ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фірма у формі ТОВ «Крат-Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23413650
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04050, Україна, м.Київ, вул. Мельникова,будинок 12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №0718, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** № 63, П, 000063, 19.03.2013, 04.11.2015
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАТ-АУДИТ" 04050 м. КИЇВ, Шевченківський р-н, вул. Мельникова,будинок 12, поточний рахунок N 26004054614904 в Полт. ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО331401, код ЄДРПОУ 23413650 , електронна адреса: krat-audit@dc.ukrtel.net АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" станом на 31 грудня 2014 року м. Київ 2015 рік 1. Адресат Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для власників цінних паперів та керівництва публічного акціонерного товариства "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ", фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом. 2. Вступний параграф: 2.1 Основні відомості про емітента: Повне найменування Публічне акціонерне товариство "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (далі - Емітент) Код за ЕДРПОУ 00191773 Місцезнаходження: 84551, Донецька область, м Артемівськ, м. Часів ЯР, вул. Комсомольська, буд. 1 Дата державної реєстрації 16.03.1994р. 2.2 Опис аудиторської перевірки та описання важливих аспектів облікової політики Аудитор здійснив вибіркову перевірку фінансової звітності публічного акціонерного товариства "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ", яка складає комплект фінансової звітності та включає: - Баланс( Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014р. (Форма №1), - Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід) за 2014р. (Форма №2), - Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом) за 2014р. (Форма №3), - Звіт про власний капітал за 2014р. (Форма №4), -Примітки до річної фінансової звітності за 2014р., стислий виклад основних принципів облікової політики та інших приміток і іншої пояснювальної інформації. Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". При складанні висновку (звіту) Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів , затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 січня 2015р. №31. Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є висловлення думки стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. 3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансовій звітності протягом звітного періоду. 4. Відповідальність аудитора Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Аудитор здійснив аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, Аудитор не виключає, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для висловлення модифікованої аудиторської думки. 5. Аудиторська думка щодо повного комплекту фінансової звітності Складання аудиторського висновку (звіту) щодо повного комплекту фінансової звітності регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора". У зв'язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки даний аудиторський висновок складено відповідно до МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора". 5.1. Підстави для висловлення модифікованої думки Емітент прийняв МСФЗ в якості основи для підготовки своєї фінансової звітності і підготував повну річну фінансову звітність у відповідності до МСФЗ. Аудитор не приймав участі у спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення. У Емітента цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно вимог МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявні. Управлінський персонал відображає в обліку та звітності активи, що не відповідають критеріям визнання, тобто такі, які не можуть бути використані або продані. Емітент не провів тести на знецінення своїх генеруючих одиниць. Активи Емітента знаходяться поряд з тимчасово окупованою територією України. Відповідно до МСБО 36 "Зменшення корисності активів" при появленні ознак, що свідчать про зменшення корисності активу, необхідно оцінити негативний вплив змін у економічному і правовому середовищі та визначити суму втрат від зменшення корисності щодо зазначених об'єктів. На балансі рахуються основні засоби залишковою вартістю 2613 тис. грн., які не відповідають критеріям визнання та підлягають списанню. Емітент відобразив зобов'язання за пенсійними планами у сумі 8563 тис. грн. у складі змін капіталу звітного періоду замість коригувань нерозподіленого прибутку на початок періоду. Управлінський персонал не визнав запаси за меншою з двох вартостей: за собівартістю або за чистою вартістю реалізації, а визнав їх лише за собівартістю, що є відхиленням від Міжнародних стандартів фінансової звітності. Облікові записи Емітента свідчать про те, що якби управлінський персонал визнав запаси за меншою з двох вартостей- за собівартістю або за чистою вартістю реалізації, потрібно було б провести уцінку запасів на 5395,4 тис. грн.. до їх чистої вартості реалізації. Відповідно витрати збільшилися б на 5395,4 тис. грн., а податок на прибуток, чистий дохід та власний капітал акціонерів зменшився б відповідно на 971 тис. грн., 4424,4 тис. грн. Управлінський персонал некоректно відображає наднормативні постійні загальновиробничі витрати у складі "Адміністративних витрат", чим перекручує звітність. При складанні фінансової звітності Емітент не застосував вимоги МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції". У зв'язку з цим ми не мали змоги визначити, якими могли бути визнані необхідні коригування по відношенню до основних засобів, інвестиційної нерухомості, запасів, доходів та витрат, прибутків або збитків від чистої монетарної позиції, які складають звіти про фінансові результати, про сукупний дохід, про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2014р 5.2. Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний) Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора". Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, які вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності. На думку аудитора, за винятком впливу питання, яке є суттєвим, але не всеохоплюючим та про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення модифікованої думки" фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" станом на 31.12.2014р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до МСФЗ. В ході перевірки Аудитор оцінював прийнятність використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності відповідно МСА 570 "Безперервність". Негативні явища, які відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату безумовно можуть вплинути на діяльність Емітента та його прибутковість у майбутньому. 6.Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ФОРМІ ТОВАРИСТА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАТ-АУДИТ" Номер та дата видачі Свідоцтва про реєстрацію та про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: А00 №304412 від 25.04.1995р. видано виконавчим комітетом Донецької міської Ради, свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності України №0718 видане рішенням Аудиторської палати України 26.01.2001р., дійсне до 04.11.2015р. Місцезнаходження: 04050,м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Мельникова, будинок 12 Телефон (факс): 050-368-16-79 Дата і номер договору на проведення аудиту: № 51 від 30 вересня 2014 року Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: Дата початку перевірки: 01.11.2014 р., дата закінчення перевірки 01.04.2015 р. Виконавець Сертифікат аудитора серії А № 002017 рішення Аудиторської палати України № 27 від 02.03.1995 року Продовження строку дії до 02.03.2019р. - рішення Аудиторської палати України № 2832 від 30.12.2014 р. ______________ Кратт О.М. 01.04.2015 р.
д/н
д/н
д/н