АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 23.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 10.04.2015
Кворум зборів** 98.03
Опис Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат", якi вiдбулися 10 квiтня 2015 року: 1. Вибори нового складу Лiчильної комiсiї. 2. Про внеення змiн до Статуту Товариства шляхом викладання статуту у новiй редакцiї. 3. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт Наглядової ради та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк та розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2014 рiк. 7. Затвердження плану розподiлу чистого прибутку на 2015 рiк. 8. Затвердження кошторису Наглядової Ради. 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi господарської дiяльностi в перiод до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Результати розгляду питань порядку денного: Усi питання порядку денного розглянутi i прийнятi наступнi рiшення. 1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Лiсова Тетяна Iванiвна, Зубенко Надiя Сергiївна, Алтунiна Iрина Володимiровна, Ракитська Олена Анатолiївна, Ткаченко Людмила Анатолiївна, Панченко Олена Миколаївна, Сорокiна Вiкторiя Павлiвна. Рiшення прийнято. 2. Рiшення не прийнято. 3. Затвердити звiт Правлiння та Баланс Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. Роботу Правлiння визнати задовiльною. Рiшення прийнято. 4. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, роботу Ревiзiйної комiсiї товариства за 2014 рiк визнати задовiльною. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. Фiнансовий та майновий стан Товариства визнати задовiльним. Рiшення прийнято. 5. Затвердити звiт Наглядової ради, роботу Наглядової ради товариства за 2014 рiк з захисту прав акцiонерiв Товариства, контролю та регулюванню дiяльностi Правлiння визнати задовiльною. Рiшення прийнято. 6. Затвердити рiчний звiт та Баланс Товариства. Чистий прибуток за 2014 рiк в розмiрi 100% направити на технiчне переозброєння, поповнення власних обiгових коштiв. Дивiденди не виплачувати. Рiшення прийнято. 7. Затвердити нормативи розподiлення чистого прибутку на 2015 рiк: норматив на виплату дивидентiв не передбачати, направити 100% чистого прибутку, отриманного в 2015 роцi на технiчне переозброєння, поповнення власних обiгових коштiв. Використання коштiв чистого прибутку в 2015 роцi можуть коригуватися Правлiнням за погодженням з Наглядовою радою залежно вiд фiнансового стану та виробничої потреби пiдприємства. Рiшення прийнято. 8. Затвердити кошторис Наглядової ради у сумi 3600 тис.грн.Рiшення прийнято. 9. Надати згоду на вчинення правочину мiж ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" i Bradano Co.LTD. Предмет правочину - постачання глини вогнетривкої. Термiн дiї правочину: з 01.06.2015р. по 31.05.2016р. Загальна сума правочину _ бiльш, нiж 105196,5 тис. грн. Узгодити укладання Товариством в перiод не бiльш одного року значних правочинiв з постачання Товариством продукцiї та послуг власного виробництва, а також придбання енергоносiїв, сировини, обладнання, машин та механiзмiв, вартiсть яких складає вiд 52598,25 тис. грн.; Контроль за укладенням i виконанням правочинiв, що вказанi у п.1 та п.2 даного рiшення, доручити Правлiнню Товариства; Зобов'язати Правлiння Товариства укладати договори, що стосуються правочинiв, вказаних у п.1 та п.2 даного рiшення на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства про вiдповiднiсть запланованих правочинiв рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв. Доручити Правлiнню Товариства на рiчних Загальних зборах акцiонерiв доповiсти про виконання даного рiшення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.