АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2014
Кворум зборів** 94.32
Опис Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат", якi вiдбулися 25 квiтня 2014 року: 1. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 2. Звiт Ревiзiйної комiсiї та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 3. Звiт Наглядової ради та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк та покриття збиткiв Товариства за 2013 рiк. 5. Затвердження плану розподiлу чистого прибутку на 2014 рiк. 6. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. 7. Про внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю шляхом викладення Положення в новiй редакцiї. 8. Припинення повноважень Наглядової ради та вибори нового складу Наглядової ради. 9. Затвердження кошторису Наглядової Ради, умов контрактiв з членами Наглядової ради та умов оплати працi членiв Наглядової Ради; призначення особи, уповноваженої на пiдписання контрактiв з членами Наглядової ради вiд iменi Товариства. 10. Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї та вибори нового складу Ревiзiйної комiсiї. 11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi господарської дiяльностi в перiод до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Результати розгляду питань порядку денного: Усi питання порядку денного розглянутi i прийнятi наступнi рiшення. 1. Затвердити звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. Роботу Правлiння визнати задовiльною. 2. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, роботу Ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 рiк визнати задовiльною. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. Фiнансовий та майновий стан Товариства визнати задовiльним. 3. Затвердити звiт Наглядової ради, роботу Наглядової ради товариства за 2013 рiк з захисту прав акцiонерiв Товариства, контролю та регулюванню дiяльностi Товариства визнати задовiльною. 4. Затвердити рiчний звiт товариства. Збитки вiд фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" за 2013 рiк у сумi 9825 тис.грн. покрити за рахунок залишку нерозподiленого прибутку попереднiх перiодiв. Дивiденди не виплачувати. 5. Затвердити нормативи розподiлення чистого прибутку на 2014 рiк: норматив на виплату дивiдендiв не передбачати, направити 100% чистого прибутку, отриманого в 2014 роцi на капiтальне будiвництво, освоєння нових видiв продукцiї та поповнення власних обiгових коштiв. 6. Рiшення не прийнято. 7. Затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю у новiй редакцiї. 8. Припинити повноваження Наглядової ради, обраної на Загальних зборах акцiонерiв 25 березня 2011 року. Обрати Наглядову раду в новому складi у кiлькостi 1 (однiєї) особи. 9. Затвердити кошторис Наглядової ради у сумi 2759,47 тис.грн.; умови контрактiв з членом Наглядової ради. Особою, уповноваженою на пiдписання контракту з членом Наглядової ради вiд iменi Товариства призначити голову правлiння - генерального директора ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Третьякова Костянтина Михайловича. 10. Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї, обраної на Загальних зборах акцiонерiв 25 березня 2011 року. Обрати Ревiзiйну комiсiю в новому складi у кiлькостi 4 (чотирьох) осiб. Обрати у склад Ревiзiйної комiсiї: Лук'янову Нелю Валерiївну, Самарченко Нiну Митрофанiвну, Дудник Тамару Володимирiвну, Платонова Антона Вiкторовича. 11. 1. Надати згоду на вчинення правочину мiж ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" i Bradano Co.LTD. Предмет правочину - постачання глини вогнетривкої. Термiн дiї правочину: з 01.06.2014р. по 31.05.2015р. Загальна сума правочину - бiльш, нiж 92419 тис. грн. 2.Узгодити укладання Товариством в перiод не бiльш одного року значних правочинiв з постачання Товариством продукцiї та послуг власного виробництва, а також придбання енергоносiїв, сировини, обладнання, машин та механiзмiв, вартiсть яких складає вiд 46209,5 тис. грн.; 3. Контроль за укладенням i виконанням правочинiв, що вказанi у п.1 та п.2 даного рiшення, доручити Правлiнню Товариства; 4. Зобов'язати Правлiння Товариства укладати договори, що стосуються правочинiв, вказаних у п.1 та п.2 даного рiшення на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства про вiдповiднiсть запланованих правочинiв рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв. 5.Доручити Правлiнню Товариства на рiчних Загальних зборах акцiонерiв доповiсти про виконання даного рiшення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.