ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 23.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Мiжнароднi Стандарти Фiнансової Звiтностi Фiнансова звiтнiсть та Висновок незалежних аудиторiв 31 грудня 2015р. ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА Акцiонерам ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" Ми пiдготували окрему фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2015г., яка достовiрно i об'єктивно вiдображає фiнансовий стан ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" на кiнець звiтного перiоду, а також результати дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, що закiнчився цiєю датою вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за: ў вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та їхнє послiдовне застосування; ў прийняття суджень та оцiнок, якi є об'рунтованими та зваженими; ў iнформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття будь-яких iстотних вiдхилень вiд них та надання пояснень у фiнансовiй звiтностi; ў розкриття iнформацiї про облiкову полiтику у формi, що забезпечить доречнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї; ў оцiнку здатностi товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за: ў розробку, впровадження та пiдтримку ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ", ведення облiку у формi, яка дозволяє розкрити та пояснити угоди пiдприємства, а також надати з об'рунтованою точнiстю у будь-який час iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" i забезпечила б вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ; ў ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до законодавства України; ў застосування усiх можливих виправданих заходiв щодо збереження активiв ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"; ў виявлення та запобiгання випадкам зловживань та iнших порушень. Керiвництво Пiдприємства вважає, що при пiдготовцi окремої фiнансової звiтностi, наведеної на 33 сторiнках, Пiдприємство послiдовно застосовувало вiдповiдну облiкову полiтику, пiдкрiплювало її обгрунтованими та обачними оцiнками i розрахунками та забезпечило дотримання вiдповiдних мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Голова правлiння ПАТ "ЧОК" Герцовський I.М. Дата _______ 1. Адресат Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва публiчного акцiонерного товариства "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ", фiнансова звiтнiсть якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. 2. Вступний параграф: 2.1 Основнi вiдомостi про емiтента: Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" (далi - Емiтент) Код за ЕДРПОУ 00191773 Мiсцезнаходження: 84551, Донецька область, м Артемiвськ, м. Часiв ЯР, вул. Комсомольська, буд. 1 Дата державної реєстрацiї 16.03.1994р. 2.2 Опис аудиторської перевiрки та описання важливих аспектiв облiкової полiтики Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ", яка складає комплект фiнансової звiтностi та включає: - Баланс( Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2015р. (Форма №1), - Звiт про фiнансовi результати ( Звiт про сукупний дохiд) за 2015р. (Форма №2), - Звiт про рух грошових коштiв ( за прямим методом) за 2015р. (Форма №3), - Звiт про власний капiтал за 2015р. (Форма №4), -Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015р., стислий виклад основних принципiв облiкової полiтики та iнших примiток i iншої пояснювальної iнформацiї. Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 304/1 вiд 24 грудня 2014 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". При складаннi висновку (звiту) Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв , затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 20 сiчня 2015р. №31. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. 3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi протягом звiтного перiоду. 4. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, Аудитор не виключає, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi викривлення. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для висловлення модифiкованої аудиторської думки. 5. Аудиторська думка щодо повного комплекту фiнансової звiтностi Складання аудиторського висновку (звiту) щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА № 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора". У зв'язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА № 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора". 5.1. Пiдстави для висловлення модифiкованої думки Емiтент прийняв МСФЗ в якостi основи для пiдготовки своєї фiнансової звiтностi i пiдготував повну рiчну фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до МСФЗ. Аудитор не приймав участi у спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. У Емiтента цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi об'рунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi. Емiтент не використав справедливу вартiсть основних засобiв у своєму звiтi про фiнансовий стан за МСФЗ на дату переходу як доцiльну собiвартiсть об'єктiв основних засобiв. На балансi облiковуються об'єкти основних засобiв загальною первiсною вартiстю 28123 тис. грн., якi повнiстю амортизованi, не переоцiненi, але продовжують використовуватись. Управлiнський персонал не визнав запаси за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї, а визнав їх лише за собiвартiстю, що є вiдхиленням вiд МСБО 2 "Запаси". Облiковi записи Емiтента свiдчать про те, що якби управлiнський персонал визнав запаси за меншою з двох вартостей - за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї, потрiбно було б провести уцiнку запасiв на 3779 тис. грн.. до їх чистої вартостi реалiзацiї. Вiдповiдно витрати збiльшилися б на 3779 тис. грн., а податок на прибуток, чистий дохiд та власний капiтал акцiонерiв зменшився б вiдповiдно на 680 тис. грн. та на 3099 тис. грн. 5.2. Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний) Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 304/1 вiд 24 грудня 2014 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора". Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi. На думку аудитора, за винятком впливу питання, яке є суттєвим, але не всеохоплюючим та про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення модифiкованої думки" фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" станом на 31.12.2015р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до МСФЗ. В ходi перевiрки Аудитор оцiнював прийнятнiсть використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi вiдповiдно МСА 570 "Безперервнiсть". Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Пiдприємства. 6.Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повне найменування: АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРАТ-АУДИТ" Номер та дата видачi Свiдоцтва про реєстрацiю та про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi: А00 №304412 вiд 25.04.1995р. видано виконавчим комiтетом Донецької мiської Ради, свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi України №0718 видане рiшенням Аудиторської палати України 26.01.2001р., дiйсне до 24.09.2020р. Мiсцезнаходження: 04050,м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, будинок 12 Телефон (факс): 050-368-16-79 Дата i номер договору на проведення аудиту: № 86 вiд 06 жовтня 2015 року Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: Дата початку перевiрки:06.10.2015 р., дата закiнчення перевiрки 31.03.2016 р. Виконавець Сертифiкат аудитора серiї А № 002017 рiшення Аудиторської палати України № 27 вiд 02.03.1995 року Продовження строку дiї до 02.03.2019р. - рiшення Аудиторської палати України № 2832 вiд 30.12.2014 р. ______________ Кратт О.М. 31.03.2016 ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН примiтка 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 АКТИВИ Довгостроковi активи Основнi засоби (залишкова вартiсть) 9 80071 66281 62172 Нематерiальнi активи 10 0 0 5 Довгостроковi бiологiчнi активи 2276 2973 2732 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 11 131 165 344 Вiдстроченi податковi активи 29 2509 2366 771 Усього довгострокових активiв 84987 71785 66024 Поточнi активи Запаси 12 33998 28645 27885 Поточнi бiологiчнi активи 2149 2931 2613 Незавершене виробництво 9387 10569 9776 Готова продукцiя 61283 61488 62827 Товари 273 243 368 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 14 31636 18844 9844 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: -з бюджетом 14 6336 5135 901 -за виданими авансами 13 1288 2657 1520 -iнша поточна дебiторська заборгованiсть 14 1097 965 1451 Грошовi кошти та їх еквiваленти 15 17188 7126 1209 Iншi оборотнi активи 14 624 5 420 Усього поточних активiв 165259 138608 118814 УСЬОГО АКТИВIВ 250246 210393 184838 ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Статутний капiтал 16 499 499 499 Нерозподiлений прибуток 214960 180712 175675 УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ 215459 181211 176174 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИПЛАТ I ПЛАТЕЖIВ Забезпечення виплат персоналу 19 12066 10643 Iншi забезпечення 19 341 914 1375 УСЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИПЛАТ I ПЛАТЕЖIВ 12407 11557 1375 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Поточнi зобов'язання Кредити та позики Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 21 1978 1893 2569 Поточнi зобов'язання за розрахунками: -аванси отриманi 20 732 8196 330 -з бюджетом 22 10656 3564 1647 -зi страхування 21 835 803 472 -з оплати працi 21 1777 1607 1061 Поточнi забезпечення 6016 1177 848 Iншi поточнi зобовязання 21 386 385 362 Усього поточних зобов'язань 22380 17625 7289 УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 250246 210393 184838 Генеральний директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Герцовський I.М. Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Каптьонкова Г.Є. ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК у тисячах гривень Примiтка 2015 2014 Доходи вiд основної дiяльностi 23 374269 213911 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 24 (189020) (128635) Валовий прибуток 185249 85276 Iншi операцiйнi доходи 27 23734 6246 Витрати на реалiзацiю i доставку 25 (79540) (36034) Адмiнiстративнi витрати 26 (33648) (27340) Iншi операцiйнi витрати 27 (39495) (5360) Прибуток вiд операцiйної дiяльностi 56300 22788 Фiнансовi доходи 28 83 625 Iншi доходи 27 17 67 Фiнансовi витрати 28 (1307) (1094) Iншi витрати 27 (1783) (1498) Прибуток до оподаткування 53310 20888 Податок на прибуток 29 (11553) (2222) Чистий прибуток i загальна сума сукупного прибутку 41757 18666 Генеральний директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Герцовський I.М. Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Каптьонкова Г.Є. ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ Генеральний директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Герцовський I.М. Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Каптьонкова Г.Є. ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ЗА 2015 рiк Статутний Капiтал в дооцiнках Нерозподiлений Усього власний капiтал Сальдо на 31 грудня 2014р. капiтал прибуток Сальдо на 1 сiчня 2015р. 499 180712 181211 Усього сукупного прибутку (збитку) 41757 41757 Дооцiнка необоротних активiв Дооцiнка фiнансових iнструментiв Iншi змiни в капiталi (7509) (7509) Сальдо на 31 грудня 2015р. 499 214960 215459 Генеральний директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Герцовський I.М. Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Каптьонкова Г.Є. ЗМIСТ 1. Органiзацiйна структура 10 2. Умови здiйснення дiяльностi в Українi 10 3. .Основнi положення облiкової полiтики 10 4. Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження у застосуваннi облiкової полiтики 14 5. Застосування нових або змiнених стандартiв i iнтерпретацiй 15 6.Стандарти, якi були завершенi, але ще не вступили в силу: 15 7. Iнформацiя за сегментами 16 8. Операцiї iз зв'язаними сторонами 16 9.Основнi засоби ( рядки 1010-1012 Балансу) 18 10. Нематерiальнi активи ( рядки 1000-1001 Балансу) 19 12.Запаси ( рядок 1100, 1110 Балансу) 20 13. Аванси виданi ( рядок 1130 Балансу) 20 14. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть ( рядки Балансу 1125, 1135, 1155, 1190) 20 15. Грошовi кошти та їх еквiваленти ( рядки 1165-1167 Балансу) 22 16. Статутний капiтал 22 17. Iншi забезпечення ( рядок 1520 Балансу) 23 18. Векселi виданi. 23 Векселiв виданих Компанiя не має. 23 19. Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов'язання 23 20. Аванси отриманi ( рядок 1635 балансу) 24 21. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть ( рядки 1615,1625,1630,1660,1690 Балансу) 24 22. Податки до сплати, крiм податку на прибуток 25 23. Доходи вiд основної дiяльностi ( рядок 2000 Ф. № 2) 25 24. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї ( рядок 2050 Ф.№ 2) 26 25. Витрати на реалiзацiю i доставку ( рядок 2150 ф.№2) 26 26. Адмiнiстративнi витрати 26 27. Iншi операцiйнi доходи та витрати ( Рядки 2120, 2180 ф.№ 2) 26 28. Фiнансовi доходи та витрати ( рядок 2220, 2250 Ф.№ 2) 27 29. Податок на прибуток 28 30. Умовнi i договiрнi зобов'язання, операцiйний ризик 28 31. Управлiння фiнансовими ризиками 30 32. Управлiння капiталом 31 33. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 32 34. Представлення фiнансових iнструментiв по категорiях оцiнки 32 35. Подiї пiсля звiтної дати 33 1. Органiзацiйна структура Компанiя була зареєстрована i веде свою дiяльнiсть на територiї України. Компанiя є публiчним акцiонерним товариством з вiдповiдальнiстю акцiонерiв в рамках належних їм акцiй та була заснована в вiдповiдностi з законодавством України. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат", скорочена назва ПАТ "ЧВК" має безпосередньої материнської компанiї . Дата реєстрацiї 16.03.1994 р. Країна реєстрацiї: Україна. Пов'язаними особами Компанiї є ТОВ ТВК "ДРЕВКО", ПАТ "Запорiжсталь",ТОВ "Фiнфорт", ПАТ "Промтелеком", ТОВ "Вогнетрив-сервiс". Основними видами дiяльностi Компанiї є Виробництво вогнетривких виробiв (Код за КВЕД - 2010 23.20); Добування пiску, гравiю i каолiну (Код за КВЕД - 2010 08.12). Основнi виробничi потужностi Компанiї знаходяться в м.Часiв Яр Донецької областi. Юридична адреса ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат": вул. Комсомольська,1 м. Часiв Яр, Донецька область Електронна пошта:yurist@chok.ua , сайт: http//chok.ua 2. Умови здiйснення дiяльностi в Українi В Українi вiдбуваються окремi явища, що характернi для ринкової економiки, яка розвивається. Вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали та можуть i надалi впливати на дiяльнiсть пiдприємств, що працюють у цих умовах. Гостра полiтична криза наприкiнцi 2013р. - початку 2014р. призвела до змiни полiтичної влади в Українi, погiршилась економiчна ситуацiя, посилилось соцiальне напруження в суспiльствi, вплинула на полiтичне i громадянське життя, а також торкнулася пiдприємницької дiяльностi. Україна протягом декiлькох рокiв охвачена проведенням антитерористичної операцiї. Нова влада України перебуває у стадiї формування, веде переговори з мiжнародними фiнансовими органiзацiями, ЄС, США про надання фiнансової допомоги Українi. Економiчна ситуацiя в Українi є найгiршою серед країн Схiдної Європи. Вартiсть iмпортованих енергоносiїв для України збiльшується, цiни на промислову продукцiю знижуються, вiдсотковi надбавки за ризики за зовнiшнiми запозиченнями для українських пiдприємств та фiнансових установ пiдвищились. Внаслiдок цього здiйснення операцiй в Українi пов'язано з ризиками, якi не є характерними для iнших ринкiв. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на економiку України, а також те, який вплив вони можуть надати на фiнансовий стан Пiдприємства. Керiвництво впевнено, що в сформованiй ситуацiї воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку Пiдприємства. Ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ вiдображає оцiнку керiвництва щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї та фiнансовий стан Пiдприємства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Вплив таких розбiжностей на операцiї та фiнансовий стан може бути суттєвим. 3. .Основнi положення облiкової полiтики Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. Компанiя пiдготувала повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ на 31.12.2015 р. та за рiк, що закiнчився на цю дату, така фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно з МСФЗ, якi є чинними на зазначену дату. Безперервна дiяльнiсть. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi. Керiвництво вважає, що заходи, яких воно вживає дозволять Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть у близькому майбутньому. У зв'язку з цим керiвництво вважає, що принцип безперервностi дiяльностi є належним для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ. Використання оцiнок, припущень i суджень. Пiдготовка фiнансової звiтностi за МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики. Iнформацiя про основнi судження при застосуваннi облiкової полiтики, якi мають найбiльший вплив на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi. Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Компанiї та валютою, в якiй подається ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ. Уся фiнансова iнформацiя, представлена в гривнях, була округлена до тисяч. Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах на звiтну дату, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на цю дату. Курсовi рiзницi, що виникають у результатi перерахування, визнаються у прибутку або збитку. Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за iсторичною вартiстю, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Курси обмiну основних валют до гривнi, використанi при пiдготовцi фiнансової звiтностi за МСФЗ, на 31 грудня 2015р. були такими: 1 долл. США = 24,001грн. (31 грудня 2014р.1 долл. США = 15,768 грн.); 1 євро = 26,223 (в 2014р.-19,232 євро в розрахунках не використовувалось); 1 рос.руб. = 0,329 грн. (31 грудня 2014р. 1 рос.руб.=0,303 грн.) Основнi засоби. Основнi засоби оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу . Вартiсть придбання включає витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, створених за рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв, заробiтну плату основних працiвникiв та iншi витрати, що безпосередньо вiдносяться до приведення активу у робочий стан для його цiльового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на вiдновлення земель, на яких цi активи були розмiщенi. Якщо компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, такi компоненти облiковуються як окремi одиницi (значнi компоненти) основних засобiв. Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються у прибутку або збитку на нетто-основi. Витрати на замiну компоненту одиницi основних засобiв визнаються у складi балансової вартостi цiєї одиницi, якщо iснує вiрогiднiсть отримання Компанiєю економiчних вигод вiд цього компонента у майбутньому, та якщо його вартiсть може бути достовiрно оцiнена. При цьому вiдбувається припинення визнання балансової вартостi замiненого компонента. Витрати на повсякденне обслуговування основних засобiв визнаються у прибутку або збитку у тому перiодi, в якому вони були понесенi. Знос. Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю придбання активу. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Знос орендованих активiв не нараховується. Знос землi не нараховується. Оцiненi строки корисного використання основних засобiв у поточному та порiвняльному перiодах є такими: Строки корисного використання в роках Будiвлi , споруди та передавальнi пристрої вiд 10 Машини та обладнання вiд 5 Транспортнi засоби вiд 5 Приладдя та iнвентар вiд 4 Лiквiдацiйна вартiсть не встановлювалась. Методи нарахування зносу, строки корисного використання переглядаються на кiнець кожного фiнансового року i коригуються вiдповiдним чином. Орендованi активи. Оренда, за умовами якої Компанiя приймає практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням активами, класифiкується як операцiйна оренда. При початковому визнаннi орендований актив оцiнюється за сумою, що дорiвнює справедливiй вартостi, по якiй, згiдно акта приймання, Компанiєй орендований актив був придбаний в оренду. Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи, якi були придбанi , оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання активу . Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання нематерiальних активiв починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатацiї, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Оцiненi строки корисного використання нематерiальних активiв складають: Строки корисного використання в роках Програмне забезпечення та iншi вiд 2 У разi знецiнення балансова вартiсть нематерiальних активiв списується до найбiльшої з: вартостi, яка може бути отримана в результатi їх використання, або справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Запаси. Запаси вiдображаються за фактичною вартiстю. При вiдпустцi запасiв у виробництво i iншому вибуттi вони оцiнюються за методом середньозваженої вартостi. Собiвартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих робiтникiв i iншi прямi витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат, i не включає витрати по позикових коштах. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу запасiв у ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням оцiнених витрат на завершення виробництва та реалiзацiю. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовi активи з фiксованими платежами або з платежами, якi можуть бути визначенi, що не мають котирування на активному ринку. Початкове визнання таких активiв здiйснюється на дату їх виникнення за справедливою вартiстю плюс будь-якi витрати, що прямо вiдносяться на здiйснення операцiй. Дебiторська заборгованiсть включає торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Аванси виданi. Аванси виданi вiдображаються за початковою вартiстю. Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує фiнансовi активи в наступнi категорiї: кредити, дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть представляють собою фiнансову заборгованiсть, яка створюється Компанiєю шляхом надання грошей, товарiв чи послуг безпосередньо боржниковi. Кредити та дебiторська заборгованiсть в основному складаються з торгової та iншої дебiторської заборгованостi. Вони включаються до складу поточних оборотних активiв, за винятком тих, за якими термiн погашення бiльше 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi класифiкуються як необоротнi активи. Фiнансових активiв доступних для продажу Компанiя не має. Первiсна оцiнка фiнансових iнструментiв. Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають грошовi кошти та їх еквiваленти. Компанiя має ряд iнших фiнансових iнструментiв, таких як дебiторська та кредиторська заборгованостi, якi виникають безпосередньо у своїй дiяльностi. Фiнансовi активи та зобов'язання Компанiї пiд час первiсного визнання оцiнюються за їхньою справедливою вартiстю плюс витрати, пов'язанi з угодою. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi пiд час первiсного визнання є цiна угоди. Прибуток або збиток враховується пiд час первiсного визнання лише у тому випадку, коли мiж справедливою вартiстю та цiною угоди виникає рiзниця, яка може бути пiдтверджена iншими спостережуваними в цей час на ринку угодами з аналогiчним фiнансовим iнструментом або ж оцiнюючим методом, у якому в якостi вхiдних змiнних використовуються виключно фактичнi даннi ринкiв. Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання, фiнансовi зобов'язання i дебiторська заборгованiсть Компанiї облiковуються за справедливою вартiстю. Балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань з термiном погашення менше одного року, за вирахуванням будь-яких визначених кредитових операцiй, передбачається бути їхньою справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань визначається шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв, використовуючи поточну ринкову процентну ставку, наявну у розпорядженнi Компанiї для аналогiчних фiнансових iнструментiв, якщо дисконтування має суттєвий вплив на формування фiнансових результатiв. Резерв пiд знецiнення кредитiв та дебiторської заборгованостi створюється при наявностi об'єктивних свiдчень того, що Компанiя не зможе зiбрати всi належнi суми у попередньо зазначенi строки. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх грошових потокiв. Сума резерву вiдображається в звiтi про сукупний прибуток. Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи коли (а) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд активiв, минули, або (б) Компанiя передала фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, або (в) Компанiя не передала, анi зберегла фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, але й не зберегла контроль. Контроль зберiгається, якщо контрагент не має практичної можливостi продати актив в повному обсязi непов'язанiй третiй сторонi без додаткових обмежень на продаж. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки грошових коштiв у касi та депозити на вимогу з первiсними термiнами виплати до трьох мiсяцiв. Банкiвськi овердрафти, якi виплачуються на вимогу i є складовою частиною управлiння грошовими коштами Компанiї, включаються до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв у звiтi про рух грошових коштiв. Податок на додану вартiсть ("ПДВ"). В Українi ПДВ стягується за двома ставками: 20% вiд продажiв та iмпорту товарiв в межах країни, робiт та послуг i 0% вiд експорту товарiв i надання робiт або послуг, якi будуть використовуватися за межами України. Податковi зобов'язання з ПДВ платникiв податку дорiвнює загальнiй сумi ПДВ зiбраного протягом звiтного перiоду, i виникають на бiльш ранню дату - дату вiдвантаження товару клiєнту або дату отримання оплати вiд замовника. Податковий кредит з ПДВ це сума, яку платник податку має право на залiк своїх податкових зобов'язань з ПДВ у звiтному перiодi. Права на податковий кредит з ПДВ виникають коли податкова накладна отримана, та яка видається на бiльш ранню дату - дата оплати постачальнику або з дати отримання товарiв. ПДВ, що вiдноситься до купiвлi-продажу, вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан на валовiй основi та розкриваються окремо в якостi активiв та зобов'язань. При створенi резерву пiд зниження вартостi дебiторської заборгованостi, збитки вiд знецiнення вiдображаються на всю суму заборгованостi, включаючи ПДВ. Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання. Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат по угодi. Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання згодом облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Капiталiзацiю витрат на позики Компанiя не проводить. Векселi. Компанiя не випускає довгострокових векселiв та не приймає векселi вiд клiєнтiв (випущенi клiєнтами або третiми особами) в рахунок погашення дебiторської заборгованостi. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть. Заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується по факту виконання контрагентом своїх договiрних зобов'язань i оцiнюються за справедливою вартiстю. Аванси отриманi. Аванси отриманi враховуються за вартiстю фактично отриманих коштiв. Резерви майбутнiх витрат i платежiв. Резерви майбутнiх витрат i платежiв представляють собою зобов'язання нефiнансового характеру з невизначеним термiном або сумою. Вони нараховуються, якщо Компанiя внаслiдок певної подiї в минулому має юридично об'рунтованi або добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких, з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, i величину зобов'язання можна оцiнити в грошовому вираженнi з достатнiм ступенем надiйностi. Там, де iснує цiлий ряд подiбних зобов'язань, вiрогiднiсть того, що вiдтiк буде для розрахунку, визначаться шляхом розгляду класу зобов'язань у цiлому. Резерв визнається навiть в тому випадку, якщо ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв по вiдношенню до будь-якої позицiї, включеної в той же клас зобов'язань, може бути невеликою. Резерви оцiнюються за поточною вартiстю очiкуваних витрат, потрiбних для погашення зобов'язання без використання ставки дисконтування до оподаткування, в зв'язку з її не суттєвiстю. Збiльшення резерву у зв'язку з часом визнається як процентнi витрати. Умовнi активи i зобов'язання. Умовнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли цiлком iмовiрно, що вiдтiк економiчних ресурсiв буде потрiбен для погашення зобов'язання та сума зобов'язання може бути достовiрно оцiнена. Умовнi зобов'язання розкриваються, якщо iмовiрнiсть вiдтоку ресурсiв є малоймовiрною. Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податки i визнаються у прибутку або збитку за рiк, якщо тiльки вони не повиннi бути вiдображенi в складi iншого сукупного доходу або капiталу у зв'язку з тим, що вiдносяться до операцiй, що вiдбивається також у складi iншого сукупного доходу або капiталу в тому ж або в якомусь iншому звiтному перiодi. Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або вiдшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний та попереднi перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки розраховуються на пiдставi оцiнки, якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображаються у складi операцiйних витрат. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань в частинi перенесеного на майбутнi перiоди податкового збитку i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Балансова величина вiдстроченого податку розраховується за податковими ставками, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду та застосування яких очiкується в перiод сторнування тимчасових рiзниць або використання перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв. Вiдстроченi податковi активи можуть бути зарахованi проти вiдстрочених податкових зобов'язань Компанiї. Вiдстроченi податковi активи щодо тимчасових рiзниць i перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв визнаються лише в тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких вiдрахувань. Визнання виручки. Виручка вiд продажу товарiв визнається на момент переходу ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на товари, зазвичай в момент вiдвантаження товарiв. Якщо Компанiя бере на себе обов'язок доставити товари до певного мiсця, виручка визнається на момент передачi товарiв покупцевi в пунктi призначення. Реалiзацiя послуг визнається в тому облiковому перiодi, в якому данi послуги були наданi, виходячи зi ступеня завершеностi конкретної операцiї, що оцiнюється пропорцiйно частинi фактично наданих послуг у загальному обсязi послуг, якi повиннi бути наданi за договором. Виручка вiдображається за вирахуванням ПДВ i знижок. Величина виручки визначається за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню. Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає в себе закупiвельну цiну, транспортнi витрати, комiсiї, пов'язанi з забезпеченням угод та iншi вiдповiднi витрати. Виплати працiвникам: Програма з визначеними внесками. Компанiя здiйснює обов'язковий єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України щодо своїх спiвробiтникiв. Внесок розраховується як вiдсоток вiд поточних нарахованих зарплат та вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення. Виплати працiвникам: Програма пенсiйного забезпечення. Пiдприємство бере участь в загальнообов'язковiй державнiй програмi пенсiйного забезпечення, яка передбачає дострокове пенсiйне забезпечення для спiвробiтникiв, що працюють на робочих мiсцях з небезпечними та важкими умовами працi. Зобов'язання визнається у звiтi про фiнансовий стан на основi програми пенсiйного забезпечення, яке являє собою поточну вартiсть з визначеною виплатою на звiтну дату, за вирахуванням поправки на невизнанi актуарнi прибутки або збитки та визнаною вартiстю минулих послуг. Пенсiйне зобов'язання розраховується актуарiєм з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть пенсiйного зобов'язання визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх вiдтокiв грошових коштiв з використанням вiдсоткових ставок у розмiрi поточної ринкової ставки довгострокових зобов'язань. Визнана вартiсть минулих послуг одразу визнаються у доходах, якщо змiни у пенсiйному планi є умовними для працiвникiв, що залишаються на певних умовах протягом певного перiоду (перiод покриття). В цьому випадку, визнана вартiсть минулих послуг амортизується лiнiйним методом протягом перiоду покриття. Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовi доходи включають в себе доходи вiд позитивних курсових рiзниць. Фiнансовi витрати включають витрати на погашення процентiв за користування банкiвським кредитом та витрати вiд вiд'ємних курсових рiзниць. 4. Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження у застосуваннi облiкової полiтики Пiдготовка фiнансової звiтностi Пiдприємства згiдно МСФЗ вимагає вiд керiвництва робити певнi припущення та оцiнки, якi впливають на звiтнi суми активiв та зобов'язань, доходiв, витрат та умовних зобов'язань. Припущення та оцiнки вiдносяться в основному до визначення строкiв експлуатацiї основних засобiв, методiв амортизацiї, оцiнки запасiв, визнання та вимiру забезпечень, погашення майбутнiх податкових вигiд. Пiдприємство робить оцiнки та судження, якi впливають на суми активiв та зобов'язань, що будуть визнанi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i 'рунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторiв, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi вважаються вiдповiдними в обставинах, що склалися. Керiвництво також використовує деякi судження, крiм тих якi вимагають оцiнок, в процесi застосування облiкової полiтики. Судження, якi iстотно впливають на суми, визнанi в цiй фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, якi можуть привести до iстотного коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають: Знецiнення основних засобiв. Пiдприємство зобов'язано виконувати тести на знецiнення своїх _грошових фiнансових одиниць. Одним з визначальних чинникiв у визначеннi генеруючої одиницi є можливiсть вимiрювати незалежнi потоки грошових коштiв для тiєї одиницi. Знецiнення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть погашення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi на основi аналiзу iндивiдуальних рахункiв. Фактори, що приймаються до уваги, включають аналiз строкiв виникнення та прострочення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi у порiвняннi з наданими покупцю термiнами сплати, а також фiнансовий стан i iсторiя розрахункiв з клiєнтом. Якщо фактичне погашення заборгованостi менше нiж у порiвняннi з очiкуваннями керiвництва, Пiдприємству необхiдно буде визнати додатковi витрати вiд знецiнення. Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов'язання. Пiдприємство бере участь в загальнообов'язковiй державнiй пенсiйнiй програмi, яка передбачає вихiд на пенсiю на пiльгових умовах працiвникiв, зайнятих на роботах з шкiдливими i тяжкими умовами працi. За вимогами законодавства України Пiдприємство зобов'язано частково фiнансувати виплати пiльгових пенсiй своїм спiвробiтникам. Вiдшкодування пiльгових пенсiй здiйснюється Пiдприємством щомiсячно до досягнення встановленого законодавством пенсiйного вiку. Визнання вiдстроченого податкового активу. Визнаний вiдстрочений податковий актив являє собою вiдшкодування суми податку на прибуток за рахунок майбутнiх вирахувань з оподаткованого прибутку i вiдображається у звiтi про фiнансовий стан. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються в тiй мiрi, у якiй реалiзацiя вiдповiдних податкових пiльг є ймовiрною. При визначенi оподатковуваного прибутку та суми податкових пiльг, якi ймовiрнi у майбутньому, керiвництво робить судження i застосовує оцiнки на основi iсторичного оподатковуваного прибутку та очiкування майбутнiх доходiв, якi будуть вважатися об'рунтованими в даних обставинах. Вiдсотковi ставки, якi застосовуються до довгострокових зобов'язань. Судження було використане для оцiнки справедливої вартостi довгострокових зобов'язань в умовах вiдсутностi аналогiчних фiнансових iнструментiв. Змiни у використаних процентних ставках для оцiнки справедливої вартостi кредитiв можуть зробити iстотний вплив на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства. Податкове законодавство. Українське податкове, валютне та митне законодавство продовжує розвиватися. Суперечливi правила є предметом рiзних iнтерпретацiй. Керiвництво Пiдприємства вважає, що цi iнтерпретацiї вiдповiднi i стiйкi, але немає гарантiї того, що можуть бути наданi на виклик з боку податкових органiв. Операцiї з пов'язаними сторонами. В ходi своєї звичайної дiяльностi Пiдприємство укладає угоди з пов'язаними сторонами. При визначеннi того, чи проводились операцiї за ринковими або неринковими цiнами, використовується професiйне судження, якщо для таких операцiй не має активного ринку. Фiнансовi iнструменти визнаються за справедливою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Пiдставою для судження використовуються цiни на аналогiчнi види операцiй з непов'язаними сторонами, а також аналiз ефективної вiдсоткової ставки. . 5. Застосування нових або змiнених стандартiв i iнтерпретацiй МСФЗ, якi обов'язковi для застосування вперше за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р. Товариство застосовує наступнi новi або переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, випущенi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - "КМСФЗ"), якi вступили в дiю та вiдносяться до фiнансової звiтностi Товариства для рiчних перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 2015 року, якi набувають чинностi як новий документ Комiтету з роз'яснень мiжнародних стандартiв фiнансовiй звiтностi i лiмiтованi змiни ряду мiжнародних стандартiв: Поправки до МСБО 19 "Винагород працiвникам" дата випуску- листопад 2013 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1.07.2014 р.. Поправка, що роз'яснює облiк внескiв в плани, що зобов'язали працiвникiв або третi сторони робити внески для покриття витрат на виплату винагород Щорiчнi вдосконалення 2010-2012 дата випуску- грудень 2013 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1.07.2014 р. Щорiчнi вдосконалення 2011-2013 дата випуску- грудень 2013 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1.07.2014 р. 6.Стандарти, якi були завершенi, але ще не вступили в силу: Наступнi стандарти та поправки до iснуючих стандартiв, якi вiдносяться до фiнансової звiтностi Товариства, але якi не набрали чинностi для фiнансових перiодiв, що починаються с 01 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати, та якi Товариство не застосувала достроково: МСФЗ -9 "Финансовi iнструменти" дата випуску- липень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1.01.2018 р. Стандарт змiнює класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв. Класифiкацiя фiнансових активiв залежить вiд застосовуваної в компанiї бiзнес-моделi управлiння ризиками та характеристик грошових потокiв, передбачених договором. Оцiнка можлива за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю, а також стандарт вводить нову категорiю оцiнки - оцiнка за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (ССПСД). Облiк за ССПСД допускається щодо наявних фiнансових активiв у рамках бiзнес-моделi, цiлi якої досягаються за рахунок отримання передбачених договором потокiв грошових коштiв, так i продажу фiнансових активiв. МСФЗ -14 "Рахунки вiдстрочених тарифних регулювань" дата випуску- сiчень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р. Цей стандарт встановлює порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного регулювання. Дiя стандарту поширюється тiльки на органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ У частинi розкриття встановлено вимогу про розкриття iнформацiї про характер регулювання тарифiв, в результатi яких були визнанi вiдкладенi рахунку, а також про ризики, пов'язанi з регулюванням тарифiв. МСФЗ -15 " Виручка за договорами з клiєнтами" дата випуску- травень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 р. Ключовий момент стандарту визначає величину виручки у розмiрi очiкуваної плати за переданий товар або надану послугу. З введенням стандарту виручка вiд сервiсного договору буде дiлитися на два компонента: виручка вiд продажу активу (визначається за справедливою вартiстю) i власне виручка вiд надання послуг, яка буде визнаватися в розмiрi меншому, нiж обумовлено в договорi, якраз на суму видiленого компонента. МСФЗ -17 "Оренда" дата випуску- сiчень 2016 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 р. Поправки 2015 до МСФЗ для пiдприємств малого та середнього бiзнесу дата випуску- травень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 р.. Поправки до МСФЗ- 11 "Спiльна дiяльнiсть", Поправки до МСБО 16 "Основнi засоби" i МСБО 38 "Нематерiальнi активи" дата випуску- травень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р.. Пiсля внесення поправок до МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" забороняється застосування методу амортизацiї на основi виручки у вiдношеннi об'єктiв основних засобiв, так як метод вiдображає характер економiчних вигод, що генеруються активом, а не споживання майбутнiх економiчних вигод вiд цього активу. Аналогiчна логiка доречна i для МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи" - виручка не може бути належною пiдставою для амортизацiї нематерiального активу, крiм двох випадкiв: коли нематерiальний актив виражається як мiра виручки, а також коли виручка i споживання економiчних вигод вiд використання нематерiального активу тiсно взаємопов'язанi. В обидва стандарту вводяться поправки про те, що очiкуване майбутнє зниження цiни продажу продукту, одержуваного з допомогою активу, може вказувати на зменшення майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з активом. Поправки до МСБО 16 "Основнi засоби" i МСБО 41 "Сiльське господарство" дата випуску- червень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р. Вiдтепер бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодоносного рослини, мають вiдображатися в облiку як основнi засоби згiдно МСФЗ (IAS) 16 i оцiнюватися за вартiстю придбання або за переоцiненою вартiстю. Плодоноснi рослини - це живi, плодоноснi бiльше одного перiоду рослини, використовуванi при виробництвi чи постачаннi сiльськогосподарської продукцiї, ймовiрнiсть продажу яких сiльськогосподарської продукцiї невелика (за винятком продажу в якостi вiдходiв). В цiлях зниження витрат при переходi на новi правила облiку дозволено використовувати справедливу вартiсть як умовну первiсну вартiсть для плодоносних рослин. Сiльськогосподарська продукцiя, отримана вiд плодоносних рослин, як i ранiше враховується згiдно МСФЗ (IAS) 41, а державнi субсидiї, пов'язанi з плодоносними рослинами, - згiдно МСФЗ (IAS) 20 "Облiк державних субсидiй i розкриття iнформацiї про державну допомогу". Поправки до МСБО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть"дата випуску- серпень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р. Поправки до МСФЗ 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" i МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" дата випуску- вересень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р. Щорiчнi вдосконалення 2012-2014: -МСФЗ - 4 "Страховi контракти" -МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" -МСБУ 19 "Виплати працiвникам" -МСБУ 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" дата випуску- вересень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р. Поправки до МСБО-1 "Подання фiнансової звiтностi" МСФЗ- 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ -12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання" i МСБО -28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" дата випуску- грудень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р. Поправка до МСБО -12 "Податки на прибуток" дата випуску- сiчень 2016 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2017 р. Керiвництво Товариства оцiнює вплив змiнених стандартiв на її фiнансову звiтнiсть як несуттєвий. 7. Iнформацiя за сегментами Операцiйний сегмент - це компонент Пiдприємства, який здiйснює господарську дiяльнiсть, в результатi якої воно може отримувати доходи та нести витрати, у тому числi доходи та витрати, якi стосуються операцiй з будь-якими iншими частинами Пiдприємства. Керiвництво визначило операцiйнi сегменти на пiдставi звiтiв, якi аналiзує Наглядова рада. Наглядова рада аналiзує бiзнес в розрiзi продуктiв, оцiнює результати дiяльностi операцiйних сегментiв за МСФЗ, Пiдприємство органiзовано у такому бiзнес-сегментi: Первинний формат представлення сегментної iнформацiї - бiзнес-сегменти - заснований на структурi управлiнської та внутрiшньої звiтностi Пiдприємства. Цiни за операцiями мiж сегментами не завжди встановлюються на комерцiйнiй основi. Результати, активи та зобов`язання сегментiв включають статтi, безпосередньо зв`язанi з цими сегментами, а також тi статтi, якi можуть бути об'рунтовано вiднесенi до цих сегментiв. Нерозподiленi статтi складаються переважно iз активiв, якi приносять доход, вiдсоткових кредитiв, позикових коштiв та витрат. Нижче показана концентрацiя виручки в розрiзi клiєнтiв, яка перевищує 10% вiд загальної виручки Пiдприємства за 2015 рiк: в тис. грн. Виробництво вогнетривких виробiв Видобування пiску гравiю та каолiну Надання послуг Всього Кривий рiг Арселор Митал 25728 2754 28482 Кiпр BRADANO CO.ltd 200623 256 200879 Нижче показана концентрацiя виручки в розрiзi клiєнтiв, яка перевищує 10% вiд загальної виручки Пiдприємства за 2014 рiк: в тис. грн. Виробництво вогнетривких виробiв Видобування пiску гравiю та каолiну Всього Кривий рiг Арселор Митал 26495 28425 Кiпр BRADANO CO.ltd 80858.2 80858,2 Географiчнi сегменти: в тис. грн. 2015 рiк 2014 рiк Україна 154513 112067 Iншi країни 219756 101844 Всього виручка 374269 213911 8. Операцiї iз зв'язаними сторонами Зв'язанi сторони визначаються у Мiжнародному стандартi бухгалтерського облiку 24. Сторони вважаються зв'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Пiд час визначення зв'язаної сторони увага спрямована на суть цих вiдносин, а не лише на юридичну форму. Залишки Компанiї за розрахунками iз зв'язаними сторонами, з яких всi є суб'єктами господарювання пiд спiльним контролем, на 31 грудня представленi за балансовою вартiстю таким чином: ТОВ "ТВК "ДРЕВКО" 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть () (0) (93) ТОВ "ТВК "ДРЕВКО"" 31 грудня 2014 31 грудня 2014 31 грудня 2013 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 27 23 0 ТОВ "ТВК "ДРЕВКО" 2015 2014 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Доходи вiд основної дiяльностi 8 8 Придбання матерiалiв, компонентiв та обладнання (1795) (1414) ВАТ "Запорiжсталь" 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 548 747 145 ВАТ "Запорiжсталь" 2015 2014 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Доходи вiд основної дiяльностi 2838 2983 ООО "Финфорт" 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 0 0 0 ООО "Финфорт" 2015 2014 у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем Придбання послуг (3484) (1267) Реалiзацiя, торгова ( дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) та iнша дебiторська заборгованiсть Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31 груднi 2015, 2014,2013 року складається з балансiв, якi виникли внаслiдок операцiї з пiдприємствами пiд загальним контролем та iншими зв'язаними сторонами не мiстить вiдсоткових доходiв. Несплаченi баланси станом на 31 грудня 2015,2014,2013 року, якi виникли вiд операцiї iз зв'язаними сторонами, являються незабезпеченими та очiкуються бути сплаченими у безготiвковiй формi. Компанiя не створила резерву знецiнення щодо балансiв, якi виникли вiд операцiї iз зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2015,2014, 2013 рр. Закупiвля, торгова ( кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2015,2014, 2013 року складається з балансiв, якi виникли в наслiдок операцiй iз зв'язаними сторонами щодо закупiвлi сировини, матерiалiв, готової продукцiї та товарiв. Цi баланси не мiстять вiдсоткових доходiв i пiдлягають сплатi протягом звичайної господарської дiяльностi. Компенсацiї провiдному управлiнському персоналу Провiдний управлiнський персонал складається з 12 топ - менеджерiв. У 2015 роцi компенсацiя провiдному управлiнському персоналу, яка включена до адмiнiстративних витрат, дорiвнює 1988,6 тис. грн. Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу головним чином складається iз заробiтної плати та вiдповiдних нарахувань. 9.Основнi засоби ( рядки 1010-1012 Балансу) Рух основних засобiв протягом року, що закiнчився 31 грудня 2013 р., 31.грудня 2014 р. та 31 грудня 2015р. представлений таким чином: у тисячах гривень Земельнi дiлянки Капiтальнi витрати на полiпшення земель будiвлi споруди та передавльнi пристрої Машини та облад-нання Транспортнi засоби Прилади та iнвентар Iншi Усього Вартiсть 1110 1375 90784 84693 23742 6060 1109 208873 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (50007) (73352) (16888) (5345) (1109) (146701) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2013 1110 1375 40777 11341 6854 715 0 62172 Надходження 621 3191 4999 1739 216 22 10788 Вибуття (156) (243) (26) (46) (8) (479) Вибуття зносу 53 243 26 45 7 374 Нарахований знос (1525) (2860) (1794) (373) (22) (6574) Сальдо на 31 грудня 2014 Вартiсть 1731 1375 93819 89449 25455 6228 1125 219182 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (51480) (75969) (18656) (5672) (1124) (152901) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2014 1731 1375 42339 13480 6799 556 1 66281 Надходження (52) 11850 5696 3619 124 64 21301 Вибуття (1418) (464) (2) (4) (1888) Вибуття зносу 1052 462 2 4 1520 Нарахований знос 336 1492 3172 1794 284 65 7143 Сальдо на 31 грудня 2015 Вартiсть 1731 1323 104251 94681 29074 6350 1185 238595 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (336) (51920) (78679) (20450) (5954) (1185) (158524) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015 1731 987 52331 16002 8624 396 80071 Станом на 31 грудня 2015 основних засобiв у заставi не має. У 2015 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 7143 тис. грн. були включенi: 6767,5 тис. грн. до складу собiвартостi реалiзованої готової продукцiї та послуг, 330,3 тис. грн. до складу адмiнiстративних витрат, 45,2тис. грн.. до складу iнших операцiйних витрат. Залишкова вартiсть основних засобiв , що тимчасово не використовується станом на 31.12.2015 р склала 2613,2 тис. грн.. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає станом на 31.12.2015 р. 28123,7 тис. грн.. Рух довгострокових бiологiчних активiв ( рядки 1020-1022 Балансу) представлений таким чином: у тисячах гривень Усього Сальдо на 31 грудня 2013 Вартiсть 2732 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi 0 Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2013 2732 Надходження 737 Вибуття (496) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2014 2973 Сальдо на 31 грудня 2014 2973 Вартiсть 2973 Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi Надходження 1252 Вибуття (1949) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015 2276 10. Нематерiальнi активи ( рядки 1000-1001 Балансу) Рух нематерiальних активiв, програмного забезпечення , протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 р., представлений таким чином: у тисячах гривень Вартiсть Накопичена амортизацiя Чиста балансова вартiсть Сальдо на 31 грудня 2013 21 (16) 5 Надходження Нарахована амортизацiя (5) Сальдо на 31 грудня 2014 21 (21) 0 Надходження Нарахована амортизацiя Сальдо на 31 грудня 2015 21 (21) 0 У 2015 роцi амортизацiйнi витрати не нараховувалися. 11. Довгострокова дебiторська заборгованiсть ( рядок 1040 Балансу) у тисячах гривень Усього Сальдо на 31 грудня 2012 549 Надходження 60 Вибуття (265) Сальдо на 31 грудня 2013 344 Надходження 29 Вибуття 208 Сальдо на 31 грудня 2014 165 Надходження 69 Вибуття 103 Сальдо на 31 грудня 2015 131 Дисконтування довгострокової дебiторської заборгованостi, а саме наданих позичок робiтникам не проводилось у зв'язку з вiдсутнiстю економiчного об'рунтування. 12.Запаси ( рядок 1100, 1110 Балансу) у тисячах гривень 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013 Сировина та матерiали 21679 21201 20448 Готова продукцiя 61283 61488 62827 Незавершене виробництво 9387 10569 9776 Товари для перепродажу 273 243 368 Запаснi частини 12319 7444 7437 Поточнi бiологiчнi активи 2149 2931 2613 Усього запасiв 107090 103876 103469 Сума запасiв, яка була списана у 2015 роцi як витрати поточного перiоду складає 47901тис. грн. Станом на 31 грудня 2015 року, сировини та матерiалiв у заставi не має. Станом на 31 грудня 2015 року. запасiв, що перебувають у заставi немає. У звiтному перiодi знецiнено запасiв на 541 тис. грн..до чистої вартостi реалiзацiї 13. Аванси виданi ( рядок 1130 Балансу) у тисячах гривень 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013 Аванси за сировину i матерiали та напiвфабрикати 151 990 966 Аванси за послуги 807 1499 491 Аванси за газ та електропостачання 330 168 63 Усього аванси виданi 1288 2657 1520 14. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть ( рядки Балансу 1125, 1135, 1155, 1190) у тисячах гривень 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013 Фiнансовi активи Торгова дебiторська заборгованiсть 44482 19140 10132 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi (12846) (296) (288) Усього фiнансових активiв 31636 18844 9844 Не-фiнансовi активи ПДВ вiдшкодування 6336 5135 631 Аванси виданi з податку на прибуток 0 270 Аванси виданi на податки крiм податку на прибуток Iнша дебiторська заборгованiсть 1721 970 1871 Усього торгової та iншої дебiторської заборгованостi 39693 24949 12616 Рух резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi торгової та iншої дебiторської заборгованостi протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 р., представлений таким чином: у тисячах гривень 2014 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 1 сiчня 2014 (288) Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi за рiк (296) Суми, списанi протягом року як безнадiйна заборгованiсть 288 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 31 грудня 2014 (296) у тисячах гривень 2015 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi за рiк (12846) Суми, списанi протягом року як безнадiйна заборгованiсть 296 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 31 грудня 2015 (12846) Строки виникнення торгової та iншої фiнансової дебiторської заборгованостi представленi таким чином: у тисячах гривень Торгова дебiторська заборгованiсть 2015р. Торгова дебiторська заборгованiсть 2014 р. Торгова дебiтор-ська заборгованiсть 2013 р. Не прострочена та не знецiнена заборгованiсть - Великi компанiї - - - Середнi компанiї 22776 11992 4102 - Малi компанiї 279 576 Усього не прострочена та не знецiнена 23055 12568 4102 Прострочена але не знецiнена - прострочена на 0-30 днiв 511 689 794 - прострочена на 30-90 3595 2986 1987 - прострочена на 90-180 1255 10 1027 - прострочена на 180-360 607 377 336 - прострочена понад один рiк 2613 2215 1598 Усього прострочена але не знецiнена 8581 6276 5742 Iндивiдуально визначена як знецiнена - прострочена на 0-30 днiв - - прострочена на 30-90 - - прострочена на 90-180 - - прострочена на 180-360 - - прострочена понад один рiк 1965 296 288 Усього iндивiдуально визначена як знецiнена 12846 296 288 Мiнус резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi (12846) (296) (288) Усього 31636 18844 9844 Справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостi, яка буде сплачена в межах одного року, приближена до її балансової вартостi на обидвi балансовi дати. Iнша дебiторська заборгованiсть представлена таким чином: у тисячах гривень 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013 Розрахунки з робiтниками по виданим ссудам, кредитам 290 347 708 Розрахунки за навчання 23 39 33 Розрахунки за пiльгам та субсидiям 634 172 147 Розрахунки зтимчасової непрацездатностi 104 195 95 Розрахунки з арендаторами 23 15 15 Розрахунки по нарахованим штрафам, претензiям 21 22 419 Iнша дебiторська заборгованiсть 2 175 34 ПДВ по неотриманим податковим накладним 624 5 420 Разом 1721 970 1871 15. Грошовi кошти та їх еквiваленти ( рядки 1165-1167 Балансу) у тисячах гривень 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013 Грошовi кошти у касi 18 31 37 Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання UAH 1110 6979 812 Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання USD 16060 116 55 Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання RUB 305 Усього грошовi кошти та їх еквiваленти 17188 7126 1209 16. Статутний капiтал Станом на 31 грудня 2015 року загальна кiлькiсть звичайних акцiй складає 49932453 з номiнальною вартiстю 0,01 гривень за одну акцiю. Усi випущенi звичайнi акцiї повнiстю сплаченi. Кожна звичайна акцiя надає право одного голосу. Кiлькiстьакцiй у тисячах гривень Статутний капiтал Емiсiйний дохiд Усього Сальдо 31 грудня 2013 49932453 499 499 Випуск нових акцiй - - - - Сальдо на 31 грудня 2014 49932453 499 499 Випуск нових акцiй - - - - Сальдо на 31 грудня 2015 49932453 499 499 17. Iншi забезпечення ( рядок 1520 Балансу) До iнших забезпечень вiднесенi витрати на рекультивацiю земель на кiнець перiоду 341 тис. грн.., на початок 914 тис. грн. У звiтному перiодi резерв зменшено на 51 тис. грн.. та витрати за рахунок резерву склали 521 тис. грн.. 18. Векселi виданi. Векселiв виданих Компанiя не має. 19. Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов'язання Компанiя має зобов'язання надати компенсацiю до Пенсiйного фонду України щодо пенсiй за вiком на пiльгових умовах, виплачених певним категорiям працюючих у Компанiї та колишнiм працiвникам Компанiї. Iснують також одноразовi виплати працiвникам при виходi на пенсiю, а також iншi програми виплат по закiнченню трудової дiяльностi та iншi виплати працiвникам, по вiдношенню до яких Компанiя має зобов'язання на 31 грудня. У 2015 у програмi з визначеною виплатою беруть участь 198 людини, у 2014 р.-173 людини Сума, визнана у звiтi про сукупний дохiд представлена наступним чином: у тисячах гривень 2015 2014 Вартiсть поточних робiт, виконаних працiвниками 71 90 Витрати на вiдсотки за програмою 1307 1016 Вартiсть послуг минулого перiоду (612) Усього 766 1106 Змiни у теперiшнiй вартостi зобов'язання за програмою з визначеною виплатою представленi таким чином: у тисячах гривень 2015 2014 Сальдо на 1 сiчня 10643 8693 Вартiсть поточних робiт, виконаних працiвниками 71 90 Вiдсотки на зобов'язання 1307 1016 Вартiсть послуг минулого перiоду (612) Виплати (3202) (3181) Переоцiнка зобов'язань 3859 4025 Сальдо на 31 грудня 12066 10643 Оцiнка пенсiйних зобов'язань, виплат по закiнченню трудової дiяльностi та iнших виплат працiвникам 'рунтується на судженнях (Примiтка 4). Нижче наведенi суттєвi актуарнi припущення: 31 грудня 2015 31 грудня 2014 Ставка дисконту 22% 15,5% Очiкуваний рiст заробiтної плати 4% 7.00% Плиннiсть кадрiв 7,1% 7.00% Середньооблiкова чисельнiсть за звiтний перiод склала 1247 людина, у т.ч. робочi-926 людини; керiвники-168 людини,спецiалiсти-146 людини та службовцi-7 людини. Нарахованi виплати на персонал за видами виплат у 2015 роцi склали 51773 тис. грн.., у т.ч.: Вiдрядна оплата працi-8535 тис. грн..; Погодинна оплата працi-22336 тис.грн.; Сумiщення-1096 тис. грн.; Нiчнi, вечiрнi-1553 тис. грн..; Вiдпускнi-3623 тис. грн..; Техогляд, утримання машин та обладнання-1079 тис. грн..; Iндексацiя-5099 тис. грн..; Допомога на оздоровлення-1289 тис. грн..; Лiкарнянi- 2030 тис. грн.. Iншi-5133 тис. грн.. 20. Аванси отриманi ( рядок 1635 балансу) у тисячах гривень 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013 Аванси за готову продукцiю 729 8149 278 Аванси за послуги 3 47 52 Усього аванси отриманi 732 8196 330 21. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть ( рядки 1615,1625,1630,1660,1690 Балансу) у тисячах гривень 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013 Торгова кредиторська заборгованiсть 1978 1893 2569 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 2612 2410 1533 Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти 386 385 362 Усього фiнансовi зобов'язання у складi торгової та iншої кредиторської заборгованостi 4976 4688 4464 Резерв по невикористаних вiдпустках 6016 1177 848 Усього торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 6016 5865 5312 У звiтному перiодi нараховано забезпечення на виплату вiдпусток робiтникам у сумi 12050 тис. грн..,використано 7211 тис. грн.. Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти представленi таким чином: у тисячах гривень 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013 Кредиторська заборгованiсть за вiдсотки 1 Розрахунки з алiментiв 70 56 48 Розрахунки за стипендiї 3 Розрахунки за комунальнi послуги з робiтниками 97 78 81 Розрахунки з орендаторами 46 55 55 Розрахунки з пiдзвiтними особами 2 Розрахунки з лiкарняних 173 195 171 Iншi кредитори 1 1 Разом 386 386 362 Строки виникнення торгової та iншої фiнансової кредиторської заборгованостi представленi таким чином: 31 грудня 2013 у тисячах гривень Торгова кредиторська а боргова-нiсть Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти Аналiз майбутнiх грошових потокiв: до 3 мiсяцiв 2518 1533 362 вiд 3 до 6 мiсяцiв 13 - - вiд 6 до 12 мiсяцiв 38 - - Усього 2569 1533 362 31 грудня 2014 у тисячах гривень Торгова кредиторська а боргованiсть Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти Аналiз майбутнiх грошових потокiв: до 3 мiсяцiв 1704 2410 385 вiд 3 до 6 мiсяцiв 173 вiд 6 до 12 мiсяцiв 16 Усього 1893 2410 385 31 грудня 2015 у тисячах гривень Торгова кредиторська а боргованiсть Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти Аналiз майбутнiх грошових потокiв: до 3 мiсяцiв 1878 2632 386 вiд 3 до 6 мiсяцiв 12 вiд 6 до 12 мiсяцiв 88 Усього 1978 2632 386 22. Податки до сплати, крiм податку на прибуток у тисячах гривень 31. грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013 Податок з доходiв фiзичних осiб 342 280 137 Плата за землю 220 183 187 Плата за користування надрами 1456 1173 1292 Збiр за спецiальне використання води 10 11 11 Податок на нерухомiсть 54 9 2 Збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмiлярства 3 1 Вiйськовий збiр 39 32 Екологiчний податок 18 28 18 Усього податки до сплати, крiм податку на прибуток 2142 1717 1647 23. Доходи вiд основної дiяльностi ( рядок 2000 Ф. № 2) Аналiз доходiв вiд основної дiяльностi згiдно категорiй представленi таким чином: у тисячах гривень 2015 2014 Реалiзацiя готової продукцiї 356330 200661 Реалiзацiя услуг 17939 13250 Усього 374269 213911 Аналiз доходiв вiд основної дiяльностi по регiонам представленi таким чином: у тисячах гривень 2015 2014 Реалiзацiя в Українi 154513 112067 Реалiзацiя у iнших країнах 219756 101844 Усього 374269 213911 24. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї ( рядок 2050 Ф.№ 2) у тисячах гривень 2015 2014 Матерiали та компоненти 93182 58270 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 39266 38319 Витрати з придбання послуг 14787 7626 Знос та амортизацiя 4546 4512 Податок землю 2908 2203 Iншi витрати 34331 17705 Усього 189020 128635 25. Витрати на реалiзацiю i доставку ( рядок 2150 ф.№2) у тисячах гривень 2015 2014 Транспортування 47363 25253 Витрати з придбання послуг 30977 9970 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 483 405 Матерiали 272 220 Iншi витрати 445 186 Усього 79540 36034 26. Адмiнiстративнi витрати у тисячах гривень 2015 2014 Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 84 15 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 15356 13331 Витрати з придбання послуг 4217 1987 Податки i обов'язковi платежi 3222 2343 Знос та амортизацiя 332 398 Витрати на зв'язок 496 314 Депозитарнi послуги 320 269 Iншi витрати 9621 8683 Усього 33648 27340 27. Iншi операцiйнi доходи та витрати ( Рядки 2120, 2180 ф.№ 2) у тисячах гривень 2015 2014 Доход вiд реалiзацiї запасiв 1540 1432 Доход вiд списання кредиторської заборгованостi 46 44 Доход вiд оренди 448 175 доход вiд операцiйної курсової рiзницi 20863 4275 доход вiд вiдновлення ранiше списаних активiв 797 227 Штрафи, пенii отриманi 9 доход вiд реалiзацiї путiвок 1 Iншi доходи 31 92 Усього iншi операцiйнi доходи 23734 6246 Визнанi штрафи, пенi (114) (15) собiвартiсть реалiзованої тари (1421) собiвартiсть реалiзованих покупних матерiалiв (2185) (717) собiвартiсть орендних операцiй (29) (34) збитки вiд операцiйної курсової рiзницi (15745) (388) витрати на соцiальнi заходи (6158) (1330) нестачi та втрати -1875 (1014) списана дебiторська заборгованiсть -2 (31) резерв сумнiвної заборгованостi (12846) (296) Iншi витрати (541) (114) Усього iншi операцiйнi витрати (39495) (5360) Усього доходи/ (витрати) (15761) 886 До iнших доходiв вiднесенi Стр.2240 Iншi доходи 2015 2014 17 67 В т.ч. Оприбутковано тмц вiд лiквiдацiї тунельної печi цеху 1 13 5,8 Оприбутковано тмц вiд лiквiдацiї свиновiдкормочного пункту 40,2 Оприбутковано тмц вiд реконструкцiї тунельної печi цеху 3 21 Оприбутковано тмц вiд лiквiдацiї електроучастку г/упр 4 До iнших витрат вiднесенi Стр.2270 Iншi витрати 2015 2014 (1783) (1498) В т.ч. Благодiйна допомога (704) (577) Матерiальна допомога ( 126) (301) Витрати з лiквiдацiї основних засобiв (585) (615) Залишкова вартiсть лiквiдованих основних засобiв (368) (5) 28. Фiнансовi доходи та витрати ( рядок 2220, 2250 Ф.№ 2) у тисячах гривень 2015 2014 Вiдсотки на залишки рахункiв в банках 1 5 Вiдсотки по депозиту 82 620 Усього фiнансовi доходи 83 625 Вiдсотковi витрати з кредитiв та позик (78) Вiдсотки на забов`язання згiдно актуарних розрахункiв (1307) (1016) Усього фiнансовi витрати (1307) (1094) Усього фiнансовi доходи/ (витрати) (1224) (469) 29. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином: у тисячах гривень 2015 2014 Витрати з поточного податку (11696) (3817) Вiдстрочений податок 143 1595 Усього витрат/(вiдшкодування) з податку на прибуток (11553) (2222) Поточна ставка податку на прибуток починаючи з 1 сiчня 2014 року становить 18% згiдно Податкового кодексу. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiненi за тiєю ставкою податку на прибуток, яка буде дiяти у перiод реалiзацiї цих активiв або погашення зобов'язань згiдно з Податковим кодексом. Вiдмiнностi мiж МСФЗ i податковим законодавством України призводять до виникнення тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань в цiлях складання фiнансової звiтностi i їх базою для розрахунку податку на прибуток. Нижче детально представленi податковi наслiдки руху цих тимчасових рiзниць: у тисячах гривень 1 сiчня 2015 Вiдновлення/ (списання) за рахунок прибуткiв та збиткiв 31 грудня 2015 Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають вирахуванню Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 53 (53) Резерв вiдпусток 212 (47) 165 Забезпечення на рекультивацiю земель 164 (103) 61 Резерв знецiнення запасiв 21 91 112 Резерв забезпечення пенсiйних виплат 1916 255 2171 Основнi засоби 0 Вiдстроченi податковi активи 2366 2509 Залiк з вiдстроченими податковими зобов'язаннями Признанi вiдстроченi податковi активи 2366 2509 Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню Вiдстроченi податковi зобов'язання Залiк з вiдстроченими податковими активами 2366 2509 Признанi вiдстроченi податковi активи 2366 2509 30. Умовнi i договiрнi зобов'язання, операцiйний ризик Податкове законодавство. Українське податкове i митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом Компанiї цього законодавства стосовно її операцiй i дiяльностi може бути оскаржена вiдповiдними державними органами. Податковi органи можуть дотримуватися жорсткiшої позицiї i застосовувати складнiшi пiдходи при iнтерпретацiї законодавства i оцiнцi нарахувань. У поєднаннi з можливими заходами по пiдвищенню сум податкових надходжень в цiлях поповнення державного бюджету, вказанi вище обставини можуть значно збiльшити рiвень i частоту перевiрок податкових iнспекцiй. Зокрема, iснує вiрогiднiсть, що операцiї i дiяльнiсть, якi у минулому не оскаржувалися, будуть оскарженi. Як наслiдок, можуть бути нарахованi значнi додатковi податки, пенi i штрафи. Податковi перевiрки можуть охоплювати три календарнi роки дiяльностi, що безпосередньо передували року перевiрки. При певних обставинах перевiрка може поширюватися на попереднi перiоди. В 2015р. пiдприємству нарахованi штрафи: Штрафные санкции (114) В т.ч. Штраф по роботi на ринку цiнних паперiв (35) Штраф за рiшенням суду (17) Штраф за нарахування податку на землю (59) Штраф за нарахування податку на нерухомiсть (1) Штраф за нарахування податку на забруднення (1) Штраф по ПДВ (1) Оцiнюючи ймовiрнiсть вирiшення судових суперечок з податковою iнспекцiєю менеджмент компанiї вважає, що усi судовi спори будуть вирiшенi на користь Компанiї, тому у фiнансовiй звiтностi за станом на 31 грудня 2015 не було створено умовних зобов'язань. Судовi справи. До Компанiї перiодично, в ходi поточної дiяльностi, можуть поступати позовнi вимоги. Виходячи з власної оцiнки, а також консультацiй внутрiшнiх професiйних юристiв, керiвництво вважає, що вони не приведуть до яких-небудь iстотних збиткiв. На дату складання фiнансової звiтностi на розглядi судiв находиться ряд позовiв, пов'язаних з оскарженням рiшень контролюючих органiв, а також господарських справ, а саме: № Справи, якi знаходяться в провадженнi Сума позову, грн Очiкуванi результати, % Судовi справи до Емiтента 1 ПАТ ДТЭК "Донецькобленерго, стягнення боргу за перевищення договiрної величини споживання,26.02.2015 р. 88 977 50% 2 ДП Приднiпровська залiзниця, 19.11.2015 р. 37 090 50% Судовi справи Емiтента 1. ПАТ "АЗОВЗАГАЛЬМАШ" стягнення заборгованостi за договором № 60/ПО-701/ПСН-04493 119 035 50% 2. ТОВ "Деснянська керамiка" дог. № 30ПГ-128/13 вiд 05.03.2013 р. 773 994 50% 3. ПРАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" № 61/ПО-48/13/87АЭС вiд 01.022013 р. 373 159 50% 4. ТОВ "ТРАНСНАЦIОНАЛЬНА КОМАНДIТНА ГРУПА" № 31 вiд 05.03.2013 р. 305 488 50% 5. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД" № 34/ПО-500/13 вiд11.12.2013 р. 472 343 50% 6. ПРАТ УКР-РОСЬ 174 974 50% 7. ПАТ "БАНК ПРОФЕСIЙНОГО ФIНАНСУВАННЯ" 67 256 50% 8. АРТНМIВСЬКА ОДПI ГУ Мiндоходiв у Донецькiй обл.. № 0000182202,192202 вiд 08.05.2015 р. 1 353 158 50% Питання охорони довкiлля. Сьогоднi в Українi посилюється природоохоронне законодавство i триває перегляд позицiї державних органiв вiдносно забезпечення його дотримання. Компанiя проводить перiодичну оцiнку своїх зобов'язань, пов'язаних з охороною довкiлля. У разi виявлення зобов'язань вони негайно вiдображаються у звiтностi. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути в результатi змiни iснуючого законодавства i нормативних актiв, а також в результатi судової практики, не можуть бути оцiненi з достатньою мiрою надiйностi, хоча i можуть виявитися значними. Керiвництво Компанiї вважає, що в умовах iснуючої системи контролю за дотриманням чинного природоохоронного законодавства немає значних зобов'язань, що виникають у зв'язку з нанесенням збитку довкiллю. 31. Управлiння фiнансовими ризиками Функцiя управлiння ризиками Компанiї здiйснюється вiдносно фiнансових , операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (валютний ризик та ризик змiни процентної ставки i iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Головним завданням функцiї управлiння фiнансовими ризиками є мiнiмiзувати потенцiйний негативний ефект на фiнансовий результат Компанiї для тих ризикiв, якими можна керувати i якi являються непрофiльними для вогнетривкої галузi. Управлiння операцiйним i юридичним ризиками повинно забезпечувати надiйне функцiонування внутрiшньої полiтики i процедур Компанiї в цiлях мiнiмiзацiї цих ризикiв. Кредитний ризик. Компанiя схильна до кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона не виконає свої обов'язки згiдно контрактних умов оплати. Схильнiсть кредитному ризику виникає в результатi продажу Компанiєю продукцiї на умовах вiдстрочення платежу i здiйснення iнших угод з контрагентами, в результатi яких виникають фiнансовi активи. Максимальний кредитний ризик, що виникає у Компанiї по класах активiв, вiдображений у балансовiй вартостi фiнансових активiв у звiтi про фiнансовий стан дорiвнює 50545 тис. грн.. (2014: 26940 тис. грн..) та включає: торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти. Компанiя проводить аналiз по термiнах погашення дебiторської заборгованостi вiд основної дiяльностi i вiдстежує простроченi залишки дебiторської заборгованостi. Таким чином, керiвництво вважає за доцiльне надавати iнформацiю по термiнах затримки платежiв i iншу iнформацiю по кредитному ризику, яка розкрита в Примiтцi 14. Ринковий ризик. Компанiя схильна до дiї ринкових ризикiв. Ринковi ризики пов'язанi з вiдкритими позицiями по а) iноземним валютам, б) процентним активам i зобов'язанням i в) пайовим iнструментам, якi схильнi до ризику загальних i специфiчних змiн на ринку. Компанiя не встановлює лiмiтiв вiдносно сум прийнятного ризику. Проте застосування цього пiдходу не може запобiгти збиткам понад цi лiмiти у разi iстотних змiн на ринку. Валютний ризик. У Компанiя виникає валютний ризик у зв'язку iз закупiвлями, деномiнованими в iноземних валютах, а також завдяки експортним операцiям. Валюти, у зв'язку з якими виникає валютний ризик, є, головним чином росiйський рубль, долар США . Компанiя не хеджує свiй валютний ризик. Компанiя не проводить аналiз чутливостi прибуткiв i збиткiв, а також капiталу до можливих змiн обмiнних курсiв валют, якi використовуються Компанiєю на звiтну дату, по вiдношенню до функцiональної валюти Компанiї. Ризик змiни процентної ставки. Компанiя не має суттєвих вiдсоткових активiв, прибуткiв та операцiйних грошових потокiв якi залежать вiд змiни ринкової процентної ставки. Позики компанiї мають фiксовану процентну ставку. Тому Компанiя схильна до ризику, пов'язаного з впливом коливань ринкових процентних ставок на її фiнансове положення i грошовi потоки у зв'язку зi змiною справедливої вартостi кредитiв на ринку (ринкової ставки по кредитах). У Компанiї немає офiцiйних полiтик i процедур для управлiння ризиками змiни процентних ставок, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик є несуттєвим для дiяльностi Компанiї. Проте у момент залучення позикових коштiв менеджмент Компанiї, використовуючи своє професiйне судження, визначає наскiльки фiксована або плаваюча процентна ставка найбiльш задовольняє iнтересам Компанiї упродовж заданого перiоду. Iнший цiновий ризик. Компанiя схильна до обмеженого ризику змiни цiни акцiй. Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що компанiя матиме труднощi при виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя схильна до ризику у зв'язку з щоденною необхiднiстю використання наявних грошових коштiв. Ризиком лiквiдностi керує менеджмент Компанiї. Керiвництво щомiсячно контролює прогнози руху грошових коштiв Компанiї. Компанiя намагається пiдтримувати стiйку базу фiнансування, що складається з позикових коштiв, кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi. Фiнансовий менеджер контролює щоденну позицiю по лiквiдностi Компанiї. Приведена нижче таблиця показує розподiл зобов'язань станом на 31 грудня 2015 р. по договiрних строках, що залишилися до погашення. Суми, розкритi в таблицi термiнiв погашення, представляють контрактнi недисконтованi грошовi потоки. У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення станом на 31 грудня 2015 р.: у тисячах гривень до 6 мiсяцiв 6 -12 мiсяцiв 1 - 2 рокiв 2 - 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього Балансова вартiсть Зобов'язання Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 1978 1978 Усього майбутнi виплати, включаючи майбутнi виплати основної суми i вiдсоткiв 1978 1978 У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення станом на 31 грудня 2014 р.: у тисячах гривень до 6 мiсяцiв 6 -12 мiсяцiв 1 - 2 рокiв 2 - 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього Балансова вартiсть Зобов'язання Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 1877 16 1893 Усього майбутнi виплати, включаючи майбутнi виплати основної суми i вiдсоткiв 1877 16 1893 32. Управлiння капiталом Завданням Компанiї в областi управлiння капiталом є забезпечення здатностi Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть, забезпечуючи акцiонерам прийнятний рiвень доходностi, дотримуючись iнтересiв iнших партнерiв i пiдтримуючи оптимальну структуру капiталу, що дозволяє мiнiмiзувати витрати на капiтал. Для пiдтримки i регулювання структури капiталу Компанiя може випускати новi акцiї або продавати активи з метою зменшення заборгованостi. Як i iншi компанiї галузi, Компанiя здiйснює контроль за капiталом виходячи iз спiввiдношення власних i позикових коштiв. Цей показник розраховується шляхом дiлення усiєї суми зобов'язань на усю суму капiталу пiд управлiнням Компанiї. Компанiя вважає, що загальна сума капiталу пiд управлiнням складає суму капiталу, вiдображеного у звiтi про фiнансове положення. 31 грудня 2015 31 грудня 2014 Усього позикового капiталу 34787 29182 Усього капiталу 215459 181211 Коефiцiєнт спiввiдношення позикового капiталу до власного 0,16 0,16 Компанiя ще не визначилась вiдносно оптимального значення коефiцiєнту спiввiдношення позикового капiталу до власного. Протягом 2015 року вiдбулися змiни в капiталi в сумi 7509тис.грн.: -Переоцiнка актуарних зобов"язань -3859тис.грн.; -Вартiсть актуарних послуг минулих перiодiв (612)тис.грн; -Нараховано резерв вiдпусток минулих перiодiв -4266тис.грн.; -Корегування податку на прибуток за минулi перiоди (4)тис.грн. 33. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Справедлива вартiсть є сумою, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент в ходi поточної операцiї мiж зацiкавленими сторонами, за винятком випадкiв вимушеного продажу або лiквiдацiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є котирувана на активному ринку цiна фiнансового iнструменту. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю виходячи з наявної ринкової iнформацiї (якщо вона iснувала) i належних методiв оцiнки. Проте для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї в цiлях визначення справедливої вартостi необхiдно застосовувати професiйнi судження. Економiка України продовжує проявляти деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються, а економiчнi умови продовжують обмежувати об'єми активностi на фiнансових ринках. Ринковi котирування можуть бути застарiлими або вiдображати вартiсть продажу за низькими цiнами i тому не вiдображати справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. При визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво використовує усю наявну ринкову iнформацiю. Фiнансовi iнструменти, якi враховуються за справедливою вартiстю. Торговi i наявнi для продажу iнвестицiї вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю. Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю виходячи з наявної ринкової iнформацiї i належних методiв оцiнки, за винятком iнвестицiй у наявностi для продажу, для яких немає незалежних ринкових котирувань. Фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть iнструментiв з плаваючою процентною ставкою звичайно дорiвнює їх балансовiй вартостi. Оцiнна справедливої вартостi iнструментiв з фiксованою процентною ставкою 'рунтується на методi дисконтованих потокiв грошових коштiв iз застосуванням дiючих процентних ставок на ринку запозичень для нових iнструментiв, що припускають аналогiчний кредитний ризик i аналогiчний термiн погашення. Використовувана ставка дисконтування залежить вiд кредитного ризику контрагента. Зобов'язання, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть єврооблiгацiй 'рунтується на ринкових котируваннях. Справедлива вартiсть iнших зобов'язань визначається з використанням методiв оцiнки. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою i встановленим термiном погашення 'рунтується на очiкуваних дисконтованих грошових потоках iз застосуванням процентних ставок для нових iнструментiв з аналогiчним кредитним ризиком i аналогiчним строком до погашення. Справедлива вартiсть зобов'язань, що погашаються на вимогу або що погашаються при завчасному повiдомленнi розраховується як сума до виплати на вимогу, дисконтована, починаючи з першої дати потенцiйного пред'явлення вимоги про погашення зобов'язання. Використовуванi ставки дисконтування залежать вiд термiну погашення. Балансова вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, визначена з використанням методiв оцiнки представлений таким чином: утисячахгривень 31 Грудня 2015 31 Грудня 2014 Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Балансова вартiсть ФIНАНСОВI АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15) - Грошовi кошти на банкiвських рахунках, у касi 17188 17188 7126 7126 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14) - Торгова дебiторська заборгованiсть 44482 31636 19140 18844 УСЬОГО ФIНАНСОВI АКТИВИ 61670 48824 26266 25970 ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 21) 4976 4976 4688 4688 УСЬОГО ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 4976 4976 4688 4688 34. Представлення фiнансових iнструментiв по категорiях оцiнки У таблицi нижче представлено звiряння класiв фiнансових активiв з вищезгаданими категорiями оцiнки на 31 грудня 2015: у тисячах гривень Займи та дебiторська за боргованiсть Активи у наявностi для продажу Усього АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15) - Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання 17188 17188 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14) - Торгова дебiторська заборгованiсть 31636 31636 Фiнансовi iнструменти Необоротнi активи, утриманi для продажу 0 0 УСЬОГО ФIНАНСОВI АКТИВИ 31636 17188 48824 НЕ ФIНАНСОВI АКТИВИ 116435 116435 УСЬОГО АКТИВИ 148071 17188 165259 У таблицi нижче представлено звiряння класiв фiнансових активiв з вищезгаданими категорiями оцiнки на 31 грудня 2014: у тисячах гривень Займи та дебiторська за боргованiсть Активи у наявностi для продажу Усього АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15) - Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання 7126 7126 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14) - Торгова дебiторська заборгованiсть 18844 18844 Фiнансовi iнструменти Необоротнi активи, утриманi для продажу 0 0 УСЬОГО ФIНАНСОВI АКТИВИ 18844 7126 25970 НЕ ФIНАНСОВI АКТИВИ 112638 112638 УСЬОГО АКТИВИ 131482 7126 138608 35. Подiї пiсля звiтної дати Не було подiй пiсля звiтної дати, якi потребують розкриття в фiнансовiй звiтностi. Генеральний директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Герцовський I.М. Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Каптьонкова Г.Є.

д/н

д/н

д/н