АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 58454 62705 0 0 58454 62705
будівлі та споруди 38372 39790 0 0 38372 39790
машини та обладнання 10146 12493 0 0 10146 12493
транспортні засоби 6834 6799 0 0 6834 6799
інші 3102 3623 0 0 3102 3623
2. Невиробничого призначення: 1506 1319 0 0 1319 1506
будівлі та споруди 1327 1248 0 0 1327 1248
машини та обладнання 79 30 0 0 79 30
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 100 41 0 0 100 41
Усього 59960 64024 0 0 59960 64024
Опис Облiк основних засобiв за звiтний перiод здiйснювався у вiдповiдностi до чинного законодавства та МСБО 16 "Основнi засоби". Одиницею облiку вважається окремий об'єкт основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв. Основнi засоби оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу. Вартiсть придбання включає витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, створених за рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв, заробiтну плату основних працiвникiв та iншi витрати, що безпосередньо вiдносяться до приведення активу у робочий стан для його цiльового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на вiдновлення земель, на яких цi активи були розмiщенi. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв не розраховується та з метою амортизацiї приймається її нульове значення. У статтi "Основнi засоби" Балансу крiм саме основних засобiв вiдображається вартiсть iнших необоротних матерiальних активiв i незавершених капiтальних iнвестицiй. (Рахунки 10 "Основнi засоби", 11 "Iншi необоротнi матерiальнi активи" та 15 "Капiтальнi iнвестицiї"). При передачi малоцiнних та швидкозношуючих предметiв в експлуатацiю, облiк яких ведеться на рахунку 112, нараховувався знос в розмiрi 100 % вiд їх вартостi та вiдображається на рахунку 132 "Знос iнших необоротнiх матерiальних активiв". Залишкова вартiсть основних засобiв публiчного акцiонерного товариства станом на 31.12.2014р. дорiвнює 64024грн. (первiсна вартiсть - 216925грн., знос - 152901н.) Рух основних засобiв за 2014 рiк. --------------------------------------------------------------------- : : Первiсна : Придбано, : Вибуло, : Первiсна : : : вартiсть на : тис.грн. : тис.грн.: вартiсть на : : :31.12.2013р.,: (первiсна : (первiсна :31.12.2014р.,: : : тис.грн. : вартiсть) : вартiсть) : тис.грн. : :-------------------------------------------------------------------: :Будiвлi та : : : : : :споруди : 89 707 : 2 966 : 156 : 92518 : :-------------------------------------------------------------------: :Машини та : : : : : :обладнання : 83 577 : 5 159 : 243 : 88 493 : :-------------------------------------------------------------------: :Транспортнi : : : : : :засоби : 23 722 : 1 759 : 26 : 25 455 : :-------------------------------------------------------------------: :Iншi основнi : : : : : :засоби : 9 655 : 859 : 54 : 10 459 : :-------------------------------------------------------------------: : В С Ь О Г О : 206 661 : 10 743 : 479 : 216 925 : --------------------------------------------------------------------- На пiдприємствi амортизацiя основних засобiв нараховується на протязi термiну їх використання. Норми та методи нарахування амортизацiї основних засобiв проводяться прямолiнейним методом нарахування амортизацiї згiдно Податкового кодекса України. За звiтний перiод амортизацiя склала 6 572 тис.грн. За звiтний перiод на пiдприємствi вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю на 479 тис.грн.: - будинкiв, споруд та передавальних пристроїв - 156 тис.грн.; - машин та обладнання - 243 тис.грн. - iнструментiв, приладiв та iнвентаря - 46 тис.грн.; - транспортнi засоби - 26 тис.грн.; - МНМА - 8 тис.грн. За звiтнiй перiод на пiдприємство надiйшло основних засобiв первiсною вартiстю 10 743тис.грн., в тому числi: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 2 966 тис.грн; - машини та обладнання - 5 159 тис.грн.; - транспортнi засоби - 1 759 тис.грн.; - iнструменти, прилади та iнвентар - 800 тис.грн.; - комп'ютерна технiка - 36 тис. грн..; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 23 тис.грн. За звiтнiй перiод пiдприємство придбало за грошовi кошти необоротних активiв на суму 11 974 тис.грн., витрачено грошових коштiв на капiтальнi ремонти основних засобiв 5742,7 тис.грн. На пiдприємствi немає безкоштовно отриманих основних засобiв, також немає основних засобiв, вiдносно яких iснує обмеження володiння, користування та розпорядження. На пiдприємствi немає основних засобiв, що переданi в заставу. На пiдприємствi є основнi засоби, якi тимчасово не використовуються, залишкова вартiсть яких становить 2613,2тис.грн. На пiдприємствi є основнi засоби, що повнiстю амортизованi, але продовжують експлуатуватися. Первiсна вартiсть таких основних засобiв складає 25 761 тис.грн. На пiдприємствi немає основних засобiв, якi вилученi з використання та експлуатацiї для продажу. На пiдприємствi немає основних засобiв, що отриманi за рахунок цiльового фiнансування. На пiдприємствi є основнi засоби, шо переданi в оперативну аренду первiсною вартiстю 497 тис.грн., в тому числi: - будинки та споруди - 345 тис.грн.; - машини та обладнання - 67,0 тис.грн.; - транспортнi засоби - 73 тис.грн.; - багаторiчнi насадження - 4 тис.грн.; - iнструменти, прилади та iнвентар - 8 тис. грн.; - МНМА - 0 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2014р. за групами становить: ----------------------------------------------------------- : Найменування основних засобiв :Власнi основнi засоби, : : : тис.грн. : : :------------------------: : : на початок : на кiнець : : : перiоду : перiоду : :---------------------------------------------------------: :1.Виробничого призначення : 58454 : 62705 : : Будинки та споруди : 38372 : 39790 : :---------------------------------------------------------: : Машини та обладнання : 10146 : 12493 : :---------------------------------------------------------: :Транспортнi засоби : 6834 : 6799 : :---------------------------------------------------------: :Iншi основнi засоби : 3102 : 3623 : :---------------------------------------------------------: :2. Невиробничого призначення : 1506 : 1319 : : Будинки та споруди : 1327 : 1248 : :---------------------------------------------------------: :Машини та обладнання : 79 : 30 : :---------------------------------------------------------: :Транспортнi засоби : - : - : :---------------------------------------------------------: :Iншi основнi засоби : 100 : 41 : :---------------------------------------------------------: :В С Ь О Г О : 59960 : 64024 : ----------------------------------------------------------- Ступiнь зносу основних засобiв на 31.12.2014р. склала: - виробничого призначення: - будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 54,5%; - машин та обладнання - 85,8%; - транспортнi засоби - 73,1%; - iнструменти, прилади та iнвентар - 90,8%; - iншi основнi засоби - 93,6%. - невиробничого призначення: - будiвлi та споруди - 75,5%; - машини та обладнання - 86,7%; - транспортнi засоби - 100%; - iншi основнi засоби - 93,2%. Ступiнь використання основних засобiв на 31.12.2014 року склала: - виробничого призначення: - будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 45,5%; - машин та обладнання - 14,2%; - транспортнi засоби - 26,9%; - невиробничого призначення: - будiвлi та споруди - 24,5%; - машини та обладнання - 13,2%; - транспортнi засоби - 0,01%. Взагалi основнi засоби зношенi на пiдприємствi на 70,5%. В цiлому виробничi потужностi пiдприємства на протязi звiтного року були завантаженi на 29,5%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 181211 176174
Статутний капітал (тис.грн.) 499 499
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 499 499
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(181211.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(499.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.