ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Мiжнароднi Стандарти Фiнансової Звiтностi Фiнансова звiтнiсть та Висновок незалежних аудиторiв 31 грудня 2014р. ЗМIСТ Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва 3 Висновок незалежних аудиторiв 4 Звiт про фiнансовий стан 7 Звiт про сукупний прибуток 8 Звiт про змiни у власному капiталi 9 Звiт про рух грошових коштiв 10 ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 1 Органiзацiйна структура 11 2 Умови здiйснення дiяльностi в Українi 11 3 Основнi положення облiкової политики 12 4 Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження у застосуваннi облiкової полiтики 16 5 Застосування нових або змiнених стандартiв i iнтерпретацiй 20 6 Новi положення бухгалтерського облiку 7 Iнформацiя по сегментам 8 Операцiї iз зв'язаними сторонами. 21 9 Основнi засоби 23 10 Нематерiальнi активи 25 11 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 12 Запаси 25 13 Аванси виданi 25 14 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 26 15 Грошовi кошти та їх еквiваленти 28 16 Статутний капiтал 28 17 Векселi виданi 28 18 Iншi забезпечення 19 Виплати працiвникам та пенсiйни зобов'язання 20 Аванси отриманi 29 21 Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 30 22 Податки до сплати, крiм податку на прибуток 30 23 Доходи вiд основної дiяльностi 30 24 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 31 25 Витрати на реалiзацiю i доставку 31 26 Адмiнiстративнi витрати 31 27 Iншi доходи та витрати 32 28 Фiнансовi доходи та витрати 33 29 Податок на прибуток 33 30 Умовнi i договiрнi зобов'язання, операцiйний ризик 33 31 Управлiння фiнансовими рисками 34 32 Управлiння капiталом 35 33 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 36 34 Представлення фiнансових iнструментiв по категорiях оцiнки 37 35 Подiї пiсля звiтної дати. Перше застосування МСФЗ 38 ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА Акцiонерам ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" Ми пiдготували окрему фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2014г., яка достовiрно i об'єктивно вiдображає фiнансовий стан ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" на кiнець звiтного перiоду, а також результати дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, що закiнчився цiєю датою вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за: ў вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та їхнє послiдовне застосування; ў прийняття суджень та оцiнок, якi є об'рунтованими та зваженими; ў iнформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття будь-яких iстотних вiдхилень вiд них та надання пояснень у фiнансовiй звiтностi; ў розкриття iнформацiї про облiкову полiтику у формi, що забезпечить доречнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї; ў оцiнку здатностi товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за: ў розробку, впровадження та пiдтримку ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ", ведення облiку у формi, яка дозволяє розкрити та пояснити угоди пiдприємства, а також надати з об'рунтованою точнiстю у будь-який час iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" i забезпечила б вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ; ў ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до законодавства України; ў застосування усiх можливих виправданих заходiв щодо збереження активiв ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"; ў виявлення та запобiгання випадкам зловживань та iнших порушень. Керiвництво Пiдприємства вважає, що при пiдготовцi окремої фiнансової звiтностi, наведеної на 38 сторiнках, Пiдприємство послiдовно застосовувало вiдповiдну облiкову полiтику, пiдкрiплювало її обгрунтованими та обачними оцiнками i розрахунками та забезпечило дотримання вiдповiдних мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Голова правлiння ПАТ "ЧОК" Герцовський I.М. Дата _______ 1. Адресат Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва публiчного акцiонерного товариства "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ", фiнансова звiтнiсть якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. 2. Вступний параграф: 2.1 Основнi вiдомостi про емiтента: Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" (далi - Емiтент) Код за ЕДРПОУ 00191773 Мiсцезнаходження: 84551, Донецька область, м Артемiвськ, м.Часiв ЯР, вул. Комсомольська, буд. 1 Дата державної реєстрацiї 16.03.1994р. 2.2 Опис аудиторської перевiрки та описання важливих аспектiв облiкової полiтики Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ", яка складає комплект фiнансової звiтностi та включає: - Баланс( Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2014р. (Форма №1), - Звiт про фiнансовi результати ( Звiт про сукупний дохiд) за 2014р. (Форма №2), - Звiт про рух грошових коштiв ( за прямим методом) за 2014р. (Форма №3), - Звiт про власний капiтал за 2014р. (Форма №4), -Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014р., стислий виклад основних принципiв облiкової полiтики та iнших примiток i iншої пояснювальної iнформацiї. Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". При складаннi висновку (звiту) Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв , затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 21 сiчня 2015р. №31. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. 3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi протягом звiтного перiоду. 4. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, Аудитор не виключає, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi викривлення. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для висловлення модифiкованої аудиторської думки. 5. Аудиторська думка щодо повного комплекту фiнансової звiтностi Складання аудиторського висновку (звiту) щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА № 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора". У зв'язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА № 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора". 5.1. Пiдстави для висловлення модифiкованої думки Емiтент прийняв МСФЗ в якостi основи для пiдготовки своєї фiнансової звiтностi i пiдготував повну рiчну фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до МСФЗ. Аудитор не приймав участi у спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. У Емiтента цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi об'рунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi. Управлiнський персонал вiдображає в облiку та звiтностi активи, що не вiдповiдають критерiям визнання, тобто такi,якi не можуть бути використанi або проданi. Емiтент не провiв тести на знецiнення своїх генеруючих одиниць. Активи Емiтента знаходяться поряд з тимчасово окупованою територiєю України. Вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв" при появленнi ознак, що свiдчать про зменшення корисностi активу, необхiдно оцiнити негативний вплив змiн у економiчному i правовому середовищi та визначити суму втрат вiд зменшення корисностi щодо зазначених об'єктiв. На балансi рахуються основнi засоби залишковою вартiстю 2613 тис. грн., якi не вiдповiдають критерiям визнання та пiдлягають списанню. Емiтент вiдобразив зобов'язання за пенсiйними планами у сумi 8563 тис. грн. у складi змiн капiталу звiтного перiоду замiсть коригувань нерозподiленого прибутку на початок перiоду. Управлiнський персонал не визнав запаси за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї, а визнав їх лише за собiвартiстю, що є вiдхиленням вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Облiковi записи Емiтента свiдчать про те, що якби управлiнський персонал визнав запаси за меншою з двох вартостей- за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї, потрiбно було б провести уцiнку запасiв на 5395,4 тис. грн.. до їх чистої вартостi реалiзацiї. Вiдповiдно витрати збiльшилися б на 5395,4 тис. грн., а податок на прибуток, чистий дохiд та власний капiтал акцiонерiв зменшився б вiдповiдно на 971 тис. грн., 4424,4 тис. грн. Управлiнський персонал некоректно вiдображає наднормативнi постiйнi загальновиробничi витрати у складi "Адмiнiстративних витрат", чим перекручує звiтнiсть. При складаннi фiнансової звiтностi Емiтент не застосував вимоги МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї". У зв'язку з цим ми не мали змоги визначити, якими могли бути визнанi необхiднi коригування по вiдношенню до основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi, запасiв, доходiв та витрат, прибуткiв або збиткiв вiд чистої монетарної позицiї, якi складають звiти про фiнансовi результати, про сукупний дохiд, про власний капiтал за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014р 5.2. Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний) Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора". Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi. На думку аудитора, за винятком впливу питання, яке є суттєвим, але не всеохоплюючим та про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення модифiкованої думки" фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" станом на 31.12.2014р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до МСФЗ. В ходi перевiрки Аудитор оцiнював прийнятнiсть використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi вiдповiдно МСА 570 "Безперервнiсть". Негативнi явища, якi вiдбуваються в Українi, а саме полiтична нестабiльнiсть, падiння ВВП та високий рiвень iнфляцiї, коливання, погiршення iнвестицiйного клiмату безумовно можуть вплинути на дiяльнiсть Емiтента та його прибутковiсть у майбутньому. 6.Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повне найменування: АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРАТ-АУДИТ" Номер та дата видачi Свiдоцтва про реєстрацiю та про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi: А00 №304412 вiд 25.04.1995р. видано виконавчим комiтетом Донецької мiської Ради, свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi України №0718 видане рiшенням Аудиторської палати України 26.01.2001р., дiйсне до 04.11.2015р. Мiсцезнаходження: 04050,м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, будинок 12 Телефон (факс): 050-368-16-79 Дата i номер договору на проведення аудиту: № 51 вiд 30 вересня 2014 року Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: Дата початку перевiрки: 01.11.2014 р., дата закiнчення перевiрки 01.04.2015 р. Виконавець Сертифiкат аудитора серiї А № 002017 рiшення Аудиторської палати України № 27 вiд 02.03.1995 року Продовження строку дiї до 02.03.2019р. - рiшення Аудиторської палати України № 2832 вiд 30.12.2014 р. ______________ Кратт О.М. 01.04.2015 р. ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН примiтка 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 АКТИВИ Довгостроковi активи Основнi засоби (залишкова вартiсть) 9 66281 62172 63611 Нематерiальнi активи 10 0 5 16 Довгостроковi бiологiчнi активи 2973 2732 2552 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 11 165 344 549 Вiдстроченi податковi активи 29 2366 771 2250 Усього довгострокових активiв 71785 66024 68978 Поточнi активи Запаси 12 28645 27885 32359 Поточнi бiологiчнi активи 2931 2613 2488 Незавершене виробництво 10569 9776 10504 Готова продукцiя 61488 62827 56546 Товари 243 368 426 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 14 18844 9844 15060 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: -з бюджетом 14 5135 901 3806 -за виданими авансами 13 2657 1520 1190 -iнша поточна дебiторська заборгованiсть 14 965 1451 1400 Грошовi кошти та їх еквiваленти 15 7126 1209 3556 Iншi оборотнi активи 14 5 420 862 Усього поточних активiв 138608 118814 128197 УСЬОГО АКТИВIВ 210393 184838 197175 ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Статутний капiтал 16 499 499 499 Нерозподiлений прибуток 180712 175675 185777 УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ 181211 176174 186276 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИПЛАТ I ПЛАТЕЖIВ Забезпечення виплат персоналу 19 10643 Iншi забезпечення 18 914 1375 1375 УСЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИПЛАТ I ПЛАТЕЖIВ 11557 1375 1375 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Поточнi зобов'язання Кредити та позики Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 21 1893 2569 3141 Поточнi зобов'язання за розрахунками: -аванси отриманi 20 8196 330 295 -з бюджетом 22 3564 1647 1688 -зi страхування 21 803 472 707 -з оплати працi 21 1607 1061 1484 Поточнi забезпечення 1177 848 1603 Iншi поточнi зобовязання 21 385 362 606 Усього поточних зобов'язань 17625 7289 9524 УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 210393 184838 197175 Затверджено вiд iменi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ______________________________ Генеральний директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" ______________________________ Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК у тисячах гривень Примiтка 2014 2013 Доходи вiд основної дiяльностi 23 213911 176234 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 24 (128635) (125110) Валовий прибуток 85276 51124 Iншi операцiйнi доходи 27 6246 4356 Витрати на реалiзацiю i доставку 25 (36034) (27789) Адмiнiстративнi витрати 26 (27340) (28607) Iншi операцiйнi витрати 27 (5360) (6431) Прибуток вiд операцiйної дiяльностi 22788 (7347) Фiнансовi доходи 28 625 118 Iншi доходи 27 67 228 Фiнансовi витрати 28 (1094) (37) Iншi витрати 27 (1498) 1261) Прибуток до оподаткування 20888 (8299) Податок на прибуток 29 (2222) (1526) Чистий прибуток i загальна сума сукупного прибутку 18666 (9825) Затверджено вiд iменi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ______________________________ Генеральний директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" ______________________________ Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" ЗВIТ ПРО ЗМIНИ У ВЛАСНОМУ КАПIТАЛI Чистi активи, що вiдносяться до власникiв капiталу у тисячах гривень Статутний капiтал Нерозподiлений прибуток Усього (Примiтка 0) Сальдо на 1 сiчня 2013р. 499 185777 186276 Усього сукупного прибутку - (10102) (10102) Сальдо на 31 грудня 2013р. 499 175675 176174 Сальдо на 1 сiчня 2014р. 499 175675 176174 Усього сукупного прибут у (збитку) - 5037 5037 Сальдо на 31 грудня 2014р. 499 180712 181211 Затверджено вiд iменi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ______________________________ Генеральний директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" ______________________________ Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Стаття примiтка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 1 3 4 I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi Надходження вiд: Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 222848 192099 Повернення податкiв i зборiв 1239 у тому числi податку на додану вартiсть 1239 Цiльового фiнансування 272 Надхлдження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 8377 330 Надходження вiд повернення авансiв 95 226 Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 57 Надходження вiд операцiйної аренди 175 172 Iншi надходження 117017 64582 Витрачання на оплату: Товарiв (робiт, послуг) (149997) (123791) Працi (30781) (34787) Вiдрахувань на соцiальнi заходи (15848) (18534) Зобов`язань з податкiв i зборiв (13891) (14700) Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток(1703) (665) Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть - Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв(12188) (14035) Витрачання на оплату авансiв (2973) (1520) Витрачання на оплату повернення авансiв (31) (3) Витрачання на оплату цiльових внескiв (22) (137) Iншi витрачання (116452) (63130) Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 18574 2318 II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi Реалiзацiя: фiнансових iнвестицiй - необоротних активiв - Надходження вiд отриманих: вiдсоткiв дивiдендiв Надходження вiд погашення позик 57 116 Витрачання на придбання: фiнансових iнвестицiй необоротних активiв (12572) (4641) Витрачання на надання позик (142) (140) Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (12657) (4665) ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ Ш. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi Надходження вiд: власного капiталу - Отриманi позики 7786 19027 Iншi надходження Погашення позик 7786) (19027) Сплаченi дивiденди Iншi платежi Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi Чистий рух коштiв за звiтний перiод 5917 -2347 Залишок коштiв на початок року 15 1209 3556 Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв - Залишок коштiв на кiнець року 15 7126 1209 Затверджено вiд iменi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ______________________________ Генеральний директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" ______________________________ Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Органiзацiйна структура Компанiя була зареєстрована i веде свою дiяльнiсть на територiї України. Компанiя є публiчним акцiонерним товариством з вiдповiдальнiстю акцiонерiв в рамках належних їм акцiй та була заснована в вiдповiдностi з законодавством України. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" не має безпосередньої материнської компанiї . Пов'язаними особами Компанiї є ТОВ ТВК "ДРЕВКО", ВАТ "Запорiжсталь",ТОВ "Фiнфорт", ПАТ "Промтелеком", ТОВ "Вогнетрив-сервiс". Основними видами дiяльностi Компанiї є 1 Виробництво вогнетривких виробiв (Код за КВЕД - 2010 23.20); 2 Добування пiску, гравiю i каолiну (Код за КВЕД - 2010 08.12). Основнi виробничi потужностi Компанiї знаходяться в м.Часiв Яр Донецької областi. Юридична адреса ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат": вул. Комсомольська,1 м. Часiв Яр, Донецька область 2 Умови здiйснення дiяльностi в Українi В Українi вiдбуваються окремi явища, що характернi для ринкової економiки, яка розвивається. Вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали та можуть i надалi впливати на дiяльнiсть пiдприємств, що працюють у цих умовах. Гостра полiтична криза наприкiнцi 2013р. - початку 2014р. призвела до змiни полiтичної влади в Українi, погiршилась економiчна ситуацiя, посилилось соцiальне напруження в суспiльствi, вплинула на полiтичне i громадянське життя, а також торкнулася пiдприємницької дiяльностi. Україна протягом декiлькох мiсяцiв охвачена проведенням антитерористичної операцiї. Нова влада України перебуває у стадiї формування, веде переговори з мiжнародними фiнансовими органiзацiями, ЄС, США про надання фiнансової допомоги Українi. Економiчна ситуацiя в Українi є найгiршою серед країн Схiдної Європи. Вартiсть iмпортованих енергоносiїв для України збiльшується, цiни на промислову продукцiю знижуються, вiдсотковi надбавки за ризики за зовнiшнiми запозиченнями для українських пiдприємств та фiнансових установ пiдвищились. Внаслiдок цього здiйснення операцiй в Українi пов'язано з ризиками, якi не є характерними для iнших ринкiв. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на економiку України, а також те, який вплив вони можуть надати на фiнансовий стан Пiдприємства. Керiвництво впевнено, що в сформованiй ситуацiї воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку Пiдприємства. Ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ вiдображає оцiнку керiвництва щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї та фiнансовий стан Пiдприємства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Вплив таких розбiжностей на операцiї та фiнансовий стан може бути суттєвим. .Основнi положення облiкової полiтики Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. Компанiя пiдготувала повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ на 31.12.2014 р. та за рiк, що закiнчився на цю дату, така фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно з МСФЗ, якi є чинними на зазначену дату. Безперервна дiяльнiсть. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi. Керiвництво вважає, що заходи, яких воно вживає дозволять Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть у близькому майбутньому. У зв'язку з цим керiвництво вважає, що принцип безперервностi дiяльностi є належним для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ. Використання оцiнок, припущень i суджень. Пiдготовка фiнансової звiтностi за МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики. Iнформацiя про основнi судження при застосуваннi облiкової полiтики, якi мають найбiльший вплив на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi. Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Компанiї та валютою, в якiй подається ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ. Уся фiнансова iнформацiя, представлена в гривнях, була округлена до тисяч. Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах на звiтну дату, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на цю дату. Курсовi рiзницi, що виникають у результатi перерахування, визнаються у прибутку або збитку. Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за iсторичною вартiстю, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Курси обмiну основних валют до гривнi, використанi при пiдготовцi фiнансової звiтностi за МСФЗ, на 31 грудня 2014р. були такими: 1 долл. США = 15,768 грн. (31 грудня 2013р.1 долл. США = 7.993 грн.); 1 євро = 19,232 (в 2013р.11,042 євро в розрахунках не використовувалось); 1 рос.руб. = 0,303 грн. (31 грудня 2013р. 1 рос.руб.=0,244 грн.) Основнi засоби. Основнi засоби оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу . Вартiсть придбання включає витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, створених за рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв, заробiтну плату основних працiвникiв та iншi витрати, що безпосередньо вiдносяться до приведення активу у робочий стан для його цiльового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на вiдновлення земель, на яких цi активи були розмiщенi. Якщо компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, такi компоненти облiковуються як окремi одиницi (значнi компоненти) основних засобiв. Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються у прибутку або збитку на нетто-основi. Витрати на замiну компоненту одиницi основних засобiв визнаються у складi балансової вартостi цiєї одиницi, якщо iснує вiрогiднiсть отримання Компанiєю економiчних вигод вiд цього компонента у майбутньому, та якщо його вартiсть може бути достовiрно оцiнена. При цьому вiдбувається припинення визнання балансової вартостi замiненого компонента. Витрати на повсякденне обслуговування основних засобiв визнаються у прибутку або збитку у тому перiодi, в якому вони були понесенi. Знос. Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю придбання активу. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Знос орендованих активiв не нараховується. Знос землi не нараховується. Оцiненi строки корисного використання основних засобiв у поточному та порiвняльному перiодах є такими: Строки корисного використання в роках Будiвлi , споруди та передавальнi пристрої вiд 10 Машини та обладнання вiд 5 Транспортнi засоби вiд 5 Приладдя та iнвентар вiд 4 Лiквiдацiйна вартiсть не встановлювалась. Методи нарахування зносу, строки корисного використання переглядаються на кiнець кожного фiнансового року i коригуються вiдповiдним чином. Орендованi активи. Оренда, за умовами якої Компанiя приймає практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням активами, класифiкується як операцiйна оренда. При початковому визнаннi орендований актив оцiнюється за сумою, що дорiвнює справедливiй вартостi, по якiй, згiдно акта приймання, Компанiєй орендований актив був придбаний в оренду. Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи, якi були придбанi , оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання активу . Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання нематерiальних активiв починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатацiї, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Оцiненi строки корисного використання нематерiальних активiв складають: Строки корисного використання в роках Програмне забезпечення та iншi вiд 2 У разi знецiнення балансова вартiсть нематерiальних активiв списується до найбiльшої з: вартостi, яка може бути отримана в результатi їх використання, або справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Запаси. Запаси вiдображаються за фактичною вартiстю. При вiдпустцi запасiв у виробництво i iншому вибуттi вони оцiнюються за методом середньозваженої вартостi. Собiвартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих робiтникiв i iншi прямi витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат, i не включає витрати по позикових коштах. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу запасiв у ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням оцiнених витрат на завершення виробництва та реалiзацiю. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовi активи з фiксованими платежами або з платежами, якi можуть бути визначенi, що не мають котирування на активному ринку. Початкове визнання таких активiв здiйснюється на дату їх виникнення за справедливою вартiстю плюс будь-якi витрати, що прямо вiдносяться на здiйснення операцiй. Дебiторська заборгованiсть включає торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Аванси виданi. Аванси виданi вiдображаються за початковою вартiстю. Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує фiнансовi активи в наступнi категорiї: кредити, дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть представляють собою фiнансову заборгованiсть, яка створюється Компанiєю шляхом надання грошей, товарiв чи послуг безпосередньо боржниковi. Кредити та дебiторська заборгованiсть в основному складаються з торгової та iншої дебiторської заборгованостi. Вони включаються до складу поточних оборотних активiв, за винятком тих, за якими термiн погашення бiльше 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi класифiкуються як необоротнi активи. Фiнансових активiв доступних для продажу Компанiя не має. Первiсна оцiнка фiнансових iнструментiв. Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають грошовi кошти та їх еквiваленти. Компанiя має ряд iнших фiнансових iнструментiв, таких як дебiторська та кредиторська заборгованостi, якi виникають безпосередньо у своїй дiяльностi. Фiнансовi активи та зобов'язання Компанiї пiд час первiсного визнання оцiнюються за їхньою справедливою вартiстю плюс витрати, пов'язанi з угодою. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi пiд час первiсного визнання є цiна угоди. Прибуток або збиток враховується пiд час первiсного визнання лише у тому випадку, коли мiж справедливою вартiстю та цiною угоди виникає рiзниця, яка може бути пiдтверджена iншими спостережуваними в цей час на ринку угодами з аналогiчним фiнансовим iнструментом або ж оцiнюючим методом, у якому в якостi вхiдних змiнних використовуються виключно фактичнi даннi ринкiв. Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання, фiнансовi зобов'язання i дебiторська заборгованiсть Компанiї облiковуються за справедливою вартiстю. Балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань з термiном погашення менше одного року, за вирахуванням будь-яких визначених кредитових операцiй, передбачається бути їхньою справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань визначається шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв, використовуючи поточну ринкову процентну ставку, наявну у розпорядженнi Компанiї для аналогiчних фiнансових iнструментiв, якщо дисконтування має суттєвий вплив на формування фiнансових результатiв. Резерв пiд знецiнення кредитiв та дебiторської заборгованостi створюється при наявностi об'єктивних свiдчень того, що Компанiя не зможе зiбрати всi належнi суми у попередньо зазначенi строки. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх грошових потокiв. Сума резерву вiдображається в звiтi про сукупний прибуток. Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи коли (а) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд активiв, минули, або (б) Компанiя передала фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, або (в) Компанiя не передала, анi зберегла фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, але й не зберегла контроль. Контроль зберiгається, якщо контрагент не має практичної можливостi продати актив в повному обсязi непов'язанiй третiй сторонi без додаткових обмежень на продаж. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки грошових коштiв у касi та депозити на вимогу з первiсними термiнами виплати до трьох мiсяцiв. Банкiвськi овердрафти, якi виплачуються на вимогу i є складовою частиною управлiння грошовими коштами Компанiї, включаються до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв у звiтi про рух грошових коштiв. Податок на додану вартiсть ("ПДВ"). В Українi ПДВ стягується за двома ставками: 20% вiд продажiв та iмпорту товарiв в межах країни, робiт та послуг i 0% вiд експорту товарiв i надання робiт або послуг, якi будуть використовуватися за межами України. Податковi зобов'язання з ПДВ платникiв податку дорiвнює загальнiй сумi ПДВ зiбраного протягом звiтного перiоду, i виникають на бiльш ранню дату - дату вiдвантаження товару клiєнту або дату отримання оплати вiд замовника. Податковий кредит з ПДВ це сума, яку платник податку має право на залiк своїх податкових зобов'язань з ПДВ у звiтному перiодi. Права на податковий кредит з ПДВ виникають коли податкова накладна отримана, та яка видається на бiльш ранню дату - дата оплати постачальнику або з дати отримання товарiв. ПДВ, що вiдноситься до купiвлi-продажу, вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан на валовiй основi та розкриваються окремо в якостi активiв та зобов'язань. При створенi резерву пiд зниження вартостi дебiторської заборгованостi, збитки вiд знецiнення вiдображаються на всю суму заборгованостi, включаючи ПДВ. Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання. Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат по угодi. Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання згодом облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Капiталiзацiя витрат на позики Компанiя не має. Векселi. Компанiя не випускає довгострокових векселiв та не приймає векселi вiд клiєнтiв (випущенi клiєнтами або третiми особами) в рахунок погашення дебiторської заборгованостi. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть. Заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується по факту виконання контрагентом своїх договiрних зобов'язань i оцiнюються за справедливою вартiстю. Аванси отриманi. Аванси отриманi враховуються за вартiстю фактично отриманих коштiв. Резерви майбутнiх витрат i платежiв. Резерви майбутнiх витрат i платежiв представляють собою зобов'язання нефiнансового характеру з невизначеним термiном або сумою. Вони нараховуються, якщо Компанiя внаслiдок певної подiї в минулому має юридично об'рунтованi або добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких, з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, i величину зобов'язання можна оцiнити в грошовому вираженнi з достатнiм ступенем надiйностi. Там, де iснує цiлий ряд подiбних зобов'язань, вiрогiднiсть того, що вiдтiк буде для розрахунку, визначаться шляхом розгляду класу зобов'язань у цiлому. Резерв визнається навiть в тому випадку, якщо ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв по вiдношенню до будь-якої позицiї, включеної в той же клас зобов'язань, може бути невеликою. Резерви оцiнюються за поточною вартiстю очiкуваних витрат, потрiбних для погашення зобов'язання без використання ставки дисконтування до оподаткування, в зв'язку з її не суттєвiстю. Збiльшення резерву у зв'язку з часом визнається як процентнi витрати. Умовнi активи i зобов'язання. Умовнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли цiлком iмовiрно, що вiдтiк економiчних ресурсiв буде потрiбен для погашення зобов'язання та сума зобов'язання може бути достовiрно оцiнена. Умовнi зобов'язання розкриваються, якщо iмовiрнiсть вiдтоку ресурсiв є малоймовiрною. Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податки i визнаються у прибутку або збитку за рiк, якщо тiльки вони не повиннi бути вiдображенi в складi iншого сукупного доходу або капiталу у зв'язку з тим, що вiдносяться до операцiй, що вiдбивається також у складi iншого сукупного доходу або капiталу в тому ж або в якомусь iншому звiтному перiодi. Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або вiдшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний та попереднi перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки розраховуються на пiдставi оцiнки, якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображаються у складi операцiйних витрат. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань в частинi перенесеного на майбутнi перiоди податкового збитку i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Балансова величина вiдстроченого податку розраховується за податковими ставками, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду та застосування яких очiкується в перiод сторнування тимчасових рiзниць або використання перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв. Вiдстроченi податковi активи можуть бути зарахованi проти вiдстрочених податкових зобов'язань Компанiї. Вiдстроченi податковi активи щодо тимчасових рiзниць i перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв визнаються лише в тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких вiдрахувань. Визнання виручки. Виручка вiд продажу товарiв визнається на момент переходу ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на товари, зазвичай в момент вiдвантаження товарiв. Якщо Компанiя бере на себе обов'язок доставити товари до певного мiсця, виручка визнається на момент передачi товарiв покупцевi в пунктi призначення. Реалiзацiя послуг визнається в тому облiковому перiодi, в якому данi послуги були наданi, виходячи зi ступеня завершеностi конкретної операцiї, що оцiнюється пропорцiйно частинi фактично наданих послуг у загальному обсязi послуг, якi повиннi бути наданi за договором. Виручка вiдображається за вирахуванням ПДВ i знижок. Величина виручки визначається за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню. Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає в себе закупiвельну цiну, транспортнi витрати, комiсiї, пов'язанi з забезпеченням угод та iншi вiдповiднi витрати. Виплати працiвникам: Програма з визначеними внесками. Компанiя здiйснює обов'язковий єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України щодо своїх спiвробiтникiв. Внесок розраховується як вiдсоток вiд поточних нарахованих зарплат та вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення. Виплати працiвникам: Програма пенсiйного забезпечення. Пiдприємство бере участь в загальнообов'язковiй державнiй програмi пенсiйного забезпечення, яка передбачає дострокове пенсiйне забезпечення для спiвробiтникiв, що працюють на робочих мiсцях з небезпечними та важкими умовами працi. Зобов'язання визнається у звiтi про фiнансовий стан на основi програми пенсiйного забезпечення, яке являє собою поточну вартiсть з визначеною виплатою на звiтну дату, за вирахуванням поправки на невизнанi актуарнi прибутки або збитки та визнаною вартiстю минулих послуг. Пенсiйне зобов'язання розраховується актуарiєм з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть пенсiйного зобов'язання визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх вiдтокiв грошових коштiв з використанням вiдсоткових ставок високоякiсних корпоративних облiгацiй, виражених у валютi, в якiй зобов'язання будуть виплаченi, i якi мають умови погашення найближчi до умов вiдповiдних зобов'язань з виплати пенсiй. Актуарнi прибутки та збитки, що виникають з досвiду коригування та змiн в актуарних припущеннях бiльше 10% вiд пенсiйного зобов'язання, вiдносяться на витрати або доходи протягом очiкуваного середнього робочого строку спiвробiтника. Визнана вартiсть минулих послуг одразу визнаються у доходах, якщо змiни у пенсiйному планi є умовними для працiвникiв, що залишаються на певних умовах протягом певного перiоду (перiод покриття). В цьому випадку, визнана вартiсть минулих послуг амортизується лiнiйним методом протягом перiоду покриття. Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовi доходи включають в себе доходи вiд позитивних курсових рiзниць. Фiнансовi витрати включають витрати на погашення процентiв за користування банкiвським кредитом та витрати вiд вiд'ємних курсових рiзниць. 4 Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження у застосуваннi облiкової полiтики Пiдготовка фiнансової звiтностi Пiдприємства згiдно МСФЗ вимагає вiд керiвництва робити певнi припущення та оцiнки, якi впливають на звiтнi суми активiв та зобов'язань, доходiв, витрат та умовних зобов'язань. Припущення та оцiнки вiдносяться в основному до визначення строкiв експлуатацiї основних засобiв, методiв амортизацiї, оцiнки запасiв, визнання та вимiру забезпечень, погашення майбутнiх податкових вигiд. Пiдприємство робить оцiнки та судження, якi впливають на суми активiв та зобов'язань, що будуть визнанi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i 'рунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторiв, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi вважаються вiдповiдними в обставинах, що склалися. Керiвництво також використовує деякi судження, крiм тих якi вимагають оцiнок, в процесi застосування облiкової полiтики. Судження, якi iстотно впливають на суми, визнанi в цiй фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, якi можуть привести до iстотного коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають: Знецiнення основних засобiв. Пiдприємство зобов'язано виконувати тести на знецiнення своїх _грошових фiнансових одиниць. Одним з визначальних чинникiв у визначеннi генеруючої одиницi є можливiсть вимiрювати незалежнi потоки грошових коштiв для тiєї одиницi. Знецiнення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть погашення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi на основi аналiзу iндивiдуальних рахункiв. Фактори, що приймаються до уваги, включають аналiз строкiв виникнення та прострочення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi у порiвняннi з наданими покупцю термiнами сплати, а також фiнансовий стан i iсторiя розрахункiв з клiєнтом. Якщо фактичне погашення заборгованостi менше нiж у порiвняннi з очiкуваннями керiвництва, Пiдприємству необхiдно буде визнати додатковi витрати вiд знецiнення. Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов'язання. Пiдприємство бере участь в загальнообов'язковiй державнiй пенсiйнiй програмi, яка передбачає вихiд на пенсiю на пiльгових умовах працiвникiв, зайнятих на роботах з шкiдливими i тяжкими умовами працi. За вимогами законодавства України Пiдприємство зобов'язано частково фiнансувати виплати пiльгових пенсiй своїм спiвробiтникам. Вiдшкодування пiльгових пенсiй здiйснюється Пiдприємством щомiсячно до досягнення встановленого законодавством пенсiйного вiку. Визнання вiдстроченого податкового активу. Визнаний вiдстрочений податковий актив являє собою вiдшкодування суми податку на прибуток за рахунок майбутнiх вирахувань з оподаткованого прибутку i вiдображається у звiтi про фiнансовий стан. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються в тiй мiрi, у якiй реалiзацiя вiдповiдних податкових пiльг є ймовiрною. При визначенi оподатковуваного прибутку та суми податкових пiльг, якi ймовiрнi у майбутньому, керiвництво робить судження i застосовує оцiнки на основi iсторичного оподатковуваного прибутку та очiкування майбутнiх доходiв, якi будуть вважатися об'рунтованими в даних обставинах. Вiдсотковi ставки, якi застосовуються до довгострокових зобов'язань. Судження було використане для оцiнки справедливої вартостi довгострокових зобов'язань в умовах вiдсутностi аналогiчних фiнансових iнструментiв. Змiни у використаних процентних ставках для оцiнки справедливої вартостi кредитiв можуть зробити iстотний вплив на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства. Податкове законодавство. Українське податкове, валютне та митне законодавство продовжує розвиватися. Суперечливi правила є предметом рiзних iнтерпретацiй. Керiвництво Пiдприємства вважає, що цi iнтерпретацiї вiдповiднi i стiйкi, але немає гарантiї того, що можуть бути наданi на виклик з боку податкових органiв. Операцiї з пов'язаними сторонами. В ходi своєї звичайної дiяльностi Пiдприємство укладає угоди з пов'язаними сторонами. При визначеннi того, чи проводились операцiї за ринковими або неринковими цiнами, використовується професiйне судження, якщо для таких операцiй не має активного ринку. Фiнансовi iнструменти визнаються за справедливою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Пiдставою для судження використовуються цiни на аналогiчнi види операцiй з непов'язаними сторонами, а також аналiз ефективної вiдсоткової ставки. . 5 Застосування нових або змiнених стандартiв i iнтерпретацiй Були введенi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, якi є обов'язковими для Пiдприємства в облiкових перiодах, якi починаються з 01.01.2013р. або пiсля цiєї дати: - МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" (частина 1): класифiкацiя та оцiнка випущений у 2009р. Мiсiя стандарту - замiна МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Вводяться новi вимоги до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. Основнi положення стандарту: - методи оцiнки фiнансових активiв роздiляються на двi групи: активи, якi згодом оцiнюються за справедливою вартiстю, i активи, якi згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю. Вибiр методу оцiнки має бути зроблений при первiсному визнаннi. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi, яка застосовується компанiєю для управлiння своїми фiнансовими iнструментами, i вiд договiрних характеристик грошових потокiв, пов'язаних з iнструментом; - iнструмент може згодом оцiнюватися за амортизованою вартiстю, тiльки якщо вiн є борговим iнструментом, при цьому (i) метою бiзнес-моделi органiзацiї є утримання активу для отримання грошових потокiв згiдно з угодою i (ii) пов'язанi з активом грошовi потоки за договором є тiльки виплати основної суми боргу i вiдсоткiв (тобто мають тiльки основнi характеристики кредиту). Усi iншi борговi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю з вiднесенням змiн на рахунок прибуткiв i збиткiв; - усi пайовi iнструменти згодом оцiнюються за справедливою вартiстю. Пайовi iнструменти, призначенi для торгiвлi, оцiнюються за справедливою вартiстю з вiднесенням змiн на рахунок прибуткiв i збиткiв. Для усiх iнших пайових iнструментiв при первинному визнаннi iснує вибiр - визнавати нереалiзованi i реалiзованi прибутки i збитки вiд змiни справедливої вартостi у складi iншого сукупного доходу, а не у складi прибуткiв або збиткiв. Бiльшiсть вимог МСФЗ (IAS) 39 вiдносно класифiкацiї i оцiнки фiнансових зобов'язань були перенесенi в МСФЗ (IFRS) 9 без змiн. Основною вiдмiннiстю є вимога до компанiї розкривати ефект змiн власного кредитного ризику фiнансових зобов'язань, вiднесених до категорiї оцiнених за справедливою вартiстю у складi прибуткiв i збиткiв, у складi iншого сукупного доходу. Вступає в дiю з 01.01.2013р., але допускається добровiльне дострокове застосування. На думку керiвництва, цi змiни суттєво не вплинули на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства; - Доповнення до МСБО 19 "Виплати працiвникам", вступають в дiю з 01.01.2013р. стосуються таких питань: - виключення "методу коридору" (вибiр вiдстрочення прибуткiв та збиткiв); - вiднесення переоцiнок по планам з встановленими виплатами до складу iншого сукупного прибутку; - пiдвищення вимог до розкриття iнформацiї про плани з визначеними виплатами. Дозволено дострокове застосування стандарту у новiй редакцiї. На думку керiвництва, цi змiни суттєво не вплинули на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства; - МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", випущений у травнi 2011р., замiнює ПКI (SIC) 12 "Консолiдацiя - компанiї спецiального призначення" та МСБО (IАS) 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть". Вступає в дiю з 01.01.2013р. Дозволено дострокове застосування. В стандартi мiстяться новi алгоритми визначення контролю на основi застосування однакових критерiїв до усiх компанiй. Визначення пiдкрiплене детальним посiбником по практичному застосуванню. Стандарт змiнює МСБО (IАS) 31 "Частки у спiльних пiдприємствах" та SIC-13. На думку керiвництва, цi змiни суттєво не вплинули на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства; - МСФЗ 11 "Спiльнi угоди", випущений у травнi 2011р. Стандарт вносить єдину методологiю облiку вкладень до спiльно контрольованих суб'єктiв. Замiнює МСФЗ (IAS) 31 "Участь в спiльнiй дiяльностi" i ПКI (SIC) - 13 "Спiльно контрольованi пiдприємства - немонетарнi вклади учасникiв". Завдяки змiнам у визначеннях кiлькiсть видiв спiльної дiяльностi скоротилася до двох: спiльнi операцiї i спiльнi пiдприємства. Для спiльних пiдприємств скасована можливiсть облiку, що iснувала ранiше, за методом пропорцiйної консолiдацiї. Учасники спiльного пiдприємства зобов'язанi застосовувати метод пайової участi. Вступає в дiю з 01.01.2013р. Дозволено дострокове застосування. На думку керiвництва, цi змiни суттєво не вплинули на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства; - МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про участь в iнших компанiях", випущений у травнi 2011р. Стандарт встановлює унiверсальнi вимоги до розкриття даних по будь-яким формам вкладень в iншi господарчi одиницi. Застосовується до компанiй, у яких є частка участi в дочiрнiх, асоцiйованих компанiях, спiльнiй дiяльностi або структурованих компанiях, що не консолiдуються. Стандарт замiщає вимоги до розкриття iнформацiї, якi нинi передбачаються МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства". МСФЗ (IFRS) 12 вимагає розкриття iнформацiї, яка допоможе користувачам звiтностi оцiнити характер, ризики i фiнансовi наслiдки, пов'язанi з частками участi в дочiрнiх i асоцiйованих компанiях, угодах про спiльну дiяльнiсть i структурованi компанiї, що не консолiдуються. Для вiдповiдностi новим вимогам компанiї повиннi розкривати наступне: суттєвi судження i допущення при визначеннi контролю, спiльного контролю або значного впливу на iншi компанiї, розгорнутi розкриття вiдносно частки, що не забезпечує контролю, в дiяльностi i в грошових потоках групи, узагальнена iнформацiя про дочiрнi компанiї з iстотними частками участi, що не забезпечують контролю i детальнi розкриття iнформацiї вiдносно структурованих компанiй, що не консолiдуються. Вступає в дiю з 01.01.2013р. Дозволено дострокове застосування. На думку керiвництва, цi змiни суттєво не вплинули на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства; - МСФЗ 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю", випущений у травнi 2011р. Стандарт мiстить опис алгоритмiв розрахунку справедливої вартостi активiв та зобов'язань. Спрямований на полiпшення порiвнянностi i пiдвищення якостi розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть, оскiльки вимагає застосування єдиного для МСФЗ визначення справедливої вартостi, вимог до розкриття iнформацiї i джерел вимiру справедливої вартостi. Вступає в дiю з 01.01.2013р. Дозволено дострокове застосування. На думку керiвництва, цi змiни суттєво не вплинули на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства; - доповнення до МСФЗ 1 "Подання фiнансової звiтностi", прийнято у червнi 2011р. Змiни стосуються представлення iншого сукупного прибутку. Згiдно зi змiною компанiї зобов'язанi пiдроздiляти статтi, представленi у складi iншого сукупного доходу, на двi категорiї, виходячи з того, чи можуть цi статтi бути перенесенi в звiт про прибуток i збитки в майбутньому. Використовувана в МСФЗ (IAS) 1 назва звiту про сукупний доход тепер змiнена на "Звiт про прибуток i збитки i iнший сукупний доход". Вступили в дiю з 01.07.2012р.; - поправки до МСБО 12 "Податок на прибуток", випущенi у груднi 2010р. Вводяться положення iнтерпретацiї SIC-21. Пiсля внесення коригувань до IАS 12 вимагає, щоб пiдприємство при визначеннi вiдстрочених податкiв, виявляло свої очiкування вiдносно вiдшкодування вартостi активiв за допомогою використання або реалiзацiї. Вiдносно iнвестицiйної нерухомостi , яка оцiнюється за справедливою вартiстю, в стандарт введено допущення про звичайне вiдшкодування такого активу за допомогою реалiзацiї. Вступає в дiю з 01.01.2012р. На думку керiвництва, цi доповнення та поправки змiни суттєво не вплинули на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства; ПКI 20 "Витрати на розчистку на виробничiй стадiї роботи рудника". Тлумачення вступає в дiю с рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2013р. Тлумачить, в яких випадках виробнича розчистка може привести до визнання активу, та як такий актив повинне бути оцiнений первiсно та у майбутнiх перiодах. Заохочується дострокове застосування. На думку керiвництва, цi тлумачення суттєво не вплинули на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства; Оновлений МСФЗ 19 "Винагород працiвникам" (випущений в червнi 2011р. i застосовується до перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати) вносить значнi змiни в порядок визнання i вимiру витрат по пенсiйному плану зi встановленими виплатами i вихiдної допомоги, а також значно мiняє вимоги до розкриття iнформацiї про усi види винагород працiвникам. Змiни торкнуться бiльшостi компанiй, МСФЗ (IAS) 19, що застосовують, i можуть привести до значної змiни ряду показникiв дiяльностi. На думку керiвництва, цi змiни суттєво не вплинули на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства. МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Удосконалення роз'яснює, що компанiя, яка припинила застосування МСФЗ в минулому i вирiшила чи зобов'язана знову складати звiтнiсть згiдно МСФЗ, має право застосовувати МСФЗ i повторно. Якщо МСФЗ 1 не застосовується повторно, компанiя повинна ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так, як якщо б вона нiколи не припиняла застосовувати МСФЗ. МСБО 16 "Основнi засоби" Удосконалення роз'яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, що задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами. МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". Удосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги щодо розкриття в промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегмента до вимог стосовно розкриття в нiй iнформацiї про зобов'язання сегмента. Згiдно цьому роз'ясненню, розкриття iнформацiї у промiжнiй фiнансовiй звiтностi також має вiдповiдати розкриттю iнформацiї в рiчних фiнансових звiтах. У сiчнi 2014р. для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2014 року, набувають чинностi новий документ Комiтету з роз'ясненнями мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та лiмiтованi змiни ряду мiжнародних стандартiв: - Змiни до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Компанiя, яка вперше застосовує МСФЗ, та є материнською компанiєю, повинна проаналiзувати, чи є вона iнвестицiйною органiзацiєю у тлумаченнi МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" на дату переходу на МСФЗ. Органiзацiя, яка вперше застосовує МСФЗ та є iнвестицiйною органiзацiєю, може застосувати перехiднi положення МСФЗ 10 та МСФЗ 27, якщо її перша фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складена за рiчний перiод, який закiнчується 31.12.2014р. або до цiєї дати. На думку керiвництва Пiдприємства, цi змiни не вплинули на облiкову полiтику. - - Змiни до МСФЗ 3 "Об`єднання бiзнесу". Iз сфери дiї цього МСФЗ виключенi iнвестицiї в дочiрню компанiю, якi придбаваються iнвестицiйною органiзацiєю, яку вона оцiнює за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток. Цi змiни будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi змiни не вплинули на облiкову полiтику. - - Змiни до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї". Iз сфери дiї МСФЗ 7 виключено розкриття часток участi у дочiрнiх органiзацiях, асоцiйованих або спiльних пiдприємствах, якi облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 10, МСФЗ 27 або МСФЗ 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства". Якщо частки облiковують за справедливою вартiстю, необхiдно також враховувати вимоги МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi". Цi змiни будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi змiни не вплинули на облiкову полiтику. - - Змiни до МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв". Iнвестицiйна органiзацiя не зобов`язана розкривати вiдносно тих iнвестицiй в дочiрнi органiзацiї, якi необхiдно оцiнювати за справедливою вартiстю через прибуток або збиток: суми грошових коштiв та їх еквiвалентiв у дочiрнiх пiдприємствах або iнших господарських одиницях, контроль над якими був отриманий або втрачений; суми активiв та зобов`язань, за виключенням грошових коштiв та їх еквiвалентiв, в дочiрнiх пiдприємствах або iнших господарських одиницях, контроль над якими був отриманий або втрачений. Грошовi кошти, якi виникають в результатi змiн частки участi в дочiрнiй органiзацiї, якi не призводять до втрати контролю, повиннi класифiкуватись як грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi, крiм випадкiв, коли даною дочiрньою органiзацiєю володiє iнвестицiйна органiзацiя та її треба оцiнювати за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Цi змiни будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi змiни не вплинули на облiкову полiтику. - - Змiни до МСБО 12 "Податки на прибуток". Поточнi та вiдстроченi податки визнаються як дохiд чи витрати та включаються до складу прибутку або збитку за перiод, крiм випадкiв, якщо податки виникають вiд: а) операцiї чи подiї, якi визнається, в том же або iншому перiодi, не у складi прибутку або збитку або у складi iншого сукупного прибутку або безпосередньо у власному капiталi; б) об`єднання бiзнесу. Цi змiни будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi змiни не вплинули на облiкову полiтику. - - Змiни до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони". При пiдготуваннi консолiдованої фiнансової звiтностi групи внутрiшньо груповi операцiї мiж зв'язаними сторонами та непогашенi залишки усуваються, за виключенням внутрiшньо групових операцiй та непогашених залишкiв мiж iнвестицiйною органiзацiєю та її дочiрнiми органiзацiями, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Цi змiни будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi змiни не вплинули на облiкову полiтику. - - Змiни до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання". Iз сфери дiї МСБО 32 виключенi частки участi в дочiрнiх органiзацiях, асоцiйованих або спiльних пiдприємствах, якi облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 10, МСФЗ 27 або МСБО 28. Якщо вказанi стандарти вимагають або дозволяють пiдприємствам вiдображати вкладення в дочiрнi органiзацiї, асоцiйованi або спiльнi пiдприємства вiдповiдно до МСФЗ 9, необхiдно застосовувати вимоги МСБО 32. Цi змiни будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi змiни не вплинули на облiкову полiтику. - - Змiни до МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". Якщо органiзацiя стає або припиняє бути iнвестицiйною, вона повинна розкрити iнформацiю про змiни її статусу як iнвестицiйної разом з причинами його змiни, також розкрити iнформацiю про вплив змiн її статусу на фiнансову звiтнiсть. Цi змiни будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi змiни не вплинули на облiкову полiтику. - - Змiни до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Iз сфери дiї МСБО 39 виключенi частки участi в дочiрнiх органiзацiях, асоцiйованих або спiльних пiдприємствах, якi облiковуються вiдповiдно МСФЗ 10, МСБО 27 чи МСБО 28. В деяких випадках вказанi стандарти вимагають або дозволяють пiдприємствам вiдображати внески в дочiрнi органiзацiї, асоцiйованi або спiльнi пiдприємства вiдповiдно з деякими або всiма вимогами МСБО 39. Тодi вимоги МСБО 39 треба виконувати. Iз сфери дiї МСБО 39 виключенi будь-якi форварднi контракти мiж покупцем та акцiонером, який продає, на придбання або продаж органiзацiї, яка придбавається, якi призведуть на дату придбання у майбутньому до об'єднання бiзнесу, який входить до сфери застосування МСФЗ 3. Облiк хеджування може застосовуватись для операцiй мiж пiдприємствами однiєї групи тiльки в iндивiдуальнiй або окремiй фiнансовiй звiтностi цих пiдприємств, та не у консолiдованiй звiтностi групи, за виключенням консолiдованої фiнансової звiтностi iнвестицiйної органiзацiї, в разi якої операцiї мiж iнвестицiйною органiзацiєю та її дочiрнiми органiзацiями, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток, не будуть виключатись з консолiдованої фiнансової звiтностi. Цi змiни будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi змiни не вплинули на облiкову полiтику. - - Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам". Дано пояснення надходжень з боку працiвникiв або третiх сторiн, якi йдуть на формування пенсiйних планiв. Окремi пенсiйнi плани передбачають внески працiвникiв та третiх осiб. Подiбнi внески облiковують як зменшення витрат працедавця на винагороди. Поправки передбачають розмежування внескiв працiвникiв, якi зв'язанi та не зв'язанi з наданням послуг. Вводиться розмежування мiж внесками, зв'язаними тiльки з наданням послуг в перiодi, в якому вони виникають, та внесками, зв'язаними с наданням послуг в декiлькох перiодах. Дозволяється вираховувати внески, зв'язанi с наданням послуг, якi не змiнюються у залежностi вiд тривалостi служби працiвникiв, з вартостi винагород, зароблених у тому перiодi, в якому наданi цi послуги. Цi поправки будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 липня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi поправки не вплинули на облiкову полiтику. - o МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї" та МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї": взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань (змiни випущенi 16 грудня 2011). Поправки до МСФЗ (IAS) 32 мiстять роз'яснення щодо права залiку фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань у звiтi про фiнансовий стан. Поправки роз'яснюють, що право залiку має iснувати на поточний момент, тобто не залежати вiд майбутнiх подiй. Воно також має бути юридично дiйсним для всiх контрагентiв в ходi звичайної дiяльностi, а також у разi невиконання зобов'язань, неплатоспроможностi або банкрутства.; - МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах" та МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть": виняток щодо консолiдацiї для iнвестицiйних органiзацiй (поправки випущенi 31 жовтня 2012 року). Змiнений порядок облiку дочiрнiх пiдприємств iнвестицiйними (материнськими) органiзацiями. Материнськi компанiї, якi вiдповiдають визначенню iнвестицiйних, звiльняються вiд необхiдностi консолiдувати свої дочiрнi компанiї. Материнськi iнвестицiйнi компанiї повиннi облiковувати iнвестицiї в дочiрнi компанiї за справедливою вартiстю з вiдображенням їх переоцiнок через прибуток або збиток вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" (або МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", якщо МСФЗ 9 не використовують достроково). Iнвестицiйна органiзацiя, яка зобов`язана протягом всього поточного перiоду та всiх наданих порiвняльних перiодiв застосовувати виключення з вимог про консолiдацiю вiдносно всiх своїх дочiрнiх органiзацiй, представляє окрему фiнансову звiтнiсть як свою єдину фiнансову звiтнiсть, та розкриває цей факт у Примiтках до фiнансової звiтностi. Цi поправки будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi поправки не вплинули на облiкову полiтику. - o Роз'яснення Комiтету з роз'ясненнями МСФЗ (IFRIC) 21 "Обов'язковi платежi": в даному Роз'ясненнi викладається порядок облiку зобов'язань з оплати зборiв, вiдмiнних вiд податку на прибуток (Роз'яснення випущено 20 травня 2013). Подiєю, яка призводить до визнання зобов`язання зi сплати платiжу, є дiяльнiсть, внаслiдок якої виникає зобов`язання сплати такого платiжу згiдно до законодавства. Це роз'яснення буде чинним для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. На думку керiвництва Пiдприємства, цi поправки не вплинуть на облiкову полiтику; - o МСФЗ (IAS) 36 "Зменшення корисностi активiв": поправки обмеженою сфери дiї до розкриття iнформацiї про знецiнення для не фiнансових активiв (випущенi 29 травня 2013). Поправки скасовують вимоги про необхiднiсть розкривати вартiсть, яка вiдшкодовується, за кожною одиницею, яка генерує грошовi потоки, для яких балансова вартiсть гудвiлу або нематерiального активу з невизначеним строком корисного використання, розподiленим на одиницi, якi генерують грошовi кошти, є значною у порiвняннi iз загальної балансовою вартiстю гудвiлу або нематерiального активу з невизначеним строком корисного використання, якщо знецiнення не виникло. Одночасно вводяться вимоги розкривати вартiсть, яка вiдшкодовується, окремого активу або одиницi, яка генерує грошовi кошти, у вiдношеннi до якого був визнаний або вiдновлений збиток вiд знецiнення протягом звiтного перiоду. Цi поправки будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2014р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання. Вплив змiн буде розглядатись протягом наступного звiтного перiоду, Пiдприємство не має намiру використовувати цей стандарт достроково; Крiм перерахованих з 1 липня 2014 вступає в силу змiна в МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працiвникам": поправка, що роз'яснює облiк внескiв у плани, якi зобов'язують працiвникiв або третi сторони робити внески для покриття витрат на виплату винагород (випущенi 21 листопада 2013) . 6.Новi положення бухгалтерського облiку Деякi новi стандарти, змiни до стандартiв i тлумачення, якi наберуть чинностi пiсля 31 грудня 2014 року не застосувалися при складаннi цiєї фiнансової звiтностi, Пiдприємство планує застосувати їх тодi, коли вони набудуть чинностi. Рада з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (IASB) та Рада зi стандартiв фiнансового облiку (FASB) 28 травня 2014 спiльно випустили новий стандарт за визнанням доходiв за контрактами iз замовниками - МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами". Основним принципом МСФЗ (IFRS) 15 є визнання виручки за фактом передачi товару або послуг споживачевi, причому в розмiрi, що вiдповiдає очiкуванiй сумi оплати за факт передачi цього товару або надання послуги. Новий стандарт збiльшує кiлькiсть розкриттiв по виручцi, мiстить детальнi вказiвки за що ранiше не жорстко регламентованих операцiях (наприклад, виручка вiд продажу послуг та змiни в контрактних умовах). МСФЗ (IFRS) 15 iстотно покращує керiвництво для багатокомпонентних угод. МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" замiнює МСБО (IAS) 11 "Договори на будiвництво", МСБО (IAS) 18 "Дохiд", IFRIC 13 "Програми лояльностi клiєнтiв", IFRIC 15 "Угоди на будiвництво об'єктiв нерухомостi", IFRIC 18 "Передача активiв вiд клiєнтiв", SIC-31 "Виручка - бартернi операцiї, що включають рекламнi послуги". Ефективна дата МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" - 1 сiчня 2017р. - МСФЗ (IAS) 19 "Плани з встановленими виплатами: внески, якi здiйснюються працiвниками", МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки вiдстрочених тарифних змiн" вступають в дiю з 30.06.2015р., - Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 "Порядок облiку правочинiв з придбання часток участi у спiльних операцiях" та уточнення припустимих методiв нарахування амортизацiї (поправки до МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" та МСФЗ (IAS) 38 - вступають в дiю з 31.12.2016р. 7. Iнформацiя за сегментами Операцiйний сегмент - це компонент Пiдприємства, який здiйснює господарську дiяльнiсть, в результатi якої воно може отримувати доходи та нести витрати, у тому числi доходи та витрати, якi стосуються операцiй з будь-якими iншими частинами Пiдприємства. Керiвництво визначило операцiйнi сегменти на пiдставi звiтiв, якi аналiзує Наглядова рада. Наглядова рада аналiзує бiзнес в розрiзi продуктiв, оцiнює результати дiяльностi операцiйних сегментiв за МСФЗ, Пiдприємство органiзовано у такому бiзнес-сегментi: Первинний формат представлення сегментної iнформацiї - бiзнес-сегменти - заснований на структурi управлiнської та внутрiшньої звiтностi Пiдприємства. Цiни за операцiями мiж сегментами не завжди встановлюються на комерцiйнiй основi. Результати, активи та зобов`язання сегментiв включають статтi, безпосередньо зв`язанi з цими сегментами, а також тi статтi, якi можуть бути об'рунтовано вiднесенi до цих сегментiв. Нерозподiленi статтi складаються переважно iз активiв, якi приносять доход, вiдсоткових кредитiв, позикових коштiв та витрат. Нижче показана концентрацiя виручки в розрiзi клiєнтiв, яка перевищує 10% вiд загальної виручки Пiдприємства за 2014 рiк: в тис. грн. Виробництво Видобування пiску вогнетривких виробiв гравiю та каолiну Всього Кривий рiг Арселор Митал 28425 28425 Кiпр BRADANO CO.ltd 80858.2 80858,2 Нижче показана концентрацiя виручки в розрiзi клiєнтiв, яка перевищує 10% вiд загальної виручки Пiдприємства за 2013 рiк: в тис. грн. Виробництво Видобування пiску вогнетривких виробiв гравiю та каолiну Всього Кiпр BRADANO CO.ltd 36781 36781 Географiчнi сегменти: в тис. грн. 2014 рiк 2013 рiк Україна 112067 123832 Iншi країни 101844 52402 Всього виручка 213911 176234 8.Операцiї iз зв'язаними сторонами Зв'язанi сторони визначаються у Мiжнародному стандартi бухгалтерського облiку 24. Сторони вважаються зв'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Пiд час визначення зв'язаної сторони увага спрямована на суть цих вiдносин, а не лише на юридичну форму. Залишки Компанiї за розрахунками iз зв'язаними сторонами, з яких всi є суб'єктами господарювання пiд спiльним контролем, на 31 грудня представленi за балансовою вартiстю таким чином: ТОВ "ТВК "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" 31 грудня 2014 31 грудня 2013 31 грудня 2012 у тисячах гривень Пiдприємства Пiдприємства Пiдприємства пiд загальним пiд загальним пiд загальним контролем контролем контролем Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 0 0 94 ТОВ "ТВК "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" 2014 2013 у тисячах гривень Пiдприємства Пiдприємства пiд загальним пiд загальним контролем контролем Доходи вiд основної дiяльностi 0 2604 Придбання матерiалiв, компонентiв та обладнання 0 (2682) ТОВ "ТВК "ДРЕВКО" 31 грудня 2014 31 грудня 2013 31 грудня 2012 у тисячах гривень Пiдприємства Пiдприємства Пiдприємства пiд загальним пiд загальним пiд загальним контролем контролем контролем Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть () (93) (31) ТОВ "ТВК "ДРЕВКО"" 31 грудня 2014 31 грудня 2013 31 грудня 2012 у тисячах гривень Пiдприємства Пiдприємства Пiдприємства пiд загальним пiд загальним пiд загальним контролем контролем контролем Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 23 0 0 ТОВ "ТВК "ДРЕВКО" 2014 2013 у тисячах гривень Пiдприємства Пiдприємства пiд загальним пiд загальним контролем контролем Доходи вiд основної дiяльностi 8 121 Придбання матерiалiв, компонентiв та обладнання (1414) (1681) ВАТ "Запорiжсталь" 31 грудня 2014 31 грудня 2013 31 грудня 2012 у тисячах гривень Пiдприємства Пiдприємства Пiдприємства пiд загальним пiд загальним пiд загальним контролем контролем контролем Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 747 145 83 ВАТ "Запорiжсталь" 2014 2013 у тисячах гривень Пiдприємства Пiдприємства пiд загальним пiд загальним контролем контролем Доходи вiд основної дiяльностi 2983 1943 ООО "Финфорт" 31 грудня 2014 31 грудня 2013 31 грудня 2012 у тисячах гривень Пiдприємства Пiдприємства Пiдприємства пiд загальним пiд загальним пiд загальним контролем контролем контролем Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 0 0 0 ООО "Финфорт" 2014 2013 у тисячах гривень Пiдприємства Пiдприємства пiд загальним пiд загальним контролем контролем Придбання послуг (1267) 0 Реалiзацiя, торгова ( дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) та iнша дебiторська заборгованiсть Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31 груднi 2014,2013, 2012 року складається з балансiв, якi виникли в наслiдок операцiї з пiдприємствами пiд загальним контролем та iншими зв'язаними сторонами не мiстить вiдсоткових доходiв. Несплаченi баланси станом на 31 грудня 2014,2013,2012 року, якi виникли вiд операцiї iз зв'язаними сторонами, являються незабезпеченими та очiкуються бути сплаченими у безготiвковiй формi. Компанiя не створила резерву знецiнення щодо балансiв, якi виникли вiд операцiї iз зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2014, 2013 , 2012 рр. Закупiвля, торгова ( кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2014, 2013 , 2012 року складається з балансiв, якi виникли в наслiдок операцiй iз зв'язаними сторонами щодо закупiвлi сировини, матерiалiв, готової продукцiї та товарiв. Цi баланси не мiстять вiдсоткових доходiв i пiдлягають сплатi протягом звичайної господарської дiяльностi. Компенсацiї провiдному управлiнському персоналу Провiдний управлiнський персонал складається з 12 топ - менеджерiв. У 2014 роцi компенсацiя провiдному управлiнському персоналу, яка включена до адмiнiстративних витрат, дорiвнює 2336,9 тис. грн. Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу головним чином складається iз заробiтної плати та вiдповiдних нарахувань. 9.Основнi засоби ( рядки 1010-1012 Балансу) Рух основних засобiв протягом року, що закiнчився 31 грудня 2013 р. та 31.грудня 2014 р. представлений таким чином: Зем. Кап.витр. будiвлi Машини Транспортн Прилади та Iншi Усього дiлянки на полiпш. споруди та засоби iнвентар земель та перед облад- пристрої нання у тисячах гривень Сальдо на 31 грудня 2012 Вартiсть 1110 1375 89298 83359 23231 5807 1099 205279 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (49429)(71123)(15099)(4918) (1099)(141668) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2012 1110 1375 39869 12236 8132 889 0 63611 Надходження 3268 1802 511 254 10 5845 Вибуття (1782) (468) - (1) () (2251) Вибуття зносу 873 467 1 1341 Нарахований знос (1451)(2696) (1789)(428) (10) (6374) Знецiнення - - - - - - Передачi () - Курсовi рiзницi - - - - - - Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2013 1110 1375 90784 84693 23742 6060 1109 208873 Вартiсть 1110 1375 90784 84693 23742 6060 1109 208873 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (50007)(73352) (16888)(5345) (1109)(146701) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2013 1110 1375 40777 11341 6854 715 0 62172 Надходження 621 3191 4999 1739 216 22 10788 Вибуття (156) (243) (26) (46) (8) (479) Вибуття зносу 53 243 26 45 7 374 Нарахований знос (1525) (2860)(1794) (373) (22) (6574) Знецiнення Передачi Курсовi рiзницi Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2014 1731 1375 93819 89449 25455 6228 1125 219182 Сальдо на 31 грудня 2014 Вартiсть 1731 1375 93819 89449 25455 6228 1125 219182 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (51480) (75969)(18656)(5672) (1124)(152901) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2014 1731 1375 42339 13480 6799 556 1 66281 Станом на 31 грудня 2014 основних засобiв у заставi не має. У 2014 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 6574 тис. грн. були включенi: 4512 тис. грн. до складу собiвартостi реалiзованої готової продукцiї та послуг, 398 тис. грн. до складу адмiнiстративних витрат, 1664 тис. грн.. до складу iнших операцiйних витрат. Залишкова вартiсть основних засобiв , що тимчасово не використовується станом на 31.12.2014 р склала 2613,2 тис. грн.. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає станом на 31.12.2014 р. 25760,9 тис.грн. Рух довгострокових бiологiчних активiв ( рядки 1020-1022 Балансу) представлений таким чином: у тисячах гривень Усього Сальдо на 31 грудня 2012 2552 Вартiсть 2552 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2012 907 Надходження (727) Вибуття 2732 Сальдо на 31 грудня 2013 Вартiсть 2732 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi 0 Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2013 2732 Надходження (737) Вибуття 496 Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2014 2973 Сальдо на 31 грудня 2014 2973 Вартiсть 2973 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2014 2973 10.Нематерiальнi активи ( рядки 1000-1001 Балансу) Рух нематерiальних активiв, програмного забезпечення , протягом року, що закiнчився 31 грудня 2014 р., представлений таким чином: у тисячах гривень Вартiсть Накопичена Чиста балансова амортизацiя вартiсть Сальдо на 31 грудня 2012 21 (5) 16 Нарахована амортизацiя (11) () Сальдо на 31 грудня 2013 21 (16) 5 Надходження Нарахована амортизацiя (5) Сальдо на 31 грудня 2014 21 (21) 0 У 2013 та 2014 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 16 тис. грн. були включенi до складу адмiнiстративних витрат. 11.Довгострокова дебiторська заборгованiсть ( рядок 1040 Балансу) у тисячах гривень Усього Сальдо на 31 грудня 2012 549 Надходження 60 Вибуття (265) Сальдо на 31 грудня 2013 344 Надходження 29 Вибуття 208 Сальдо на 31 грудня 2014 165 Дисконтування довгострокової дебiторської заборгованостi, а саме наданих позичок робiтникам не проводилось у зв'язку з вiдсутнiстю економiчного об'рунтування. 12.Запаси ( рядок 1100, 1110 Балансу) у тисячах гривень 31 грудня 2014 31 грудня 2013 31 грудня 2012 Сировина та матерiали 21201 20448 23866 Готова продукцiя 61488 62827 56546 Незавершене виробництво 10569 9776 10504 Товари для перепродажу 243 368 426 Запаснi частини 7444 7437 8493 Поточнi бiологiчнi активи 2931 2613 2488 Усього запасiв 103876 103469 102323 Сума запасiв, яка була списана у 2014 роцi як витрати поточного перiоду складає 84958 тис. грн. Станом на 31 грудня 2014 року, сировини та матерiалiв у заставi не має. Станом на 31 грудня 2014 року. у заставi пiд вiдновлювану кредитну лiнiю в ПАТ "ПРОФIНБАНК" знаходится готова продукцiя на суму 7000тис.грн. за цiнами реалiзацiї. 13. Аванси виданi ( рядок 1130 Балансу) у тисячах гривень 31 грудня 2014 31 грудня 2013 31 грудня 2012 Аванси за сировину i матерiали та напiвфабрикати 990 966 107 Аванси за послуги 1499 491 990 Аванси за газ та електропостачання 168 63 93 Усього аванси виданi 2657 1520 1190 14.Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть ( рядки Балансу 1125, 1135, 1155, 1190) у тисячах гривень 31 грудня 2014 31 грудня 2013 31 грудня 2012 Фiнансовi активи Торгова дебiторська заборгованiсть 19140 10132 15702 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi (296) (288) (642) Усього фiнансових активiв 18844 9844 15060 Не-фiнансовi активи ПДВ вiдшкодування 5135 631 3806 Аванси виданi з податку на прибуток 0 270 Аванси виданi на податки крiм податку на прибуток Iнша дебiторська заборгованiсть 970 1871 2262 Усього торгової та iншої дебiторської заборгованостi 24949 12616 21128 Рух резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi торгової та iншої дебiторської заборгованостi протягом року, що закiнчився 31 грудня 2014 р., представлений таким чином: у тисячах гривень 2013 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 1 сiчня 2013 (642) Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi за рiк (113) Суми, списанi протягом року як безнадiйна заборгованiсть 467 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 31 грудня 2013 (288) у тисячах гривень 2014 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 1 сiчня 2014 (288) Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi за рiк (296) Суми, списанi протягом року як безнадiйна заборгованiсть 288 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 31 грудня 2014 (296) Строки виникнення торгової та iншої фiнансової дебiторської заборгованостi представленi таким чином: 31 грудня 2014 31 грудня 2013 у тисячах гривень Торгова дебiторська заборгованiсть Торгова дебiтор-ська заборгованiсть Не прострочена та не знецiнена заборгованiсть - Великi компанiї - - - - - - - Середнi компанiї 11992 - 4102 - - Малi компанiї 576 - - - Усього не прострочена та не знецiнена 12568 4102 Прострочена але не знецiнена - прострочена на 0-30 днiв 689 794 - - - прострочена на 30-90 2986 1987 - - - прострочена на 90-180 10 1027 - - - прострочена на 180-360 377 336 - - - прострочена понад один рiк 2215 1598 - - Усього прострочена але не знецiнена 6276 5742 - - Iндивiдуально визначена як знецiнена - прострочена на 0-30 днiв - - - - - - прострочена на 30-90 - - - - - - прострочена на 90-180 - - - - - - прострочена на 180-360 - - - - - - прострочена понад один рiк 296 288 - Усього iндивiдуально визначена як знецiнена 296 288 - - Мiнус резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi (296) - - (288) - - Усього 18844 9844 Справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостi, яка буде сплачена в межах одного року, приближена до її балансової вартостi на обидвi балансовi дати. Iнша дебiторська заборгованiсть представлена таким чином: у тисячах гривень 31 грудня 2014 31 грудня 2013 31 грудня 2012 Iнша дебiторська заборгованiсть 970 1871 2262 Розрахунки з робiтниками по виданим ссудам, кредитам 347 708 862 Розрахунки з пiдзвiтними особами 7 Розрахунки за навчання 39 33 51 Розрахунки по пiльгам та субсидiям 172 147 111 Розрахунки по тимчасовiй непрацездатностi 195 95 341 Розрахунки з арендаторами 15 15 12 Розрахунки по нарахованим штрафам, претензiям 22 419 Iнша дебiторська заборгованiсть 175 34 15 ПДВ по неотриманим податковим накладним 5 420 863 15.Грошовi кошти та їх еквiваленти ( рядки 1165-1167 Балансу) у тисячах гривень 31 грудня 2014 31 грудня 2013 31 грудня 2012 Грошовi кошти у касi 31 37 55 Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання UAH 6979 812 1847 Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання USD 116 55 1654 Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання RUB 305 Усього грошовi кошти та їх еквiваленти 7126 1209 3556 16.Статутний капiтал Станом на 31 грудня 2014 року загальна кiлькiсть звичайних акцiй складає 49932453 з номiнальною вартiстю 0,01 гривень за одну акцiю. Усi випущенi звичайнi акцiї повнiстю сплаченi. Кожна звичайна акцiя надає право одного голосу. Кiлькiстьакцiй у тисячах гривень Статутний капiтал Емiсiйний дохiд Усього Сальдо 31 грудня 2012 49932453 499 499 Випуск нових акцiй - - - - Сальдо на 31 грудня 2013 49932453 499 499 Випуск нових акцiй - - - - Сальдо на 31 грудня 2014 49932453 499 499 17.Iншi забезпечення ( рядок 1520 Балансу) До iнших грн.забезпечень вiднесенi витрати на рекультивацiю земель на кiнець перiоду 914 тис. грн.., на початок 1375 тис. грн. 18.Векселi виданi.Векселiв виданих Компанiя не має. 19.Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов'язання Компанiя має зобов'язання надати компенсацiю до Пенсiйного фонду України щодо пенсiй за вiком на пiльгових умовах, виплачених певним категорiям працюючих у Компанiї та колишнiм працiвникам Компанiї. Iснують також одноразовi виплати працiвникам при виходi на пенсiю, а також iншi програми виплат по закiнченню трудової дiяльностi та iншi виплати працiвникам, по вiдношенню до яких Компанiя має зобов'язання на 31 грудня. У 2014 у програмi з визначеною виплатою беруть участь 173 чоловiка, Сума, визнана у звiтi про сукупний дохiд представлена наступним чином: у тисячах гривень 2014 Вартiсть поточних робiт, виконаних працiвниками 90 Витрати на вiдсотки за програмою 1016 Визнана вартiсть ранiше виконаних працiвниками робiт Актуарнi (прибутки)/ збитки Усього 1106 Змiни у теперiшнiй вартостi зобов'язання за програмою з визначеною виплатою представленi таким чином: у тисячах гривень 2014 Сальдо на 1 сiчня 8693 Вартiсть поточних робiт, виконаних працiвниками 90 Вiдсотки на зобовязання 1016 Витрати на вiдсотки за програмою Виплати (3181) Переоцiнка зобовязань 4025 Сальдо на 31 грудня 10643 Оцiнка пенсiйних зобов'язань, виплат по закiнченню трудової дiяльностi та iнших виплат працiвникам 'рунтується на судженнях (Примiтка 4). Нижче наведенi суттєвi актуарнi припущення: 31 грудня 2014 Ставка дисконту 15,5% Очiкуваний рiст заробiтної плати 7.00% Плиннiсть кадрiв 7.00% 20.Аванси отриманi ( рядок 1635 балансу) у тисячах гривень 31 грудня 2014 31 грудня 2013 31 грудня 2012 Аванси за готову продукцiю 8149 278 221 Аванси за послуги 47 52 74 Усього аванси отриманi 8196 330 295 21.Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть ( рядки 1615,1625,1630,1660,1690 Балансу) у тисячах гривень 31 грудня 2014 31 грудня 2013 Торгова кредиторська заборгованiсть 1893 2569 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 2410 1533 Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти 385 362 Усього фiнансовi зобов'язання у складi торгової та iншої кредиторської заборгованостi 4688 4464 Резерв по невикористаних вiдпустках 1177 848 Усього торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 5865 5312 Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти представленi таким чином: Кредиторська заборгованiсть за вiдсотки 1 Розрахунки з алiментiв 56 48 Розрахунки за стипендiї 3 Розрахунки за комунальнi послуги з робiтниками 78 81 Розрахунки з орендаторами 55 55 Розрахунки з пiдзвiтними особами 2 Розрахунки з лiкарняних 195 171 Iншi кредитори 1 1 Строки виникнення торгової та iншої фiнансової кредиторської заборгованостi представленi таким чином: 31 грудня 2014 Торгова Заробiтна плата Зобов'язання за кредиторська та вiдповiднi iншi фiнансовi заборгованiсть нарахування iнструменти у тисячах гривень Аналiз майбутнiх грошових потокiв: до 3 мiсяцiв 1704 2410 385 вiд 3 до 6 мiсяцiв 173 - вiд 6 до 12 мiсяцiв 16 - Усього 1893 2410 385 31 грудня 2013 Торгова Заробiтна плата Зобов'язання за кредиторська та вiдповiднi iншi фiнансовi заборгованiсть нарахування iнструменти у тисячах гривень Аналiз майбутнiх грошових потокiв: до 3 мiсяцiв 2518 1533 362 - вiд 3 до 6 мiсяцiв 13 - - - - вiд 6 до 12 мiсяцiв 38 - - - - Усього 2569 1533 362 - 31 грудня 2012 Торгова Заробiтна плата Зобов'язання за кредиторська та вiдповiднi iншi фiнансовi заборгованiсть нарахування iнструменти у тисячах гривень Аналiз майбутнiх грошових потокiв: до 3 мiсяцiв 1987 2191 606 - вiд 3 до 6 мiсяцiв 717 - - - - вiд 6 до 12 мiсяцiв 437 - - - - Усього 3141 2191 606 - 22.Податки до сплати, крiм податку на прибуток у тисячах гривень 31 грудня 2014 31 грудня 2013 31 грудня 2012 Податок з доходiв фiзичних осiб 280 137 208 Плата за землю 183 187 187 Плата за користування надрами 1173 1292 1249 Збiр за спецiальне використання води 11 11 12 Податок на нерухомiсть 9 2 Збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмiлярства 1 1 Вiйськовий сбiр 32 Екологiчний податок 28 18 13 Усього податки до сплати, крiм податку на прибуток 1717 1647 1670 23 Доходи вiд основної дiяльностi ( рядок 2000 Ф. № 2) Аналiз доходiв вiд основної дiяльностi згiдно категорiй представленi таким чином: у тисячах гривень 2014 2013 Реалiзацiя готової продукцiї 200661 160163 Реалiзацiя услуг 13250 16071 Усього 213911 176234 Аналiз доходiв вiд основної дiяльностi по регiонам представленi таким чином: у тисячах гривень 2014 2013 Реалiзацiя в Українi 112067 123832 Реалiзацiя у iнших країнах 101844 52402 Усього 213911 176234 24.Собiвартiсть реалiзованої продукцiї ( рядок 2050 Ф.№ 2) у тисячах гривень 2014 2013 Матерiали та компоненти 58270 48032 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 38319 43436 Витрати з придбання послуг 7626 7907 Знос та амортизацiя 4512 4501 Податок землю 2203 2877 Iншi витрати 17705 18357 Усього 128635 125110 25.Витрати на реалiзацiю i доставку ( рядок 2150 ф.№2) у тисячах гривень 2014 2013 Транспортування 25253 19605 Витрати з придбання послуг 9970 7339 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 405 326 Матерiали 220 215 Iншi витрати 186 304 Усього 36034 27789 26. Адмiнiстративнi витрати у тисячах гривень 2014 2013 Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 15 13 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 13331 13722 Витрати з придбання послуг 1987 2449 Податки i обов'язковi платежi 2343 2352 Знос та амортизацiя 398 489 Витрати на зв'язок 314 296 Депозитарнi послуги 269 354 Iншi витрати 8683 8932 Усього 27340 28607 27.Iншi операцiйнi доходи та витрати ( Рядки 2120, 2180 ф.№ 2) у тисячах гривень 2014 2013 Доход вiд реалiзацiї запасiв 1432 2437 Доход вiд списання кредиторської заборгованостi 44 38 Доход вiд оренди 175 144 доход вiд операцiйної курсової рiзницi 4275 1172 доход вiд вiдновлення ранiше списаних активiв 227 534 доход вiд реалiзацiї путiвок 1 4 Iншi доходи 92 27 Усього iншi операцiйнi доходи 6246 4356 Визнанi штрафи, пенi (15) (73) собiвартiсть реалiзованої тари (1421) (1762) собiвартiсть реалiзованих покупних матерiалiв (717) (471) собiвартiсть орендних операцiй (34) (43) збитки вiд операцiйної курсової рiзницi (388) (101) витрати на соцiальнi заходи (1330) (3690) нестачi та втрати (1014) (74) списана дебiторська заборгованiсть (31) (104) резерв сумнiвної заборгованостi (296) (113) Iншi витрати (114) Усього iншi операцiйнi витрати (5360) (6431) Усього доходи/ (витрати) 886 (2075) До iнших доходiв у сумi 67 тис. грн.. вiднесенi Стр.2240 Iншi доходи 67 В т.ч. Оприбутковано тмц вiд лiквiдацiї тунельної печi цеху 1 5,8 Оприбутковано тмц вiд лiквiдацiї свиновiдкормочного пункту 40,2 Оприбутковано тмц вiд реконструкцiї тунельної печi цеху 3 21 До iнших витрат у сумi 1498 тис. грн.. вiднесенi Стр.2270 Iншi витрати 1498 В т.ч. Благодiйна допомога 577 Матерiальна допомога 301 Витрати з лiквiдацiї основних засобiв 615 Залишкова вартiсть лiквiдованих основних засобiв 5 28.Фiнансовi доходи та витрати ( рядок 2220, 2250 Ф.№ 2) у тисячах гривень 2014 2013 Вiдсотки на залишки рахункiв в банках 5 52 Вiдсотки по депозиту 620 66 Усього фiнансовi доходи 625 118 Вiдсотковi витрати з кредитiв та позик (78) (37) Вiдсотки на забов`язання згiдно актуарних розрахункiв (1016) Усього фiнансовi витрати (1094) (37) Усього фiнансовi доходи/ (витрати) (469) 81 29.Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином: у тисячах гривень 2014 2013 Витрати з поточного податку (3817) (47) Вiдстрочений податок 1595 (1479) Усього витрат/(вiдшкодування) з податку на прибуток (2222) (1526) Поточна ставка податку на прибуток починаючи с 1 сiчня 2014 року становить 18% згiдно Податкового кодексу. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiненi за тiєю ставкою податку на прибуток, яка буде дiяти у перiод реалiзацiї цих активiв або погашення зобов'язань згiдно з Податковим кодексом. Вiдмiнностi мiж МСФЗ i податковим законодавством України призводять до виникнення тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань в цiлях складання фiнансової звiтностi i їх базою для розрахунку податку на прибуток. Нижче детально представленi податковi наслiдки руху цих тимчасових рiзниць: у тисячах гривень 1 сiчня 2014 Вiдновлення/ 31 грудня 2014 (списання) за рахунок прибуткiв та збиткiв Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають вирахуванню Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 52 1 53 Резерв вiдпусток 152 60 212 Забезпечення на рекультивацiю земель 248 (84) 164 Резерв знецiнення запасiв 21 21 Резерв забезпечення пенсiйних виплат 1916 1916 Основнi засоби 319 (319) 0 Вiдстроченi податковi активи 771 1595 2366 Залiк з вiдстроченими податковими зобов'язаннями Признанi вiдстроченi податковi активи 771 1595 2366 Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню Вiдстроченi податковi зобов'язання Залiк з вiдстроченими податковими активами 771 1595 2366 Признанi вiдстроченi податковi активи 771 1595 2366 30.Умовнi i договiрнi зобов'язання, операцiйний ризик Податкове законодавство. Українське податкове i митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом Компанiї цього законодавства стосовно її операцiй i дiяльностi може бути оскаржена вiдповiдними державними органами. Податковi органи можуть дотримуватися жорсткiшої позицiї i застосовувати складнiшi пiдходи при iнтерпретацiї законодавства i оцiнцi нарахувань. У поєднаннi з можливими заходами по пiдвищенню сум податкових надходжень в цiлях поповнення державного бюджету, вказанi вище обставини можуть значно збiльшити рiвень i частоту перевiрок податкових iнспекцiй. Зокрема, iснує вiрогiднiсть, що операцiї i дiяльнiсть, якi у минулому не оскаржувалися, будуть оскарженi. Як наслiдок, можуть бути нарахованi значнi додатковi податки, пенi i штрафи. Податковi перевiрки можуть охоплювати три календарнi роки дiяльностi, що безпосередньо передували року перевiрки. При певних обставинах перевiрка може поширюватися на попереднi перiоди. В 2014роцi комплексна перевiрка дотримання податкового законодавства не проводилась. В 2014р. пiдприємству нарахованi штрафи: Штрафные санкции 14,8 В т.ч. Штраф за неправомерное использование средств ФСС 9,9 Штрафы и пеня ОГНИ по налогам и сборам за 2013г. 2,9 Штраф за нарушение природоохранных мероприятий 1,8 Штраф за недоплату патентов 0,1 Штраф по энергоносителям 0,1 Менеджмент Компанiї подав позови в судовi iнстанцiї з метою оскаржити рiшення податкової iнспекцiї. Оцiнюючи ймовiрнiсть вирiшення судових суперечок з податковою iнспекцiєю менеджмент компанiї вважає, що усi судовi спори будуть вирiшенi на користь Компанiї, тому у фiнансовiй звiтностi за станом на 31 грудня 2014 не було створено умовних зобов'язань. Судовi справи. До Компанiї перiодично, в ходi поточної дiяльностi, можуть поступати позовнi вимоги. Виходячи з власної оцiнки, а також консультацiй внутрiшнiх професiйних юристiв, керiвництво вважає, що вони не приведуть до яких-небудь iстотних збиткiв. Питання охорони довкiлля. Сьогоднi в Українi посилюється природоохоронне законодавство i триває перегляд позицiї державних органiв вiдносно забезпечення його дотримання. Компанiя проводить перiодичну оцiнку своїх зобов'язань, пов'язаних з охороною довкiлля. У разi виявлення зобов'язань вони негайно вiдображаються у звiтностi. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути в результатi змiни iснуючого законодавства i нормативних актiв, а також в результатi судової практики, не можуть бути оцiненi з достатньою мiрою надiйностi, хоча i можуть виявитися значними. Керiвництво Компанiї вважає, що в умовах iснуючої системи контролю за дотриманням чинного природоохоронного законодавства немає значних зобов'язань, що виникають у зв'язку з нанесенням збитку довкiллю. 31.Управлiння фiнансовими ризиками Функцiя управлiння ризиками Компанiї здiйснюється вiдносно фiнансових , операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (валютний ризик та ризик змiни процентної ставки i iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Головним завданням функцiї управлiння фiнансовими ризиками є мiнiмiзувати потенцiйний негативний ефект на фiнансовий результат Компанiї для тих ризикiв, якими можна керувати i якi являються непрофiльними для вогнетривкої галузi. Управлiння операцiйним i юридичним ризиками повинно забезпечувати надiйне функцiонування внутрiшньої полiтики i процедур Компанiї в цiлях мiнiмiзацiї цих ризикiв. Кредитний ризик. Компанiя схильна до кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона не виконає свої обов'язки згiдно контрактних умов оплати. Схильнiсть кредитному ризику виникає в результатi продажу Компанiєю продукцiї на умовах вiдстрочення платежу i здiйснення iнших угод з контрагентами, в результатi яких виникають фiнансовi активи. Максимальний кредитний ризик, що виникає у Компанiї по класах активiв, вiдображений у балансовiй вартостi фiнансових активiв у звiтi про фiнансовий стан дорiвнює 26940 тис. грн.. (2013: 12924 тис. грн..) та включає: торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти. Компанiя проводить аналiз по термiнах погашення дебiторської заборгованостi вiд основної дiяльностi i вiдстежує простроченi залишки дебiторської заборгованостi. Таким чином, керiвництво вважає за доцiльне надавати iнформацiю по термiнах затримки платежiв i iншу iнформацiю по кредитному ризику, яка розкрита в Примiтцi 14. Ринковий ризик. Компанiя схильна до дiї ринкових ризикiв. Ринковi ризики пов'язанi з вiдкритими позицiями по а) iноземним валютам, б) процентним активам i зобов'язанням i в) пайовим iнструментам, якi схильнi до ризику загальних i специфiчних змiн на ринку. Компанiя не встановлює лiмiтiв вiдносно сум прийнятного ризику. Проте застосування цього пiдходу не може запобiгти збиткам понад цi лiмiти у разi iстотних змiн на ринку. Валютний ризик. У Компанiя виникає валютний ризик у зв'язку iз закупiвлями, деномiнованими в iноземних валютах, а також завдяки експортним операцiям. Валюти, у зв'язку з якими виникає валютний ризик, є, головним чином росiйський рубль, долар США . Компанiя не хеджує свiй валютний ризик. Компанiя не проводить аналiз чутливостi прибуткiв i збиткiв, а також капiталу до можливих змiн обмiнних курсiв валют, якi використовуються Компанiєю на звiтну дату, по вiдношенню до функцiональної валюти Компанiї. Ризик змiни процентної ставки. Компанiя не має суттєвих вiдсоткових активiв, прибуткiв та операцiйних грошових потокiв якi залежать вiд змiни ринкової процентної ставки. Позики компанiї мають фiксовану процентну ставку. Тому Компанiя схильна до ризику, пов'язаного з впливом коливань ринкових процентних ставок на її фiнансове положення i грошовi потоки у зв'язку зi змiною справедливої вартостi кредитiв на ринку (ринкової ставки по кредитах). У Компанiї немає офiцiйних полiтик i процедур для управлiння ризиками змiни процентних ставок, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик є несуттєвим для дiяльностi Компанiї. Проте у момент залучення позикових коштiв менеджмент Компанiї, використовуючи своє професiйне судження, визначає наскiльки фiксована або плаваюча процентна ставка найбiльш задовольняє iнтересам Компанiї упродовж заданого перiоду. Iнший цiновий ризик. Компанiя схильна до обмеженого ризику змiни цiни акцiй. Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що компанiя матиме труднощi при виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя схильна до ризику у зв'язку з щоденною необхiднiстю використання наявних грошових коштiв. Ризиком лiквiдностi керує менеджмент Компанiї. Керiвництво щомiсячно контролює прогнози руху грошових коштiв Компанiї. Компанiя намагається пiдтримувати стiйку базу фiнансування, що складається з позикових коштiв, кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi. Фiнансовий менеджер контролює щоденну позицiю по лiквiдностi Компанiї. Приведена нижче таблиця показує розподiл зобов'язань станом на 31 грудня 2014 р. по договiрних строках, що залишилися до погашення. Суми, розкритi в таблицi термiнiв погашення, представляють контрактнi недисконтованi грошовi потоки. У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення станом на 31 грудня 2014 р.: у тисячах гривень до 6 6 -12 1-2 2-5 Понад 5 Усього Балансова мiсяцiв мiсяцiв рокiв рокiв рокiв вартiсть Зобов'язання Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 1877 16 1893 Усього майбутнi виплати, включаючи майбутнi виплати основної суми i вiдсоткiв 1877 16 1893 32.Управлiння капiталом Завданням Компанiї в областi управлiння капiталом є забезпечення здатностi Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть, забезпечуючи акцiонерам прийнятний рiвень доходностi, дотримуючись iнтересiв iнших партнерiв i пiдтримуючи оптимальну структуру капiталу, що дозволяє мiнiмiзувати витрати на капiтал. Для пiдтримки i регулювання структури капiталу Компанiя може випускати новi акцiї або продавати активи з метою зменшення заборгованостi. Як i iншi компанiї галузi, Компанiя здiйснює контроль за капiталом виходячи iз спiввiдношення власних i позикових коштiв. Цей показник розраховується шляхом дiлення усiєї суми зобов'язань на усю суму капiталу пiд управлiнням Компанiї. Компанiя вважає, що загальна сума капiталу пiд управлiнням складає суму капiталу, вiдображеного у звiтi про фiнансове положення. 31 грудня 2014 Усього позикового капiталу 29182 Усього капiталу 181211 Коефiцiєнт спiввiдношення позикового капiталу до власного 0,16 Компанiя ще не визначилась вiдносно оптимального значення коефiцiєнту спiввiдношення позикового капiталу до власного. 33.Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Справедлива вартiсть є сумою, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент в ходi поточної операцiї мiж зацiкавленими сторонами, за винятком випадкiв вимушеного продажу або лiквiдацiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є котирувана на активному ринку цiна фiнансового iнструменту. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю виходячи з наявної ринкової iнформацiї (якщо вона iснувала) i належних методiв оцiнки. Проте для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї в цiлях визначення справедливої вартостi необхiдно застосовувати професiйнi судження. Економiка України продовжує проявляти деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються, а економiчнi умови продовжують обмежувати об'єми активностi на фiнансових ринках. Ринковi котирування можуть бути застарiлими або вiдображати вартiсть продажу за низькими цiнами i тому не вiдображати справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. При визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво використовує усю наявну ринкову iнформацiю. Фiнансовi iнструменти, якi враховуються за справедливою вартiстю. Торговi i наявнi для продажу iнвестицiї вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю. Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю виходячи з наявної ринкової iнформацiї i належних методiв оцiнки, за винятком iнвестицiй у наявностi для продажу, для яких немає незалежних ринкових котирувань. Фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть iнструментiв з плаваючою процентною ставкою звичайно дорiвнює їх балансовiй вартостi. Оцiнна справедливої вартостi iнструментiв з фiксованою процентною ставкою 'рунтується на методi дисконтованих потокiв грошових коштiв iз застосуванням дiючих процентних ставок на ринку запозичень для нових iнструментiв, що припускають аналогiчний кредитний ризик i аналогiчний термiн погашення. Використовувана ставка дисконтування залежить вiд кредитного ризику контрагента. Зобов'язання, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть єврооблiгацiй 'рунтується на ринкових котируваннях. Справедлива вартiсть iнших зобов'язань визначається з використанням методiв оцiнки. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою i встановленим термiном погашення 'рунтується на очiкуваних дисконтованих грошових потоках iз застосуванням процентних ставок для нових iнструментiв з аналогiчним кредитним ризиком i аналогiчним строком до погашення. Справедлива вартiсть зобов'язань, що погашаються на вимогу або що погашаються при завчасному повiдомленнi розраховується як сума до виплати на вимогу, дисконтована, починаючи з першої дати потенцiйного пред'явлення вимоги про погашення зобов'язання. Використовуванi ставки дисконтування залежать вiд термiну погашення. Балансова вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, визначена з використанням методiв оцiнки представлений таким чином: у тисячахгривень 31 Грудня 2014 31 Грудня 2013 Справедлива Балансова Справедлива Балансова вартiсть вартiсть вартiсть вартiсть ФIНАНСОВI АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 14) - Грошовi кошти на банкiвських рахунках, у касi 7126 7126 1209 1209 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 143) - Торгова дебiторська заборгованiсть 19140 18844 10132 9844 УСЬОГО ФIНАНСОВI АКТИВИ 26266 25970 11341 11053 ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 21) 4688 4688 4464 4464 УСЬОГО ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 4688 4688 4464 4464 34.Представлення фiнансових iнструментiв по категорiях оцiнки У таблицi нижче представлено звiряння класiв фiнансових активiв з вищезгаданими категорiями оцiнки на 31 грудня 2014: у тисячах гривень Займи та дебiторська Активи у Усього заборгованiсть наявностi для продажу АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15) - Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання 7126 7126 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14) - Торгова дебiторська заборгованiсть 18844 18844 Фiнансовi iнструменти Необоротнi активи, утриманi для продажу 0 0 УСЬОГО ФIНАНСОВИ АКТИВИ 18844 7126 25970 НЕ ФIНАНСОВI АКТИВИ 112638 112638 УСЬОГО АКТИВИ 131482 7126 138608 35.Подiї пiсля звiтної дати Не було подiй пiсля звiтної дати, якi потребують розкриття в фiнансовiй звiтностi.

д/н

д/н

д/н