Аналiз майбутнiх грошових потокiв: до 3 мiсяцiв 3743 2240 503 - вiд 3 до 6 мiсяцiв 50 - - - - вiд 6 до 12 мiсяцiв - - - - - Усього 3854 2240 503 - 21.Податки до сплати, крiм податку на прибуток у тисячах гривень 31 грудня 2013 31 грудня 2012 31 грудня 2011 Податок з доходiв фiзичних осiб 137 208 243 Плата за землю 187 187 153 Плата за користування надрами 1292 1249 1065 Збiр за спецiальне використання води 11 12 11 Податок на нерухомiсть 2 Збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмилярства 1 2 Екологiчний податок 18 13 9 Усього податки до сплати, крiм податку на прибуток 1647 1670 1483 22 Доходи вiд основної дiяльностi ( рядок 2000 Ф. № 2) Аналiз доходiв вiд основної дiяльностi згiдно категорiй представленi таким чином: у тисячах гривень 2012 2013 Реалiзацiя готової продукцiї 279216 113874 Реалiзацiя услуг 8170 62360 Усього 287386 176234 Аналiз доходiв вiд основної дiяльностi по регiонам представленi таким чином: у тисячах гривень 2012 2013 Реалiзацiя в Українi 174574 123832 Реалiзацiя у iнших країнах 112812 52402 Усього 287386 176234 23.Собiвартiсть реалiзованої продукцiї ( рядок 2050 Ф.№ 2) у тисячах гривень 2012 2013 Матерiали та компоненти 97011 48032 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 53736 43436 Витрати з придбання послуг 7907 Знос та амортизацiя 4644 4501 Податок землю 2877 Iншi витрати 40050 18357 Усього 195441 125110 24.Витрати на реалiзацiю i доставку ( рядок 2150 ф.№2) у тисячах гривень 2012 2013 Транспортування 8867 19605 Витрати з придбання послуг 36686 7339 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 404 326 Матерiали 677 215 Iншi витрати 4010 304 Усього 50644 27789 25. Адмiнiстративнi витрати у тисячах гривень 2012 2013 Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 17 13 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 16818 13722 Витрати з придбання послуг 2449 2449 Податки i обов'язковi платежi 4791 2352 Знос та амортизацiя 550 489 Витрати на зв'язок 372 296 Депозитарнi послуги 190 354 Iншi витрати 7794 8932 Усього 32981 28607 26.Iншi операцiйнi доходи та витрати ( Рядки 2120, 2180 ф.№ 2) у тисячах гривень 2012 2013 Доход вiд реалiзацiї запасiв 3209 2437 Доход вiд списання кредиторської заборгованостi 14 38 Доход вiд оренди 146 144 доход вiд операцiйної курсової рiзницi 1512 1172 доход вiд вiдновлення ранiше списаних активiв 210 534 доход вiд реалiзацiї путiвок 22 4 Iншi доходи 39 27 Усього iншi операцiйнi доходи 5152 4356 Визнанi штрафи, пенi (145) (73) собiвартiсть реалiзованої тари (2890) (1762) собiвартiсть реалiзованих покупних матерiалiв (792) (471) собiвартiсть орендних операцiй (46) (43) збитки вiд операцiйної курсової рiзницi (138) (101) витрати на соцiальнi заходи (6306) (3690) - нестачi та втрати (35) (74) списана дебiторська заборгованiсть (7) (104) резерв сумнiвної заборгованостi (-374) (113) Усього iншi операцiйнi витрати (9985) (6431) Усього доходи/ (витрати) (4833) (2075) До iнших доходiв у сумi 228 тис. грн.. вiднесенi Стр.2240 Iншi доходи 228 В т.ч. Оприбутковано тмц вiд лiквiдацiї калорiферу ц.2 10,1 Оприбутковано тмц вiд лiквiдацiї свиновiдкормочного пункту 215,4 Оприбутковано тмц вiд лiквiдацiї бульдозера к-р "Северний" 2,5 До iнших расходiв у сумi 1261 тис. грн.. вiднесенi Стр.2270 Iншi витрати 1261 В т.ч. Благодiйна допомога 301,2 Матерiальна допомога 48,3 Залишкова вартiсть лiквiдованих основних засобiв (свиновiдкормочний пункт) 911,2 27.Фiнансовi доходи та витрати ( рядок 2220, 2250 Ф.№ 2) у тисячах гривень 2012 2013 Вiдсотки на залишки рахункiв в банках 52 Вiдсотки по депозиту 66 Усього фiнансовi доходи 118 Вiдсотковi витрати з кредитiв та позик (38) (37) Усього фiнансовi витрати (38) (37) Усього фiнансовi доходи/ (витрати) (38) (81) 28.Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином: у тисячах гривень 2012 2013 Витрати з поточного податку 1107 (47) Вiдстрочений податок (2250) (1479) Усього витрат/(вiдшкодування) з податку на прибуток (1143) (1526) Поточна ставка податку на прибуток починаючи с 1 сiчня 2014 року становить 18% згiдно Податкового кодексу. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiненi за тiєю ставкою податку на прибуток, яка буде дiяти у перiод реалiзацiї цих активiв або погашення зобов'язань згiдно з Податковим кодексом. Вiдмiнностi мiж МСФЗ i податковим законодавством України призводять до виникнення тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань в цiлях складання фiнансової звiтностi i їх базою для розрахунку податку на прибуток. Нижче детально представленi податковi наслiдки руху цих тимчасових рiзниць: у тисячах гривень 1 сiчня 2013 Вiдновлення/ (списання) за рахунок прибуткiв та збиткiв 31 грудня 2013 Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають вирахуванню Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 122 -70 52 Резерв вiдпусток 196 -44 152 Забеспечення на рекультивацiю земель 248 248 Основнi засоби 1684 -1365 319 Вiдстроченi податковi активи 2250 -1479 771 Залiк з вiдстроченими податковими зобов'язаннями Признанi вiдстроченi податковi активи 2250 (1479)- 771 Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню Вiдстроченi податковi зобов'язання Залiк з вiдстроченими податковими активами 2250 771 Признанi вiдстроченi податковi активи 2250 771 29.Умовнi i договiрнi зобов'язання, операцiйний ризик Податкове законодавство. Українське податкове i митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом Компанiї цього законодавства стосовно її операцiй i дiяльностi може бути оскаржена вiдповiдними державними органами. Податковi органи можуть дотримуватися жорсткiшої позицiї i застосовувати складнiшi пiдходи при iнтерпретацiї законодавства i оцiнцi нарахувань. У поєднаннi з можливими заходами по пiдвищенню сум податкових надходжень в цiлях поповнення державного бюджету, вказанi вище обставини можуть значно збiльшити рiвень i частоту перевiрок податкових iнспекцiй. Зокрема, iснує вiрогiднiсть, що операцiї i дiяльнiсть, якi у минулому не оскаржувалися, будуть оскарженi. Як наслiдок, можуть бути нарахованi значнi додатковi податки, пенi i штрафи. Податковi перевiрки можуть охоплювати три календарнi роки дiяльностi, що безпосередньо передували року перевiрки. При певних обставинах перевiрка може поширюватися на попереднi перiоди. За результатами перевiрки податкова iнспекцiя виявила додатковi зобов'язання Компанiї в сумi 1 561,7 тис.гривен (з них 624,5 тис.грн штрафiв i пенi) за порушення податкового законодавства. Результати перевiрки наданi у таблицi. Вид податку Основний платiж, грн. Сума штрафних санкцiй, грн. Всього до платежу, грн Податок на прибуток, всього у т.ч. 916 603,80 458 301,90 1 374 905,70 Включено до доходiв суму кредиторської заборгованостi з минулим термiном позовної давностi (ПП "Макрос" -9000 грн.) 1 890,00 945,00 2 835,00 Знято з витрат суму запасних частин, списаних у виробництво на технiчне обслуговування. На думку перевiряючих цi запаснi частини використанi на ремонт. (4 355 780 грн.) 914 713,80 457 356,90 1 372 070,70 Податок з доходiв фiзичних осiб 14 827,00 14 827,00 Штрафнi санкцiї у сферi ЗЕД 139 883,13 139 883,13 Плата за надра 15 320,68 3 830,17 19 150,85 Штрафнi санкцiї за роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями за цiнами нижче встановлених мiнiмальних роздрiбних цiн на алкогольнi напої 5 000,00 5 000,00 Плата за землю 5 268,77 2 634,39 7 903,16 Всього по акту 937 193,25 624 476,59 1 561 669,84 Менеджмент Компанiї подав позови в судовi iнстанцiї з метою оскаржити рiшення податкової iнспекцiї. Оцiнюючи ймовiрнiсть вирiшення судових суперечок з податковою iнспекцiєю менеджмент компанiї вважає, що усi судовi спори будуть вирiшенi на користь Компанiї, тому у фiнансовiй звiтностi за станом на 31 грудня 2013 не було створено умовних зобов'язань. Судовi справи. До Компанiї перiодично, в ходi поточної дiяльностi, можуть поступати позовнi вимоги. Виходячи з власної оцiнки, а також консультацiй внутрiшнiх професiйних юристiв, керiвництво вважає, що вони не приведуть до яких-небудь iстотних збиткiв. Питання охорони довкiлля. Сьогоднi в Українi посилюється природоохоронне законодавство i триває перегляд позицiї державних органiв вiдносно забезпечення його дотримання. Компанiя проводить перiодичну оцiнку своїх зобов'язань, пов'язаних з охороною довкiлля. У разi виявлення зобов'язань вони негайно вiдображаються у звiтностi. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути в результатi змiни iснуючого законодавства i нормативних актiв, а також в результатi судової практики, не можуть бути оцiненi з достатньою мiрою надiйностi, хоча i можуть виявитися значними. Керiвництво Компанiї вважає, що в умовах iснуючої системи контролю за дотриманням чинного природоохоронного законодавства немає значних зобов'язань, що виникають у зв'язку з нанесенням збитку довкiллю. 30.Управлiння фiнансовими ризиками Функцiя управлiння ризиками Компанiї здiйснюється вiдносно фiнансових ризикiв, операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (валютний ризик та ризик змiни процентної ставки i iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Головним завданням функцiї управлiння фiнансовими ризиками є мiнiмiзувати потенцiйний негативний ефект на фiнансовий результат Компанiї для тих ризикiв, якими можна керувати i якi являються непрофiльними для вогнетривкої галузi. Управлiння операцiйним i юридичним ризиками повинно забезпечувати надiйне функцiонування внутрiшньої полiтики i процедур Компанiї в цiлях мiнiмiзацiї цих ризикiв. Кредитний ризик. Компанiя схильна до кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона не виконає свої обов'язки згiдно контрактних умов оплати. Схильнiсть кредитному ризику виникає в результатi продажу Компанiєю продукцiї на умовах вiдстрочення платежу i здiйснення iнших угод з контрагентами, в результатi яких виникають фiнансовi активи. Максимальний кредитний ризик, що виникає у Компанiї по класах активiв, вiдображений у балансовiй вартостi фiнансових активiв у звiтi про фiнансовий стан дорiвнює 11053 тис. грн.. (2012: 18616 тис. грн..) та включає: торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти. Компанiя проводить аналiз по термiнах погашення дебiторської заборгованостi вiд основної дiяльностi i вiдстежує простроченi залишки дебiторської заборгованостi. Таким чином, керiвництво вважає за доцiльне надавати iнформацiю по термiнах затримки платежiв i iншу iнформацiю по кредитному ризику, яка розкрита в Примiтцi 14. Ринковий ризик. Компанiя схильна до дiї ринкових ризикiв. Ринковi ризики пов'язанi з вiдкритими позицiями по а) iноземним валютам, б) процентним активам i зобов'язанням i в) пайовим iнструментам, якi схильнi до ризику загальних i специфiчних змiн на ринку. Компанiя не встановлює лiмiтiв вiдносно сум прийнятного ризику. Проте застосування цього пiдходу не може запобiгти збиткам понад цi лiмiти у разi iстотних змiн на ринку. Валютний ризик. У Компанiя виникає валютний ризик у зв'язку iз закупiвлями, деномiнованими в iноземних валютах, а також завдяки експортним операцiям. Валюти, у зв'язку з якими виникає валютний ризик, є, головним чином росiйський рубль, долар США . Компанiя не хеджує свiй валютний ризик. Компанiя не проводить аналiз чутливостi прибуткiв i збиткiв, а також капiталу до можливих змiн обмiнних курсiв валют, якi використовуються Компанiєю на звiтну дату, по вiдношенню до функцiональної валюти Компанiї. Ризик змiни процентної ставки. Компанiя не має суттєвих вiдсоткових активiв, прибуткiв та операцiйних грошових потокiв якi залежать вiд змiни ринкової процентної ставки. Позики компанiї мають фiксовану процентну ставку. Тому Компанiя схильна до ризику, пов'язаного з впливом коливань ринкових процентних ставок на її фiнансове положення i грошовi потоки у зв'язку зi змiною справедливої вартостi кредитiв на ринку (ринкової ставки по кредитах). У Компанiї немає офiцiйних полiтик i процедур для управлiння ризиками змiни процентних ставок, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик є несуттєвим для дiяльностi Компанiї. Проте у момент залучення позикових коштiв менеджмент Компанiї, використовуючи своє професiйне судження, визначає наскiльки фiксована або плаваюча процентна ставка найбiльш задовольняє iнтересам Компанiї упродовж заданого перiоду. Iнший цiновий ризик. Компанiя схильна до обмеженого ризику змiни цiни акцiй. Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що компанiя матиме труднощi при виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя схильна до ризику у зв'язку з щоденною необхiднiстю використання наявних грошових коштiв. Ризиком лiквiдностi керує менеджмент Компанiї. Керiвництво щомiсячно контролює прогнози руху грошових коштiв Компанiї. Компанiя намагається пiдтримувати стiйку базу фiнансування, що складається з позикових коштiв, кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi. Фiнансовий менеджер контролює щоденну позицiю по лiквiдностi Компанiї. Приведена нижче таблиця показує розподiл зобов'язань станом на 31 грудня 2013 р. по договiрних строках, що залишилися до погашення. Суми, розкритi в таблицi термiнiв погашення, представляють контрактнi недисконтованi грошовi потоки. У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення станом на 31 грудня 2013 р.: у тисячах гривень до 6 мiсяцiв 6 -12 мiсяцiв 1 - 2 рокiв 2 - 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього Балансова вартiсть Зобов'язання Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 2531 38 2569 Усього майбутнi виплати, включаючи майбутнi виплати основної суми i вiдсоткiв 2531 38 2569 31.Управлiння капiталом Завданням Компанiї в областi управлiння капiталом є забезпечення здатностi Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть, забезпечуючи акцiонерам прийнятний рiвень доходностi, дотримуючись iнтересiв iнших партнерiв i пiдтримуючи оптимальну структуру капiталу, що дозволяє мiнiмiзувати витрати на капiтал. Для пiдтримки i регулювання структури капiталу Компанiя може випускати новi акцiї або продавати активи з метою зменшення заборгованостi. Як i iншi компанiї галузi, Компанiя здiйснює контроль за капiталом виходячи iз спiввiдношення власних i позикових коштiв. Цей показник розраховується шляхом дiлення усiєї суми зобов'язань на усю суму капiталу пiд управлiнням Компанiї. Компанiя вважає, що загальна сума капiталу пiд управлiнням складає суму капiталу, вiдображеного у звiтi про фiнансове положення. 31 грудня 2013 Усього позикового капiталу 7289 Усього капiталу 176174 Коефiцiєнт спiввiдношення позикового капiталу до власного 4,1% Компанiя ще не визначилась вiдносно оптимального значення коефiцiєнту спiввiдношення позикового капiталу до власного. 32.Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Справедлива вартiсть є сумою, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент в ходi поточної операцiї мiж зацiкавленими сторонами, за винятком випадкiв вимушеного продажу або лiквiдацiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є котирувана на активному ринку цiна фiнансового iнструменту. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю виходячи з наявної ринкової iнформацiї (якщо вона iснувала) i належних методiв оцiнки. Проте для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї в цiлях визначення справедливої вартостi необхiдно застосовувати професiйнi судження. Економiка України продовжує проявляти деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються, а економiчнi умови продовжують обмежувати об'єми активностi на фiнансових ринках. Ринковi котирування можуть бути застарiлими або вiдображати вартiсть продажу за низькими цiнами i тому не вiдображати справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. При визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво використовує усю наявну ринкову iнформацiю. Фiнансовi iнструменти, якi враховуються за справедливою вартiстю. Торговi i наявнi для продажу iнвестицiї вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю. Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю виходячи з наявної ринкової iнформацiї i належних методiв оцiнки, за винятком iнвестицiй у наявностi для продажу, для яких немає незалежних ринкових котирувань. Фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть iнструментiв з плаваючою процентною ставкою звичайно дорiвнює їх балансовiй вартостi. Оцiнна справедливої вартостi iнструментiв з фiксованою процентною ставкою 'рунтується на методi дисконтованих потокiв грошових коштiв iз застосуванням дiючих процентних ставок на ринку запозичень для нових iнструментiв, що припускають аналогiчний кредитний ризик i аналогiчний термiн погашення. Використовувана ставка дисконтування залежить вiд кредитного ризику контрагента. Зобов'язання, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть єврооблiгацiй 'рунтується на ринкових котируваннях. Справедлива вартiсть iнших зобов'язань визначається з використанням методiв оцiнки. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою i встановленим термiном погашення 'рунтується на очiкуваних дисконтованих грошових потоках iз застосуванням процентних ставок для нових iнструментiв з аналогiчним кредитним ризиком i аналогiчним строком до погашення. Справедлива вартiсть зобов'язань, що погашаються на вимогу або що погашаються при завчасному повiдомленнi розраховується як сума до виплати на вимогу, дисконтована, починаючи з першої дати потенцiйного пред'явлення вимоги про погашення зобов'язання. Використовуванi ставки дисконтування залежать вiд термiну погашення. Балансова вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, визначена з використанням методiв оцiнки представлений таким чином: у тисячах гривень 31 Грудня 2013 31 Грудня 2012 Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Балансова вартiсть ФIНАНСОВI АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 14) - Грошовi кошти на банкiвських рахунках 1209 1209 3556 3556 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 13) - Торгова дебiторська заборгованiсть 10132 9844 15702 15060 УСЬОГО ФIНАНСОВI АКТИВИ 11341 11053 19258 18616 ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 20) 4464 4464 5938 5938 УСЬОГО ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 4464 4464 5938 5938 33.Представлення фiнансових iнструментiв по категорiях оцiнки У таблицi нижче представлено звiряння класiв фiнансових активiв з вищезгаданими категорiями оцiнки на 31 грудня 2013: у тисячах гривень Займи та дебiторська за боргованiсть Активи у наявностi для продажу Усього АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 14) - Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання 1209 1209 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 13) - Торгова дебiторська заборгованiсть 9844 9844 Фiнансовi iнструменти Необоротнi активи, утриманi для продажу УСЬОГО ФIНАНСОВИ АКТИВИ 11053 11053 НЕ ФIНАНСОВI АКТИВИ 107761 107761 УСЬОГО АКТИВИ 118814 118814 У таблицi нижче представлено звiряння класiв фiнансових активiв з вищезгаданими категорiями оцiнки на 31 грудня 2012: у тисячах гривень Займи та дебiторська за боргованiсть Активи у наявностi для продажу Усього АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка14) - Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання 3556 3556 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 13) - Торгова дебiторська заборгованiсть 15060 15060 - Iнша фiнансова заборгованiсть 1400 1400 Фiнансовi iнструменти) - Необоротнi активи, утриманi для продажу УСЬОГО ФIНАНСОВИ АКТИВИ 20016 20016 НЕ ФIНАНСОВI АКТИВИ 108181 108181 УСЬОГО АКТИВИ 128197 128197 Фiнансовi зобов'язання Компанiї за станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв облiковуються за амортизованою вартiстю. 34.Подiї пiсля звiтної дати Не було подiй, якi потребують розкриття в фiнансовiй звiтностi.

д/н

д/н

д/н