АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00191773

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 213911 176234
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 128635 ) ( 125110 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
85276 51124
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 6246 4356
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 27340 ) ( 28607 )
Витрати на збут 2150 ( 36034 ) ( 27789 )
Інші операційні витрати 2180 ( 5360 ) ( 6431 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
22788 0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 7347 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 625 118
Інші доходи 2240 67 228
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1094 ) ( 37 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 1498 ) ( 1261 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
20888 0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 8299 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2222 -1526
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
18666 0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 9825 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 18666 -9825

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 84958 68138
Витрати на оплату праці 2505 41102 44903
Відрахування на соціальні заходи 2510 14768 16715
Амортизація 2515 6579 6385
Інші операційні витрати 2520 40144 41340
Разом 2550 187551 177481

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 49932453 49932453
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 49932453 49932453
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.373825 -0.1967658
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.373825 -0.1967658
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Примiтки (опис) до форми наведенi у формi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi"


Керівник

 

(підпис)

Герцовський Iгор Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Каптьонкова Галина Євгенiвна